Navigation path

Left navigation

Additional tools

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/28

Bruksela, 12 marca 2010 r.

Komitet Regionów dyskutuje w Kastylii i León o ekologicznej, konkurencyjnej i powiązanej gospodarce

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów odbywające się od wczoraj w Valladolid zakończyło się dzisiaj dwiema debatami, podczas których przedyskutowano model gospodarki ekologicznej, konkurencyjnej i powiązanej, postulowany na niedawnym szczycie w Kopenhadze.

Po wstępnych wystąpieniach przewodniczącej Komitetu Regionów Mercedes Bresso, szefa rządu regionalnego Kastylii i León Juana Vicente Herrery oraz sekretarza stanu ds. Unii Europejskiej Diego Lópeza Garrida odbyła się pierwsza dyskusja, podczas której omówiono potencjalny udział regionów UE w osiąganiu celów europejskich w odniesieniu do zmian klimatu oraz wkład, jaki mogą wnieść w tym zakresie. Kwestie te były przedmiotem wypowiedzi duńskiego członka Komitetu Regionów Knuda Andersena, który wspomniał o opinii Komitetu z października 2009 r. w sprawie białej księgi pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”, oraz Tomása Villanuevy, drugiego wicepremiera i ministra ds. gospodarki i zatrudnienia rządu Kastylii i León.

Podczas drugiej debaty dokonano przeglądu głównych wyzwań związanych z ekologiczną gospodarką w kontekście potrzeby nowych umiejętności w nowych miejscach pracy. W nawiązaniu do rozmów wspieranych przez gabinet przewodniczącego rządu regionalnego i przez Komitet przedstawiono szczegółowo prace rządu Kastylii i León w tym zakresie, a także omówiono projekt samochodu o napędzie elektrycznym promowany przez Renault we współpracy z rządem Kastylii i León oraz rządem centralnym. W związku z tym w debacie uczestniczył Ernesto Salas, przedstawiciel ds. stosunków instytucjonalnych Renault w Hiszpanii. W debacie wzięli udział również regionalni szefowie związków zawodowych Comisiones Obreras i Unión General de Trabajadores: Ángel Hernández i Agustín Prieto, a także Héctor García, sekretarz generalny Konfederacji Organizacji Pracodawców z Kastylii i León (CECALE). Głos zabrał ponadto przewodniczący Komisji COTER Michel Delebarre.

Przewodnicząca Komitetu Mercedes Bresso przypomniała, że „wzrost ekologiczny” jest prawdopodobnie najczęściej popieranym celem w dzisiejszej Europie. Jednakże po kryzysie gospodarczym i finansowym nie jest to cel łatwy do osiągnięcia: musimy przede wszystkim inwestować w nowe sektory oraz nowe produkty i usługi, aby tworzyć ekologiczne miejsca pracy, a po drugie, należy umożliwić obecnym pracownikom lub osobom bezrobotnym nabycie niezbędnych kwalifikacji do tego rodzaju pracy.

Przewodniczący rządu Kastylii i León Juan Vicente Herrera stwierdził, że „innowacje są niewątpliwie sposobem na utrzymanie pozycji Europy oraz każdego z jej regionów i krajów w świecie, w którym pojawiają się niezwykle silni konkurenci”. Następnie podkreślił, że „w związku z zobowiązaniem do realizacji celów nowej strategii europejskiej Kastylię i León interesuje zwłaszcza to, by rolnictwo i hodowla bydła nadal odgrywały istotną rolę we wzroście gospodarczym i rozwoju zrównoważonym. Pokładamy ponadto duże nadzieje w nowych technologiach związanych z samochodem o napędzie elektrycznym i liczymy na wsparcie Europy, która także powinna postawić na własną produkcję węgla w ramach polityki bezpieczeństwa dostaw energii, w tym energii jądrowej”.

Podsumowując, zobowiązanie do stosowania nowych zrównoważonych technologii w sektorze motoryzacyjnym było jedną z głównych kwestii, wokół których skupiały się działania członków Prezydium podczas ich pobytu w Kastylii i León.

Warto przypomnieć, że w przyjętej niedawno opinii Komitetu pt. „Uzgodnione i trwałe działania celem rozwiązania problemów europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i wzmocnienia jego związku z wymiarem terytorialnym”, zainicjowanej przez przewodniczącego Bretanii (Francja) Jeana-Yvesa Le Driana, który kieruje intergrupą ds. sektora motoryzacyjnego utworzoną w Komitecie Regionów, wspomniano wyraźnie, jak ważne jest zapewnienie wystarczających środków publicznych na rzecz wspierania wszystkich inicjatyw związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami w sektorze, czystymi technologiami oraz szkoleniem pracowników. W tym samym kontekście w opinii sugeruje się producentom przyspieszenie zmian technologicznych oraz dostosowanie produkcji do rosnącego wśród konsumentów popytu na pojazdy mniej zanieczyszczające środowisko (w szczególności samochody o napędzie elektrycznym), bardziej niezawodne i przystępne cenowo.

Na zakończenie przewodnicząca Mercedes Bresso stwierdziła, że „ekologiczne miejsca pracy już nie są kwestią przyszłości, powinny stać się rzeczywistością już dziś. Jest to bardzo trudne zadanie, przed którym stoimy jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych”.

Prezydium Komitetu Regionów

Prezydium Komitetu Regionów jest, ogólnie rzecz biorąc, jego polityczną siłą napędową. Na ogół odbywa ono siedem posiedzeń w roku: przed każdą z pięciu sesji plenarnych w Brukseli oraz raz na pół roku posiedzenie nadzwyczajne w kraju, który sprawuje rotacyjną prezydencję Unii Europejskiej. Do głównych zadań Prezydium należy opracowanie programu priorytetów politycznych na początku każdej kadencji, monitorowanie jego realizacji oraz sporządzenie raportu oceniającego raz do roku i na koniec kadencji. Nadzwyczajne posiedzenia Prezydium pozwalają przeanalizować kwestie będące przedmiotem zainteresowania, które przyczyniają się do realizacji podwójnego celu: z jednej strony przybliżają obywatelom rolę Komitetu Regionów, a z drugiej strony przedstawiają Komitetowi projekty realizowane w regionie, który jest gospodarzem posiedzenia Prezydium. Z Hiszpanii pochodzi 21 spośród 344 członków Komitetu Regionów. Są to przewodniczący regionów autonomicznych i przedstawiciele władz lokalnych. Dowodem na zaangażowanie regionu Kastylii i León w Europie jest m.in. fakt, że od 2008 r. jeden z trzech hiszpańskich członków Prezydium pochodzi właśnie z tego regionu. Zaledwie kilka dni temu mandat ten został odnowiony na następne dwa i pół roku; jest on dzielony z regionami Estremadury i Asturii.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uzna, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar