Navigation path

Left navigation

Additional tools

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/28

Brussel, 12 maart 2010

In Castilla y León buigt het Comité van de Regio's zich over de groene en concurrerende netwerkeconomie

De buitengewone vergadering van het bureau van het Comité van de Regio's, die gisteren in Valladolid werd geopend, is vandaag afgesloten met twee discussierondes over de groene en concurrerende netwerkeconomie, die na de top van Kopenhagen in de schijnwerpers is komen te staan.

Na de inleidende toespraken van Mercedes Bresso, voorzitster van het Comité van de Regio's, Juan Vicente Herrera, minister-president van Castilla y León, en Diego López Garrido, Spaans staatssecretaris voor de Europese Unie, vond een eerste discussie plaats over de implicaties van een en ander en over de manier waarop EU-regio's de Europese klimaatdoelstellingen kunnen helpen verwezenlijken. Hierop werd ingegaan door het Deense CvdR-lid Knud Andersen, die verwees naar het advies van het Comité van de Regio's van oktober 2009 over het witboek "Aanpassing aan klimaatverandering: naar een Europees actiekader", en Tomás Villanueva, tweede vicevoorzitter en lid van de Raad voor economie en werkgelegenheid van de regering van Castilla y Leon.

De tweede discussieronde ging over wat de groene en concurrerende netwerkeconomie in de eerste plaats te doen staat, gezien de behoefte aan nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen. Tegen de achtergrond van contacten tussen het ministerie van Castilla y León en het Comité werd ingegaan op de activiteiten die Castilla y León in dit verband ontplooit. Daarbij kwamen de plannen van Renault, de regering van Castilla y León en de centrale regering aan de orde om een elektrische auto te ontwikkelen. Ernesto Salas, pr-man van Renault Spanje, was aanwezig om een en ander toe te lichten. Aan deze ronde werd ook deelgenomen door Ángel Hernández en Agustín Prieto, de regionale afgevaardigden van de vakbonden Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, en door Héctor García, secretaris-generaal van de Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE). Ook Michel Delebarre, voorzitter van de commissie COTER, leverde een bijdrage aan de discussie.

Mercedes Bresso, voorzitster van het Comité, wees erop dat "groene groei" momenteel "waarschijnlijk de populairste doelstelling in Europa is. Zij het na de economische en financiële crisis niet bepaald één die gemakkelijk te verwezenlijken is. We moeten allereerst investeren in nieuwe sectoren en nieuwe producten en diensten om groene banen te creëren. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat werknemers en werklozen de voor deze banen benodigde vaardigheden kunnen aanleren."

Volgens Juan Vicente Herrera, minister-president van Castilla y León, is innovatie "hét middel waarmee Europa en alle lidstaten en regio's zich kunnen handhaven in een wereld waar zich uitermate sterke concurrenten zijn gaan roeren. In zijn streven om de nieuwe Europese strategie te helpen uitvoeren wil Castilla y León er vooral voor zorgen dat landbouw en veeteelt van belang blijven voor economie en duurzaamheid. Bovendien verwachten we zeer veel van de nieuwe technologie voor elektrische auto's en rekenen we op steun van Europa, dat ook moet inzetten op steenkool van eigen bodem voor een zekere energievoorziening. In dit verband moet kernenergie niet worden uitgesloten."

De vastberaden keuze voor nieuwe duurzame technologie in de automobielindustrie markeerde het verblijf van de bureauleden in Castilla y León.

In het onlangs goedgekeurde advies van het Comité "Eensgezinde en duurzame maatregelen om de problemen in de Europese autosector aan te pakken en haar regionale verankering te versterken", opgesteld door Jean-Yves Le Drian (voorzitter van de regioraad van Bretagne), die de interregionale groep Automobielsector van het Comité van de Regio's voorzit, wordt er speciaal op gewezen dat overheden voor onderzoek, ontwikkeling, innovatie, schone technologieën en bijscholing van werknemers structureel voldoende middelen dienen vrij te maken. Verder staat in het advies dat fabrikanten vaart moeten zetten achter de technologische omschakeling op schonere auto's en dat het aanbod moet worden afgestemd op de vraag. Consumenten kiezen namelijk steeds vaker voor schonere (elektrische!), betrouwbaardere en goedkopere auto's.

Mercedes Bresso merkte ten slotte op: "Groene banen zijn allang geen toekomstmuziek meer; ze dienen er nu te komen. Dat is de titanenarbeid die ons als lokale en regionale vertegenwoordigers te wachten staat".

Het Bureau van het Comité van de Regio's

Het bureau is in zekere zin de politieke motor van het Comité van de Regio's: het stelt aan het begin van elke mandaatsperiode het beleidsprogramma op, ziet toe op de uitvoering hiervan en coördineert de zittingen en de werkzaamheden van de commissies.

In de regel vergadert het bureau zeven keer per jaar: vijf keer voorafgaand aan elk van de evenzovele zittingen in Brussel en twee keer (één keer per halfjaar) in het land dat het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt. Tot de belangrijkste taken van het bureau behoren het opstellen van een prioriteitenprogramma aan het begin van elke mandaatsperiode, het toezicht houden op de uitvoering hiervan en het jaarlijks (én aan het eind van een mandaatsperiode) samenstellen van een evaluatierapport. Tijdens zijn vergaderingen buiten Brussel kan het bureau twee vliegen in één klap slaan: het vertelt de mensen wat de rol is van het Comité van de Regio's, dat op zijn beurt kennis neemt van de projecten die plaatsvinden in de regio waar het bureau vergadert.

Van de 344 leden van het Comité van de Regio's komen er 21 uit Spanje. Dit zijn minister-presidenten van autonome regio's en vertegenwoordigers van lokale overheden. De Europese gezindheid van Castilla y León blijkt onder meer uit het feit dat sinds 2008 een van de drie Spaanse bureauleden uit die regio komt. Een paar dagen geleden is dit lid voor een periode van tweeënhalf jaar herkozen, waardoor de regio – naast Extremadura en Asturias – zijn speciale rol kan blijven vervullen.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit de 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij de EU-besluitvorming te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR:


Side Bar