Navigation path

Left navigation

Additional tools

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/28

Briselē, 2010. gada 12. martā

Reģionu komiteja Kastīlijā un Leonā apspriež videi draudzīgu, konkurētspējīgu un saistītu ekonomiku

Vakar Valjadolidā atklātās Reģionu komitejas Biroja ārpuskārtas sēdes nobeigumā šodien notika divas diskusiju sesijas, kas sniedz iespēju analizēt nesenajā Kopenhāgenas samitā izvirzīto videi draudzīgas, konkurētspējīgas un saistītas ekonomikas modeli.

Pēc Reģionu komitejas priekšsēdētājas Mercedes Bresso, Kastīlijas un Leonas autonomā reģiona priekšsēdētāja Juan Vicente Herrera un Valsts sekretāra Eiropas Savienības jautājumos Diego López Garrido atklāšanas uzrunām notika sākotnējā diskusija par ES reģionu un vietējo pašvaldību iespējamo ieguldījumu, lai sasniegtu Eiropas izvirzītos mērķus klimata pārmaiņu jomā. Par to uzstājās Reģionu komitejas loceklis no Dānijas Knud Andersen, kurš atsaucās uz Komitejas 2009. gada oktobrī pieņemto atzinumu par Komisijas Balto grāmatu “Adaptācija klimata pārmaiņām iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” un Kastīlijas un Leonas autonomā reģiona priekšsēdētāja otrais vietnieks un padomnieks ekonomikas un nodarbinātības jautājumos Tomás Villanueva savas uzstāšanās laikā galveno uzmanību pievērsa minētajam jautājumam.

Diskusijas otrajā daļā tika aplūkoti galvenie izaicinājumi, risinot videi draudzīgas ekonomikas problēmas, ņemot vērā jaunās kvalifikācijas, kas nepieciešamas jaunajām darba vietām. Balstoties uz Padomes prezidentvalsts un Komitejas debatēm, tika sniegts detalizēts pārskats par Kastīlijas un Leonas reģionālās pašvaldības darbību minētajā jomā, un, piedoties arī Renault Spānijas filiāles atbildīgajam par institucionālajām attiecībām Ernesto Salas, sākās diskusija par Renault izstrādāto elektrisko automobili; minētā iniciatīva īstenota sadarbībā ar Kastīlijas un Leonas reģiona pašvaldību un citām valsts iestādēm. Debatēs piedalījās arī arodbiedrību Comisiones Obreras un Unión General de Trabajadores reģionālie pārstāvji Ángel Hernández un Agustín Prieto, kā arī Kastīlijas un Leonas Uzņēmēju organizāciju konfederācijas (CECALE) ģenerālsekretārs Héctor García. Uzstājās arī COTER komisijas priekšsēdētājs Michel Delebarre.

Komitejas priekšsēdētāja Bresso kundze atgādināja, ka videi draudzīga izaugsme ir mērķis, kas ir visvairāk kopīgs šodienas Eiropai. Tomēr līdz ar ekonomikas un finanšu krīzi šis mērķis ir kļuvis grūti sasniedzams: pirmām kārtām vajadzīgas investīcijas jaunās nozarēs un jaunos produktos un pakalpojumos, lai radītu videi draudzīgas darba vietas, pēc tam jāparedz, lai darba ņēmēji, kas ir vai nav nodarbināti, varētu apgūt šadam darbam nepieciešamo kvalifikāciju.

Katīlijas un Leonas autonomā apgabala padomes priekšsēdētājs Juan Vicente Herrera kungs uzsvēra, ka inovācija bez šaubām ir līdzeklis, lai saglabātu Eiropas un visu tās valstu un reģionu pozīciju pasaulē, kur mūsu konkurenti ir ļoti spēcīgi Pēc tam viņš norādīja, ka Kastīlijas un Leonas reģions, kas ir iesaistījies jaunās Eiropas stratēģijas mērķu īstenošanā, īpaši pievērš uzmanību tam, lai saglabātu lauksaimniecības un lopkopības nozīmi ekonomikas izaugsmē un ilgtspējā. Mēs arī paļaujamies uz jaunajām tehnoloģijām, kas saistītas ar elektrisko automobili, un mēs ceram uz palīdzību, ko var sniegt Eiropa, kurai enerģētiskās drošības un enerģijas apgādes politikas ietvaros jāizmanto arī ogļu pamatresursi, neaizmirstot arī par kodolenerģiju.

Stingrais atbalsts jauno, ilgtspējīgo tehnoloģiju izmantošanai automobiļu ražošanas nozarē bija viens no galvenajiem aspektiem, ar kuru saistījās Reģionu komitejas Biroja locekļu darbība uzturēšanās laikā Kastīlijā un Leonā.

Jāatceras, ka Komitejas nesen pieņemtajā atzinumā “Saskaņoti un ilgtspējīgi problēmu risinājumi un teritoriālās dimensijas nostiprināšana Eiropas autorūpniecības nozarē”, kas izstrādāts Bretaņas (Francija) Reģionālās padomes priekšsēdētāja Jean-Yves Le Drian kunga vadībā, kurš ir Reģionu komitejas darba grupas par autorūpniecības jautājumiem priekšsēdētājs, īpaši uzsvērta pietiekama publiskā finansējuma nodrošināšana, lai sekmētu visus pasākumus saistībā ar pētniecību, attīstību un inovāciju nozarē, videi draudzīgas tehnoloģijas un darbinieku apmācību. Šajā sakarā atzinumā izteikts aicinājums ražotājiem paātrināt tehnoloģisko pāreju uz videi nekaitīgāku transportlīdzekļu ražošanu, pielāgojoties patērētāju pieaugošajam pieprasījumam, proti, viņi vēlas automašīnas, kas rada mazāku piesārņojumu (īpaši saistībā ar elektriskajiem automobiļiem), ir drošākas un par pieņemamām cenām.

Priekšsēdētāja Mercedes Bresso kundze noslēgumā sacīja: “Videi draudzīgas darba vietas vairs nav nākotnes jautājums, tām jau šodien jākļūst par realitāti. Tas ir lielais uzdevums, kas jārisina mums, vietējiem un reģionālajiem vēlētajiem pārstāvjiem”,

Reģionu komitejas Birojs

Reģionu komitejas Birojs pēc būtības ir tās politiskais virzītājspēks.

Parasti katru gadu notiek septiņas tā sēdes: pirms katras no piecām plenārsesijām, kas tiek organizētas Briselē, un ārpuskārtas sanāksmes reizi pusgadā, kuras notiek valstī, kas ir Eiropas Savienības rotējošā prezidentvalsts. Birojam ir tādi svarīgi uzdevumi kā politisko prioritāšu programmas sagatavošana katra pilnvaru termiņa sākumposmā, tās īstenošanas uzraudzība un novērtējuma ziņojuma izstrāde katru gadu, kā arī pilnvaru termiņa beigās. Biroja ārpuskārtas sēdes dod iespēju pievērsties svarīgiem jautājumiem un ļauj panākt divējādu mērķi: pirmkārt, iepazīstināt iedzīvotājus ar Reģionu komitejas darbību un, otrkārt, Reģionu komitejai iegūt informāciju par projektiem, ko īsteno teritorija, kurā tiek rīkota Reģionu komitejas Biroja sēde.

No Reģionu komitejas 344 locekļiem 21 loceklis ir no Spānijas. Locekļus izraugās no autonomo apgabalu priekšsēdētāju un vietējo pašvaldību pārstāvju vidus. Kastīlijas un Leonas reģiona atbalstu Eiropai apliecina arī tas, ka kopš 2008. gada viens no trijiem Spānijas locekļiem Birojā ir minētā reģiona pārstāvis. Tikai pirms dažām dienām šī nozīmīgā pārstāvība tika vēlreiz atjaunota uz nākamajiem diviem gadiem un sešiem, pārējās divas vietas ieņemot Estremadūras un Astūrijas reģioniem.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni: www.cor.europa.eu

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, uzklikšķiniet šeit.


Side Bar