Navigation path

Left navigation

Additional tools

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/28

Bryssel 12. maaliskuuta 2010

Alueiden komitea keskustelee Kastilia ja Leónissa vihreästä, kilpailukykyisestä ja verkottuneesta taloudesta

Valladolidissa eilen avatussa alueiden komitean työvaliokunnan ylimääräisessä kokouksessa vietiin tänään päätökseen kaksi keskustelukierrosta, joissa tarjoutui mahdollisuus tarkastella Kööpenhaminan äskettäisen huippukokouksen jälkeen ehdotettua vihreän, kilpailukykyisen ja verkottuneen talouden mallia.

Alueiden komitean puheenjohtajan Mercedes Bresson, Kastilia ja Leónin aluehallituksen puheenjohtajan Juan Vicente Herrera Campon ja Espanjan EU-asioiden valtio-sihteerin Diego López Garridon alkupuheenvuorojen jälkeen käytiin ensimmäinen keskustelu, jossa pohdittiin, millä tavoin unionin alueet voivat osallistua ilmastonmuutokseen liittyvien EU:n tavoitteiden saavuttamisen edistämiseen ja tuoda siihen oman panoksensa. Näihin kysymyksiin keskittyivät puheenvuoroissaan komitean tanskalainen jäsen Knud Andersen, joka viittasi lokakuussa 2009 annettuun komitean lausuntoon "Valkoinen kirja – Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä", sekä Kastilia ja Leónin aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja ja talous- ja työllisyysasioista vastaava jäsen Tomás Villanueva Rodríguez.

Toisella keskustelukierroksella tarkasteltiin vihreän talouden suurimpia haasteita tilanteessa, jossa tarvitaan uusia taitoja uusia työpaikkoja varten. Kastilia ja Leónin aluehallituksen kanslia-osaston ja AK:n käymien keskustelujen pohjalta luotiin yksityiskohtainen katsaus Kastilia ja Leónin aluehallituksen työskentelyyn tällä alalla ja esiteltiin myös sähkökäyttöisiä autoja koskeva suunnitelma, jota Renault vie eteenpäin yhteistyössä Kastilia ja Leónin aluehallituksen ja Espanjan keskushallituksen kanssa. Tämän vuoksi myös Renault Españan institutionaalisten suhteiden johtaja Ernesto Salas Hernàndez oli läsnä tilaisuudessa. Keskusteluun osallistuivat lisäksi CCOO:n (Comisiones Obreras) ja UGT:n (Unión General de Trabajadores) ammattiliittojen aluejohtajat Ángel Hernández ja Agustín Prieto sekä Kastilia ja Leónin työnantajajärjestöjen keskusliiton (CECALE) pääsihteeri Héctor García. Myös COTER-valiokunnan puheenjohtaja Michel Delebarre käytti puheenvuoron.

Komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso muistutti, että vihreä kasvu on tavoite, josta EU:ssa vallitsee tällä hetkellä todennäköisesti laajin yhteisymmärrys. Talous- ja rahoituskriisin jälkeen siihen pääseminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa: ensinnäkin on investoitava uusiin aloihin sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin ympäristömyönteisten työpaikkojen luomiseksi ja toiseksi nykyisten työntekijöiden ja työttömien täytyy voida hankkia kyseisten työpaikkojen edellyttämät taidot.

Kastilia ja Leónin aluehallituksen puheenjohtaja Juan Vicente Herrera Campo tähdensi, että "innovointi on epäilemättä keino, jonka avulla unionin sekä kunkin sen alueen ja jäsenvaltion asema voidaan säilyttää maailmassa, jossa on nykyään uusia, erittäin vahvoja kilpailijoita". Hän korosti myös, että "Kastilia ja Leónissa, joka on sitoutunut uuden eurooppalaisen strategian tavoitteisiin, meitä kiinnostaa erityisesti se, että varmistetaan maa- ja kotieläintalouden keskeinen asema talouskasvun ja kestävyyden kannalta. Kohdistamme lisäksi sähköauton uuteen teknologiaan suuria odotuksia ja luotamme EU:n tukeen; unionin on panostettava myös eurooppalaiseen hiileen energiahuollon turvaamiseen tähtäävässä politiikassa, jossa ydinvoimaa ei pidä sulkea pois."

Erityisesti päättäväinen panostaminen autoteollisuusalalla sovellettaviin uusiin kestäväpohjaisiin teknologioihin oli yksi keskeisistä aihealueista, joihin työvaliokunnan jäsenet kiinnittivät huomiota Kastilia ja Leóniin tekemänsä vierailun aikana.

Muistutettakoon, että komitean äskettäin antamassa lausunnossa "Kestävät ja yhteiset ratkaisut eurooppalaisen autoteollisuuden haasteisiin vastaamiseksi ja sen alueellisen sitoutumisen vahvistamiseksi" – aloitteen lausunnon laatimisesta teki Bretagnen aluevaltuuston puheenjohtaja Jean-Yves Le Drian, joka johtaa alueiden komiteaan perustettua autoteollisuusalaa käsittelevää työryhmää – todetaan erityisesti, että on tärkeää taata riittävä julkinen rahoitus, jotta voidaan edistää kaikenlaisia tutkimukseen, alalla tehtävään kehitystyöhön ja innovointiin, puhtaisiin teknologioihin ja työntekijöille annettavaan koulutukseen liittyviä toimenpiteitä. Niin ikään lausunnossa esitetään, että autonvalmistajat nopeuttaisivat teknologista siirtymää ja mukauttaisivat tarjontansa sellaisten kuluttajien tarpeisiin, jotka yhä useammin valitsevat vähemmän saastuttavia, entistä luotettavampia ja kohtuuhintaisia ajoneuvoja (erityisesti sähkökäyttöisiä autoja).

Puheenjohtaja Mercedes Bresso totesi lopuksi, että "ympäristömyötäiset työpaikat eivät ole enää tulevaisuuteen suuntautuva aihe; niistä on tultava todellisuutta jo nyt. Nimenomaan tämä on valtava tehtävä, joka meillä alue- ja paikallistason vaaleilla valittuina edustajina on edessä".

Alueiden komitean Työvaliokunta

Alueiden komitean työvaliokuntaa voidaan sanoa komitean poliittiseksi moottoriksi.

Työvaliokunta kokoontuu yleensä seitsemän kertaa vuodessa: ennen kutakin viittä Brysselissä pidettävää viittä täysistuntoa sekä puolivuosittain järjestettävään ylimääräiseen kokoukseen maassa, jolla on EU:n neuvoston kiertävä puheenjohtajuus. Työvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu poliittisen ohjelman laatiminen kunkin toimikauden alussa, ohjelman toteuttamisen seuranta sekä sen arviointi vuosittain ja toimikauden päätteeksi. Työvaliokunnan ylimääräisissä kokouksissa voidaan käsitellä mielenkiintoisia kysymyksiä kahtalaisen tavoitteen saavuttamiseksi: ensinnäkin alueiden komitean roolin tunnetuksi tekeminen kansalaisille ja toiseksi komitean mahdollisuus tutustua niiden alueiden johtamiin hankkeisiin, jotka kulloinkin isännöivät sen työvaliokunnan kokouksia.

Alueiden komitean 344 jäsenestä 21 on espanjalaisia. He ovat itsehallintoalueiden aluehallitusten puheenjohtajia ja paikallisviranomaisten edustajia. Kastilia ja Leónin itsehallintoalueen panostus unionitasolla perustuu muun muassa siihen, että vuodesta 2008 lähtien yksi työvaliokunnan kolmesta espanjalaisjäsenestä on kotoisin alueelta. Kyseisen jäsenen äskettäisen uudelleenvalinnan ansiosta Kastilia ja León voi Extremaduran ja Asturiasin alueiden ohella jatkaa tässä merkittävässä roolissa tulevien kahden ja puolen vuoden ajan.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä neuvosto ovat velvoitettuja kuulemaan AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Christian Gsodam

P. +32 22822121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar