Navigation path

Left navigation

Additional tools

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/28

Brüssel, 12. märts 2010

Regioonide Komitee arutles Castilla-Leónis keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise ja võrgustunud majanduse üle

Eile Valladolidis alanud Regioonide Komitee juhatuse erakorraline koosolek lõppes täna kahe aruteluvooruga, mis pakkusid võimaluse vaadata üle keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise ja võrgustunud majanduse mudel, mida on tõstetud esile alates hiljutisest Kopenhaageni tippkohtumisest.

Regioonide Komitee presidendi Mercedes Bresso, Castilla-Leóni autonoomse piirkonna valitsuse juhi Juan Vicente Herrera ja Euroopa Liidu asjade riigisekretäri Diego López Garrido avasõnavõttude järel peeti esimene aruteluvoor ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimaliku mõju ja panuse üle kliimamuutustega seotud Euroopa eesmärkide saavutamisel. Neid küsimusi käsitlesid oma sõnavõttudes Regioonide Komitee Taani liige Knud Andersen, kes viitas Regioonide Komitee 2009. aasta oktoobris vastu võetud arvamusele „Valge raamat „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik”” ja Castilla-Leóni valitsuse teine asepeaminister ning majandus- ja tööminister Tomás Villanueva.

Teises aruteluvoorus tehti ülevaade keskkonnahoidliku majanduse peamistest väljakutsetest seoses uute töökohtade jaoks vajalike uute kvalifikatsioonidega. Komiteega peetud arutelude käigus, mille moderaator oli Castilla-Leóni valitsuse kantselei, anti detailne ülevaade Castilla-Leóni valitsuse tehtud tööst kõnealuses valdkonnas ja tutvustati elektrisõiduki projekti, mida Renault arendab koostöös Castilla-Leóni valitsuse ja kesktäitevvõimuga. Seetõttu osales üritusel ka Renault Hispaania institutsiooniliste suhete juht Ernesto Salas. Kõnealusel arutelul osalesid ka ametiühingute Comisiones Obreras ja Unión General de Trabajadores piirkondlikud esindajad Ángel Hernández ja Agustín Prieto ning Castilla-Leóni tööandjate keskliidu Confederación de Organizaciones Empresariales (CECALE) peasekretär Héctor García. Samuti võttis sõna COTERi komisjoni esimees Michel Delebarre.

Komitee president Mercedes Bresso tuletas meelde, et „„keskkonnahoidlik majanduskasv” on tõenäoliselt eesmärk, mille suhtes Euroopas praegu kõige rohkem ühel nõul ollakse. Kuid majandus- ja finantskriisist alates ei ole seda eesmärki just lihtne saavutada: kõigepealt tuleb keskkonnahoidlike töökohtade loomiseks investeerida uutesse sektoritesse, toodetesse ja teenustesse ja seejärel võimaldada praegustel töötajatel ja töötutel saada nende töökohtade jaoks vajalik kvalifikatsioon.” Castilla-Leóni valitsuse juht Juan Vicente Herrera rõhutas veel, et „uuendustegevus sillutab kahtlemata tee Euroopa ja selle piirkondade ja riikide positsiooni hoidmisele maailmas, kus on tekkinud väga tugevad konkurendid.” Seejärel rõhutas ta, et „kuna me oleme pühendunud uue Euroopa strateegia eesmärkidele, püüame me Castilla-Leónis eelkõige tagada, et majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse puhul peetaks oluliseks põllumajandust ja karjakasvatust. Lisaks sellele on meil suured ootused seoses elektriautode uute tehnoloogiatega ja me arvestame Euroopa toetusega. Euroopa peab energiavarustuse kindluse poliitika raames edendama ka kohaliku söe kaevandamist ja ei tohiks sellest poliitikast välja jätta ka tuumaenergiat.”

Täpsemalt öeldes oli Castilla-Leónis viibimise ajal juhatuse liikmete tegevuse üks tähelepanukesetest otsustav pühendumine autotööstuses kasutatavatele uutele jätkusuutlikele tehnoloogiatele. Tuleks meeles pidada, et hiljuti vastu võetud komitee arvamuses „Kooskõlastatud ja jätkusuutlikud vastused väljakutsetele Euroopa autotööstuses ja selle piirkondliku seose tugevdamine”, mille algatas Bretagne´i piirkonna president ja autotööstuse laiendatud töörühma juht Jean-Yves Le Drian, räägitakse just vajadusest tagada piisav riigiabi autotööstuses tehtavate teadusuuringute, arengu- ja uuendustegevusega seotud meetmete, keskkonnasäästlike tehnoloogiate ja töötajate koolitamise toetamiseks. Samamoodi soovitatakse arvamuses, et autotootjad kiirendaksid tehnoloogilist üleminekut ja tagaksid, et nende pakkumine oleks kohandatud tarbijate nõudlusele järjest keskkonnahoidlikumate (eelkõige elektrisõidukid), usaldusväärsemate ja odavamate sõidukite järele.

President Mercedes Bresso tegi järelduse, et „keskkonnahoidlikud töökohad ei ole enam tulevikuteema. Nad peavad saama tegelikkuseks juba täna. Just see on see tohutu suur ülesanne, millega meie kui kohalike ja piirkondlike volikogude valitud liikmed peame tegelema.”

REGIOONIDE KOMITEE JUHATUS

Regioonide Komitee juhatus on üldistatult komitee poliitiline liikumapanev jõud.

Enamasti peab juhatus seitse koosolekut aastas: enne igat viit täiskogu istungjärku Brüsselis ja korra poolaastas ühe erakorralise koosoleku Euroopa Liidu eesistujariigis. Juhatuse peamistest ülesannetest võib nimetada seda, et juhatus koostab iga ametiaja alguses poliitiliste prioriteetide programmi, jälgib selle elluviimist ja valmistab igal aastal ja ametiaja lõpus ette hindamisaruande. Juhatuse erakorralistel koosolekutel saab analüüsida huvi pakkuvaid küsimusi, mis aitavad saavutada kahte eesmärki: ühelt poolt selgitada üldsusele Regioonide Komitee rolli ja teiselt poolt võimaldada komiteel tutvuda nende piirkondade projektidega, kus juhatuse koosolek toimub.

Regioonide Komitee 344 liikmest 21 liiget on Hispaaniast. Hispaania liikmed on autonoomsete piirkondade valitsuste juhid ja kohalike omavalitsuste esindajad. Castilla-Leóni esindatust Euroopas näitab muu hulgas see, et alates 2008. aastast on sealt pärit üks kolmest Hispaania liikmest komitee juhatuses. Vaid mõned päevad tagasi uuendati seda juhtivat rolli koos Extremadura ja Astuuria autonoomsete piirkondade juhtiva rolliga taas kaheks ja pooleks aastaks.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Christian Gsodam

Tel + 32 22 82 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar