Navigation path

Left navigation

Additional tools

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/28

Bruxelles, den 12. marts 2010

Regionsudvalgets præsidium er i øjeblikket samlet i den spanske region Castilla y León, hvor man drøfter en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grøn økonomi

Det ekstraordinære møde i Regionsudvalgets præsidium, som begyndte i går i Valladolid i det centrale Spanien, sluttede i dag med to debatter, hvor man diskuterede modellen for en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grøn økonomi, som blev foreslået efter topmødet for nylig i København.

Efter indlæg fra Regionsudvalgets formand Mercedes Bresso, ministerpræsidenten for den selvstyrende region Castilla y León, Juan Vicente Herrera, og den spanske statssekretær for EU‑anliggender, Diego López Garrido, blev der afholdt en indledende debat, hvor man drøftede konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvordan EU's regioner og områder kan bidrage til at nå de mål, EU har sat sig i den forbindelse. Det var disse forhold, som var emnet for indlæg fra henholdsvis det danske medlem af Regionsudvalget Knud Andersen, som henviste til udvalgets udtalelse fra oktober 2009 om "Hvidbog om tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag", og Tomás Villanueva, anden viceministerpræsident og økonomi- og beskæftigelsesminister i regionen Castilla y León.

Under debattens anden del gennemgik man de væsentligste udfordringer for en grøn økonomi i forbindelse med behovet for nye kvalifikationer til nye job. Med udgangspunkt i den dialog, som ministerpræsidentens kabinet har indledt med Regionsudvalget, blev der givet en nærmere redegørelse for det arbejde, som regionen Castilla y León udfører på dette område. Endvidere fik deltagerne præsenteret Renaults samarbejde med regionalregeringen i Castilla y León og den spanske centralregering om konstruktion af en elbil, og i den forbindelse var også Ernesto Salas, chef for Renault Spaniens institutionelle forbindelser, til stede. I denne del af mødet deltog også de regionale ansvarlige for fagforeningerne "Comisiones Obreras" og "Unión General de Trabajadores", Ángel Hernández og Agustín Prieto, samt generalsekretæren for regionen Castilla y Leóns arbejdsgiverforening (CECALE), Héctor García. Ligeledes kom formanden for Regionsudvalgets underudvalg for territorial samhørighed (COTER), Michel Delebarre, med et indlæg.

Regionsudvalgets formand, Mercedes Bresso mindede om, at ""grøn vækst" nok er det mål, der hersker størst enighed om i Europa i dag. I kølvandet på den økonomiske og finansielle krise er det imidlertid ikke det letteste mål at nå. Vi må først og fremmest investere i nye sektorer og nye produkter og tjenesteydelser med henblik på at skabe grønne arbejdspladser. For det andet er det nødvendigt at sikre, at både de, der er i arbejde, og de arbejdsløse kan erhverve de nødvendige kvalifikationer til at varetage disse job." Ministerpræsidenten for regionen Castilla y León, Juan Vicente Herrera, betonede, at "innovation uden tvivl er vejen til, at Europa og hver eneste af Europas regioner og lande kan fastholde sin position i en verden, hvor en række ekstremt stærke konkurrenter har gjort deres entré". Han understregede endvidere, at "vi er forpligtet til at forfølge målene for EU's nye strategi, men her i Castilla y León interesserer vi os navnlig for at sikre betydningen af landbrug og kvægavl for den økonomiske vækst og bæredygtighed. Vi har desuden store forhåbninger til de nye teknologier for elbilen og sætter vores lid til EU's støtte, også for så vidt angår de indenlandske kul i forbindelse med politikken for energiforsyningssikkerhed, hvor der ikke kan udelukkes anvendelse af kerneenergi."

Kort sagt udgjorde den faste støtte til de nye bæredygtige teknologier i bilbranchen en rød tråd i præsidiemedlemmernes aktiviteter under deres ophold i Castilla y León. Det er værd at huske på, at der i Regionsudvalgets nyligt vedtagne udtalelse "En fælles og bæredygtig indsats med henblik på at løse problemerne i den europæiske bilbranche og styrke dens tilknytning til de regioner, den opererer i", der blev til på initiativ af Jean-Yves Le Drian, formand for regionalrådet i Bretagne, som stod i spidsen for Regionsudvalgets tværgående gruppe om bilbranchen, refereres specifikt til vigtigheden af at sikre, at der er tilstrækkelige offentlige midler til at træffe de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med forskning, udvikling og innovation i sektoren samt rene teknologier og uddannelse af de ansatte. Ligeledes opfordres producenterne i udtalelsen til at fremskynde den teknologiske overgang til renere køretøjer og tilpasse deres sortiment til forbrugernes behov, da forbrugerne i stadig større omfang vælger biler, der forurener mindre (her nævnes specifikt elbiler), er mere pålidelige og mere overkommelige i pris.

Regionsudvalgets formand Mercedes Bresso konkluderede følgende: "Grønne arbejdspladser er ikke længere noget, der hører fremtiden til. De bør allerede i dag omsættes til virkelighed. Det er denne enorme opgave, vi som lokal- og regionalvalgte bør tage fat på at løse".

REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM

Regionsudvalgets præsidium er billedlig talt dets politiske motor. Normalt afholdes der syv møder om året - et møde forud for hver af plenarforsamlingerne i Bruxelles og et ekstraordinært møde en gang hvert halve år i det land, som varetager det roterende formandskab for Den Europæiske Union. Blandt præsidiets vigtigste opgaver kan fremhæves, at det fastlægger det politiske program i begyndelsen af hver mandatperiode, overvåger programmets gennemførelse og udarbejder evalueringer heraf en gang om året og ved udgangen af hver mandatperiode. Præsidiets ekstraordinære møder giver mulighed for at analysere andre emner af interesse, hvilket bidrager til at nå et dobbelt mål, nemlig på den ene side at gøre offentligheden opmærksom på den rolle, som Regionsudvalget spiller, og på den anden side at udvalget opnår kendskab til førende projekter i det område, hvor udvalget afholder sit præsidiemøde.

Ud af Regionsudvalgets 344 medlemmer er de 21 spanske. De er ministerpræsidenter i de selvstyrende regioner og repræsentanter for lokale myndigheder. Valget af Castilla y León bunder bl.a. i, at det siden 2008 har været hjemsted for et af præsidiets tre spanske medlemmer. For få dage siden blev dette mandat fornyet for en periode på to et halvt år. De øvrige spanske præsidiemedlemmer er fra henholdsvis Extremadura i det vestlige Spanien og Asturien i nord.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Christian Gsodam

Tlf. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar