Navigation path

Left navigation

Additional tools

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/28

V Bruselu dne 12. března 2010

Výbor regionů v Kastílii a Leónu diskutoval o zelené, konkurenceschopné a propojené ekonomice

Mimořádná schůze předsednictva Výboru regionů, jež byla včera zahájena ve městě Valladolid, byla dnes ukončena diskusí o dvou částech, při níž bylo možné probrat model zelené, konkurenceschopné a propojené ekonomiky, o němž se začalo hovořit v návaznosti na nedávný Kodaňský summit.

Po úvodních příspěvcích předsedkyně Výboru regionů paní Mercedes Bresso, předsedy regionální vlády autonomní oblasti Kastílie a León pana Juana Vicenteho Herrery a španělského státního tajemníka pro Evropskou unii pana Diega Lópeze Garrida byla zahájena první část diskuse, v jejímž rámci se hovořilo o zapojení a možných přínosech regionů a územních celků Unie pro dosažení evropských cílů v oblasti změny klimatu. Na tuto problematiku se ve svých vstupech zaměřili: dánský člen Výboru regionů pan Knud Andersen, který se zmínil o stanovisku Výboru z října 2009 k bílé knize Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci, a pan Tomás Villanueva, druhý místopředseda a ministr hospodářství a zaměstnanosti regionální vlády Kastílie a Leónu.

V druhé části diskuse se hovořilo o hlavních výzvách zelené ekonomiky souvisejících s potřebou nových odborných kvalifikací pro nová pracovní místa. Na základě rozhovorů s Výborem, které proběhly z iniciativy regionální vlády, byla podrobně specifikována činnost regionální vlády Kastílie a Leónu v této oblasti; v souvislosti s tím byl představen projekt elektrického vozidla, na němž pracuje společnost Renault spolu s regionální vládou Kastílie a Leónu a centrální španělskou vládou; prezentaci projektu byl přítomen také pan Ernesto Salas, jenž má na starosti institucionální vztahy ve společnosti Renault España. Této části diskuse se také zúčastnili přední regionální představitelé odborů Comisiones Obreras (Dělnické komise) a Unión General de Trabajadores (Všeobecný svaz pracujících), pánové Ángel HernándezAgustín Prieto, a rovněž generální tajemník CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León – Konfederace podnikatelských organizací Kastílie a Leónu), pan Héctor García. Vystoupil také předseda komise COTER, pan Michel Delebarre.

Předsedkyně Výboru paní Mercedes Bresso připomněla, že „zelený růst" je dnes v Evropě asi největším společným cílem. V době po hospodářské a finanční krizi však není tím nejsnáze dosažitelným – v první řadě musíme investovat do nových odvětví a nových produktů a služeb, abychom tak vytvořili nova pracovní místa, a pak je také zapotřebí umožnit těm, kdo dnes pracují nebo jsou nezaměstnaní, získat nové kvalifikace nezbytné pro tyto pracovní činnosti.

Předseda regionální vlády Kastílie a Leónu pan Juan Vicente Herrera zdůraznil, že „inovace jsou bezesporu tou správnou cestou, pokud chceme udržet postavení Evropy a všech jejích regionů a států ve světě, který zaznamenal nástup extrémně silných konkurentů.“ A dodal: „V Kastílii a Leónu jsme přijali za své cíle nové evropské strategie; nejdůležitější je pro nás zajištění relevance zemědělství a dobytkářství v rámci hospodářského růstu a udržitelnosti. Máme také velká očekávání, pokud jde o nové technologie jako elektrická vozidla a věříme v podporu Evropy, která by se také měla vydat cestou místní těžby uhlí, a to v rámci politiky bezpečnosti dodávek energie s povinným zahrnutím energie jaderné.“

Jedním ze základních témat, kterých se týkaly aktivity členů předsednictva během jejich pobytu v Kastílii a Leónu, bylo rozhodnutí vydat se cestou nových udržitelných technologií aplikovaných na automobilový průmysl.

Je třeba připomenout, že v nedávno schváleném stanovisku Výboru Koordinovaná a udržitelná řešení problémů evropského automobilového průmyslu a posílení jeho územních vazeb, jež podporoval pan Jean-Yves Le Drian, předseda vlády francouzského regionu Bretaň, jenž předsedá skupině pro automobilový průmysl zřízené Výborem regionů, se konkrétně zmiňuje o významu zajištění dostatečných veřejných finančních prostředků na podporu všech opatření souvisejících s výzkumem, vývojem a inovacemi v tomto odvětví, s čistými technologiemi a s odbornou přípravou pracovníků. V tomto smyslu stanovisko také výrobce vyzývá k urychlení technologického přechodu a k přizpůsobení nabídky poptávce spotřebitelů, kteří čím dál tím častěji upřednostňují spolehlivější a cenově dostupnější vozidla šetrnější k životnímu prostředí (s výslovným uvedením elektrických vozidel).

Paní předsedkyně Bresso závěrem uvedla: „Zelená pracovní místa nejsou tématem do budoucnosti, je nutné je proměnit ve skutečnost již dnes. A to je obrovský úkol, který stojí před námi, místními a regionálními volenými zástupci."

PŘEDSEDNICTVO Výboru regionů

Obecně se dá říci, že předsednictvo Výboru regionů je jeho politickou hybnou silou. Obvykle se schází sedmkrát do roka: před každým z pěti plenárních zasedání v Bruselu a na mimořádné schůzi jednou za půl roku v zemi, která v daném okamžiku zastává předsednictví Evropské unie. Mezi jeho hlavní funkce patří příprava programu politických priorit na počátku každého funkčního období, dohled nad jeho prováděním a příprava každoroční hodnotící zprávy a hodnotící zprávy na konci funkčního období. Mimořádné schůze předsednictva skýtají možnost věnovat se jiným důležitým otázkám, které by přispěly k dosažení dvojího cíle: jednak informovat občany o úloze Výboru regionů a zároveň poskytnout Výboru možnost seznámit se s projekty, které vede územní celek, jenž schůzi předsednictva pořádá.

Španělsko zastupuje 21 z celkových 344 členů Výboru regionů. Jsou to předsedové regionálních vlád autonomních oblastí a zástupci místních orgánů. Výběr Kastílie a Leónu pro reprezentaci v Evropě se zakládá mimo jiné na tom, že je od roku 2008 jedním ze tří španělských členů předsednictva. Před několika málo dny obnovila spolu s regiony Extremadura a Asturias svůj mandát na další období v délce dvou a půl let.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0)2 282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar