Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Pressmeddelande

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/26

Bryssel den 9 mars 2010För att nå målet behöver Europa 2020-strategin de lokala och regionala myndigheterna

Regionkommittén välkomnar de mål och styressätt som föreslås för Europa 2020-strategin, men vill understryka att den inte kommer att uppnå maximal effektivitet om de lokala och regionala myndigheternas roll begränsas till att på ett senare stadium genomföra redan fattade beslut.

I ett uttalande efter kommissionens antagande av meddelandet "Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla" förklarade Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso att "den föreslagna strategin är mer realistisk än den som redovisades i det samrådsdokument som kommittén uttalade sig om i slutet av 2009 eftersom den nu tar hänsyn till den kris som har slagit så hårt mot våra företag, mot allmänheten och mot regionerna". Hon tillade: "Jag anser att vi bör glädja oss åt att 'EU 2020' i första hand visar på en väg ut ur krisen, och därefter erbjuder riktlinjer för framtiden, i linje med (och inte i strid mot) den europeiska sociala modellen."

ReK:s ordförande beklagade dock att Europa 2020-strategin inte hade dragit konsekvenserna av Lissabonstrategins misslyckande fullt ut. "Europa 2020-strategin går inte tillräckligt långt när det gäller att mobilisera de krafter som finns tillgängliga. Den skulle vara mer effektiv om den gav de regionala och lokala myndigheterna möjlighet att ta aktiv del i utarbetandet av de nationella reformprogrammen och huvudinitiativen, och inte bara sköta genomförandet", underströk Mercedes Bresso. Vad som är värre är att strategin i sin nuvarande utformning stannar på nationell nivå, utan att ta hänsyn till att det i många länder är regionerna som är de främsta aktörerna inom den ekonomiska politiken: stöd till innovation, små och medelstora företag, livslångt lärande, vägar till sysselsättning osv. "På den punkten blev jag ganska besviken", tillade Mercedes Bresso.

ReK beklagar också bristen på alla konkreta åtgärder för den territoriella sammanhållningen: "Vi kan inte låta ett sådant tillfälle gå oss ur händerna just när Lissabonfördraget har trätt i kraft", menade Mercedes Bresso. "Vi ska alltså mobilisera oss för att förverkliga målet om 'tillväxt för alla' och föreslå ett huvudinitiativ som förenar den territoriella dimensionen och den sociala sammanhållningen, t.ex. i fråga om kvaliteten på och tillgången till allmänna tjänster."

Det tredubbla målet om smart och hållbar tillväxt för alla samt de sju huvudinitiativ som föreslås återspeglar de regionala och lokala myndigheternas utmaningar och farhågor, och stöds av ReK. Till de positiva inslagen i den nya texten hör målet om att minska fattigdomen samt bestämmelserna om offentlig upphandling och offentligt stöd, men om denna europeiska strategi ska kunna genomföras måste den centrala frågan om finansieringen klargöras ytterligare. I fråga om den ekonomiska dimensionen av strategin underströk Mercedes Bresso att "Regionkommittén kommer att lägga särskild vikt vid samspelet mellan Europa 2020-strategin, sammanhållningspolitiken och unionens kommande budget. I samband med Lissabonfördraget kommer kommittén också att se till att de lagförslag som blir ett resultat av strategin till fullo respekterar de villkor som fastställs i det nya subsidiaritetsprotokollet. För alla nya lagförslag gäller att det ekonomiska eller administrativa ansvar som åligger unionen, nationella regeringar och regionala eller lokala myndigheter så långt som möjligt ska begränsas och stå i proportion till det mål som skall uppnås."

Besök gärna ReK:s webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tfn: +32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här .


Side Bar