Navigation path

Left navigation

Additional toolsSporo čilo za javnost

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Skupš čina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/26

Bruselj, 9. marec 2010Strategija Evropa 2020 za popolno izpolnitev svojih ambicij potrebuje lokalne in regionalne oblasti

Odbor regij pozdravlja cilje in način upravljanja, ki so predlagani v strategiji Evropa 2020, vendar poudarja, da ta ne bo dovolj učinkovita, če bo vloga lokalnih in regionalnih oblasti omejena zgolj na izvajanje odločitev, sprejetih na višji ravni.

Predsednica Odbora regij Mercedes Bresso je v govoru po tem, ko je Komisija sprejela sporočilo Evropa 2020, strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast , pojasnila, da "je predlagana strategija bolj realistična od dokumenta za posvetovanje, o katerem je Odbor izrazil stališče konec leta 2009 saj končno upošteva krizo, ki je težko prizadela naša podjetja, državljane in regije". Dodala pa je še: "Mislim, da bi morali biti veseli, da Evropa 2020 najprej predstavlja strategijo izhoda iz krize in nato tudi smernice za prihodnost, tako da nadaljuje v smeri evropskega socialnega modela in ne pomeni prekinitve z njim."

Vendar pa predsednica OR obžaluje, da Evropa 2020 ni izkoristila priložnosti, da bi gradila na izkušnjah neuspešne Lizbonske strategije. "Strategija Evropa 2020 je pri mobiliziranju razpoložljivih gonilnih sil preskromna. Lahko bi bila učinkovitejša, če bi lokalnim in regionalnim oblastem omogočila, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih programov reform in vodilnih pobudah, ne da se zgolj omejijo na njihovo izvajanje," je poudarila ga. Bresso. Še huje pa je, da se strategija v sedanji obliki ustavi na nacionalni ravni, ne da bi upoštevala, da so v številnih državah regije glavne akterke ekonomskih politik: podpore inovacijam, malim in srednje velikim podjetjem, vseživljenjskega usposabljanja, pomoči pri iskanju zaposlitve itd. "To je precej žalostno," je dodala ga. Bresso.

Poleg tega je OR opozoril na odsotnost vsakršnih konkretnih ukrepov izvajanja teritorialne kohezije: "Takšne priložnosti ne moremo izpustiti iz rok, glede na to, da je Lizbonska pogodba začela veljati prav pred kratkim," je vztrajala ga. Bresso. "Zato se bomo zavzeli, da se uresniči cilj 'vključujoče rasti' in predstavijo predlogi za vodilno pobudo, ki povezuje teritorialno razsežnost in socialno kohezijo, na primer na področju kakovosti in dostopnosti javnih storitev."

Trojni cilj pametne, okolju prijazne in vključujoče rasti ter 7 predlaganih vodilnih pobud so odraz izzivov in skrbi lokalnih in regionalnih oblasti in jih Odbor regij podpira. Ukrepi, kot so cilj zmanjšanja revščine, sprememba pravil o javnih naročilih in pravil o državni pomoči, so pozitiven element tega novega besedila. Da pa bi ta evropska strategija resnično zaživela, je treba bolj natančno obravnavati vprašanje finančnih sredstev. Ko je govorila o finančni razsežnosti strategije, je ga. Bresso želela poudariti, da "bo Odbor regij posebno pozoren na povezavo med strategijo Evropa 2020, kohezijsko politiko in prihodnji proračun Unije. V skladu z Lizbonsko pogodbo bo Odbor tudi pazil, da bodo osnutki zakonodajnih aktov za izvajanje strategije v celoti izpolnjevali pogoje, določene v novem protokolu o subsidiarnosti. Za vsak nov zakonodajni predlog bo treba zagotoviti, da bo finančno ali upravno breme, ki bo padlo na Unijo, nacionalne vlade, regionalne in lokalne oblasti, kar najnižje in sorazmerno s cilji, ki jih je treba doseči.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu .

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za ve č informacij je na voljo:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Za prejšnja sporo čila za javnost kliknite tukaj .


Side Bar