Navigation path

Left navigation

Additional toolsTlačová správa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/26

Brusel 9. marca 20 10Stratégia „Európa 2020“ potrebuje na naplnenie svojich ambícií miestne a regionálne samosprávy

Výbor regiónov pozitívne vníma navrhnuté ciele a spôsob riadenia stratégie Európa 2020, no zdôrazňuje, že ak sa prínos miestnych a regionálnych samospráv obmedzí len na zavádzanie schválených rozhodnutí do praxe, stratégia nebude plne účinná.

Predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso po tom, ako Komisia schválila oznámenie s názvom „Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ uviedla, že „navrhovaná stratégia je realistickejšia než konzultačný dokument, ku ktorému sa výbor vyslovil koncom roka 2009 , keďže konečne zohľadňuje krízu, ktorá ťažko dolieha na naše podniky, našich občanov a naše samosprávy.“ Ďalej pokračovala: „Teší nás, že Európa 2020 navrhuje nielen spôsob, ako prekonať krízu, ale aj smerovanie do budúcnosti, pri ktorom sa neodkláňa od európskeho sociálneho modelu.“

Predsedníčka VR však vyjadrila rozčarovanie nad tým, že tvorcovia stratégie Európa 2020 nevyvodili dôsledky z neúspechu Lisabonskej stratégie. „Európa 2020 sa nesnaží dostatočne zaangažovať všetky sily, ktoré v EÚ existujú. Účinky tejto stratégie sa prejavia zreteľnejšie, ak budú miestne a regionálne samosprávy môcť nielen zavádzať národné reformné programy a hlavné iniciatívy do praxe, ale ak sa budú môcť aktívne zapájať aj do ich tvorby,“ zdôraznila pani Bresso. A navyše sa stratégia vo forme, ktorá je momentálne prezentovaná, zastavuje na národnej úrovni a vôbec nezohľadňuje skutočnosť, že v mnohých krajinách realizujú hospodárske opatrenia predovšetkým regióny – propagujú inovácie, podporujú malé a stredné podniky, poskytujú celoživotné vzdelávanie a poradenstvo pri hľadaní zamestnania. „Je to pomerne veľké sklamanie,“ dodala pani Bresso.

VR okrem toho kritizuje to, že v texte sa pri realizácii územnej súdržnosti neuvádzajú žiadne konkrétne opatrenia: „Takúto príležitosť si krátko po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti nesmieme nechať ujsť“, nástojila pani Bresso. „Spoločne sa teda budeme usilovať premeniť cieľ inkluzívneho rastu na skutočnosť a navrhneme hlavnú iniciatívu, ktorá prepojí územný rozmer so sociálnou súdržnosťou, napríklad v oblasti kvality a dostupnosti verejných služieb.“

Trojaký cieľ inteligentného, ekologického a inkluzívneho rastu a sedem navrhnutých hlavných iniciatív vystihuje hlavné otázky a problémy miestnych a regionálnych samospráv a Výbor regiónov ich podporuje. Prínosom tejto novej stratégie sú opatrenia v oblasti boja proti chudobe a úprava pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci. Pri uvádzaní tejto európskej stratégie do života však musíme ešte doriešiť kľúčovú otázku finančných prostriedkov. Na tému finančného rozmeru stratégie pani Bresso zdôraznila, že „Výbor regiónov bude obzvlášť pozorne sledovať prepojenie medzi stratégiou Európa 2020, kohéznou politikou a budúcim rozpočtom Únie. V súlade s Lisabonskou zmluvou bude výbor dozerať aj na to, či návrhy legislatívnych aktov, ktorými sa bude stratégia zavádzať do praxe, plne spĺňajú podmienky uvedené v novom protokole o subsidiarite. Pri každom novom legislatívnom návrhu sa bude musieť zabezpečiť, aby akákoľvek finančná alebo administratívna záťaž vyplývajúca pre Úniu, národné vlády či regionálne alebo miestne orgány bola čo najnižšia a primeraná sledovanému cieľu.“

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov : www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. +32 2282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu .


Side Bar