Navigation path

Left navigation

Additional toolsComunicat de presă

Adunarea UE a reprezentan ţ ilor locali ş i regionali

COR/10/26

Bruxelles, 9 martie 2010Pentru a-şi realiza ambiţioasele obiective,
Strategia Europa 2020 are nevoie de autorităţile locale şi regionale

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Comitetul Regiunilor salută obiectivele şi modelul de guvernanţă pe care le propune Strategia Europa 2020, însă subliniază că eficienţa acesteia va rămâne limitată dacă rolul autorităţilor locale şi regionale se va mărgini la punerea în aplicare a deciziilor luate de alţii.

Referindu-se la adoptarea, de către Comisia Europeană, a Comunicării „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”, preşedinta Co mitetului Regiunilor, dna Mercedes Bresso , a explicat că „strategia propusă este mai realistă decât cea din documentul spre consultare asupra căruia s-a pronunţat Comitetul la sfârşitul anului 2009 , deoarece, în sfârşit, ia în considerare criza care ne afectează grav întreprinderile, cetăţenii şi teritoriile”. Apoi, dna preşedintă a adăugat: „Cred că trebuie să ne bucurăm că documentul «Europa 2020» propune, mai întâi, o strategie de ieşire din criză şi, abia apoi, orientări pentru viitor, în continuarea modelului social european, şi nu rupându-se de acesta.”

Totuşi, preşedinta CoR regretă faptul că Europa 2020 nu a tras concluziile necesare din eşecul Strategiei de la Lisabona. „Strategia Europa 2020 nu merge destul de departe în mobilizarea forţelor active disponibile. Ea ar putea fi mult mai eficientă dacă ar permite autorităţilor locale şi regionale să participe activ la conceperea programelor naţionale de reformă şi a iniţiativelor emblematice, în loc de a se limita la punerea acestora în aplicare”, subliniază dna Bresso. Şi mai grav, în forma în care este prezentată acum, strategia se opreşte la nivelul naţional, fără a ţine seama de faptul că, în multe ţări, actorii principali ai politicilor economice sunt regiunile: ele oferă sprijin pentru inovare, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, formare pe întreg parcursul vieţii, asistenţă pentru obţinerea unui loc de muncă etc. „Suntem destul de dezamăgiţi de acest aspect”, adaugă dna Bresso.

În plus, CoR deplânge faptul că lipsesc măsurile concrete de aplicare a coeziunii teritoriale: „Nu putem pierde o asemenea ocazie, acum că Tratatul de la Lisabona tocmai a intrat în vigoare”, a insistat dna Bresso. „Aşadar, ne vom mobiliza pentru a transforma în realitate obiectivul «creşterii favorabile incluziunii» şi vom prezenta propuneri pentru o iniţiativă-pilot care să combine dimensiunea teritorială şi coeziunea socială, de exemplu în ce priveşte calitatea şi accesibilitatea serviciilor publice.”

Triplul obiectiv al creşterii inteligente, ecologice şi favorabile incluziunii, precum şi cele 7  iniţiative emblematice propuse reflectă priorităţile şi preocupările autorităţilor locale şi regionale şi se bucură de sprijinul Comitetului Regiunilor. Măsuri precum obiectivul reducerii sărăciei, modificarea normelor privind achiziţiile publice şi ajutoarele de stat reprezintă aspecte pozitive ale acestui nou text. Însă, pentru a da viaţă acestei strategii europene, trebuie aprofundată chestiunea crucială a mijloacelor financiare. Referindu-se la dimensiunea financiară a strategiei, dna Bresso a dorit să sublinieze: „Comitetul Regiunilor va urmări cu deosebită atenţie coordonarea dintre Strategia Europa 2020, politica de coeziune şi viitorul buget al Uniunii. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Comitetul se va asigura, de asemenea, că proiectele de acte legislative de punere în aplicare a strategiei respectă pe deplin condiţiile prevăzute în noul protocol privind subsidiaritatea. Pentru orice nouă propunere legislativă, trebuie să se facă în aşa fel încât sarcinile financiare sau administrative ce revin Uniunii, guvernelor naţionale şi autorităţilor regionale şi locale să fie cât mai reduse posibil şi proporţionale cu obiectivul urmărit.”

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu .

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale, Comitetul se va putea adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tél.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar