Navigation path

Left navigation

Additional toolsKomunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/26

Bruksela, 9 marca 2010 r.Cele strategii „Europa 2020” można zrealizować tylko z udziałem władz lokalnych i regionalnych

Komitet Regionów przyjmuje z zadowoleniem cele i zasady realizacji strategii „Europa 2020”, pragnie jednak podkreślić, że jej skuteczność będzie ograniczona, jeżeli rola władz lokalnych i regionalnych zostanie zredukowana do wdrażania decyzji podjętych na wyższym szczeblu.

W swojej wypowiedzi w związku z przyjęciem przez Komisję Europejską komunikatu „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Besso wyjaśniła, że „zaproponowana strategia jest bardziej realistyczna niż strategia przedstawiona w dokumencie, na temat którego Komitet wypowiedział się pod koniec 2009 roku, ponieważ uwzględnia w końcu rozmiary kryzysu, w wyniku którego cierpią nasze przedsiębiorstwa, nasi obywatele oraz nasze gminy i regiony. Sądzę – dodała przewodnicząca – iż powinniśmy się cieszyć z faktu, że »Europa 2020« w pierwszym rzędzie stanowi strategię wyjścia z kryzysu, a dopiero w dalszej kolejności proponuje kierunki na przyszłość, nie zrywając przy tym z europejskim modelem społecznym, a raczej opierając się na jego założeniach”.

Przewodnicząca KR-u wyraziła zarazem żal, że w „Europie 2020” w zasadzie nie wyciągnięto wniosków z fiaska strategii lizbońskiej. „Strategii »Europa 2020« brakuje zdecydowania, jeśli chodzi o mobilizację sił dostępnych w społeczeństwie. Byłaby ona o wiele skuteczniejsza, gdyby pozwalała władzom lokalnym i regionalnym na aktywny udział w opracowywaniu krajowych programów reform i projektów przewodnich, zamiast ograniczać ich rolę wyłącznie do realizacji” – podkreśliła Mercedes Bresso. Co gorsza, mimo że w wielu krajach to właśnie regiony odgrywają najważniejszą rolę w polityce gospodarczej, m.in. wspierając innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, uczenie się przez całe życie oraz doskonalenie zawodowe, strategia w swym obecnym kształcie tego faktu nie uwzględnia, sięga bowiem jedynie szczebla krajowego. „To dosyć rozczarowujące” – dodała przewodnicząca.

Ponadto KR krytykuje brak jakichkolwiek konkretnych środków w zakresie realizacji spójności terytorialnej: „Nie możemy sobie pozwolić na utratę takiej szansy tuż po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – podkreślała Mercedes Bresso. – Dołożymy zatem wszelkich starań w celu urzeczywistnienia »rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu« oraz przedstawimy propozycje projektów przewodnich wiążących wymiar terytorialny ze spójnością społeczną, odnoszących się na przykład do jakości i dostępności usług publicznych”.

Potrójny cel inteligentnego i ekologicznego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz siedem zaproponowanych projektów przewodnich odzwierciedlają wyzwania i troski władz lokalnych i regionalnych, dlatego zasługują na poparcie Komitetu Regionów. Należy pozytywnie ocenić środki mające na celu walkę z ubóstwem oraz zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych i pomocy państwa. Jednak w kontekście realizacji zaproponowanej strategii, kluczową kwestią wymagającą dokładniejszych wyjaśnień jest sprawa finansowania. Wypowiadając się na temat finansowego wymiaru strategii, przewodnicząca Bresso podkreśliła, że „Komitet Regionów ze szczególna uwagą będzie obserwował wzajemne zależności między strategią »Europa 2020«, polityką spójności i przyszłym budżetem Unii. Zgodnie z postanowieniami traktatu z Lizbony Komitet będzie również czuwał, aby projekty aktów ustawodawczych, za pomocą których strategia ta będzie wdrażana, w żadnym stopniu nie naruszały warunków określonych w nowym protokole w sprawie zasady pomocniczości. W przypadku wszystkich nowych projektów ustawodawczych trzeba będzie dopilnować, by związane z nimi obciążenia finansowe lub administracyjne dla Unii, władz krajowych oraz samorządów lokalnych i regionalnych były możliwie najmniejsze i proporcjonalne do wyznaczonych celów”.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu .

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostaną jego prawa lub jeśli uzna, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

tel.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar