Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIEComité van de Regio's

Perscommuniqué

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/26

Brussel, 9 maart 2010Europa 2020: lokale en regionale overheden zijn essentieel om alle ambities waar te maken

Het Comité van de Regio's staat positief tegenover de voorgestelde doelen en bestuursvorm van "Europa 2020", maar benadrukt dat de strategie slechts een beperkt effect zal sorteren als de lokale en regionale overheden alleen m aar besluiten mogen uitvoeren.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Naar aanleiding van de nieuwe Commissiemededeling "Europa 2020 - Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" stelde de voorzitster van het Comité van de Regio's, Mercedes Bresso , dat "de voorgestelde strategie realistischer is dan de strategie in het raadplegingsdocument waarover het Comité zich eind 2009 heeft uitgesproken , omdat de crisis, die onze bedrijven, burgers en gemeenschappen zo hard treft, nu eindelijk in volle omvang wordt meegenomen. Ik vind dat we er tevreden over kunnen zijn dat met "Europa 2020" eerst een strategie wordt voorgesteld om de crisis te boven te komen en vervolgens richtsnoeren voor de toekomst, die niet breken met het Europees sociaal model, maar er juist op voortbouwen".

Wel betreurt de CvdR-voorzitster dat in Europa 2020 niet echt lering wordt getrokken uit het mislukken van de Lissabonstrategie. "Europa 2020 doet niet genoeg om de maatschappelijke krachten op gang te brengen. De strategie zou veel meer opleveren als de lokale en regionale overheden actief aan de vormgeving van de nationale hervormingsprogramma's en kerninitiatieven zouden kunnen deelnemen, in plaats van deze alleen maar uit te voeren", aldus mevrouw Bresso. Nog erger is dat de strategie in de huidige vorm gericht is op het nationale niveau, zonder rekening te houden met het feit dat in veel landen vooral de regio's actief zijn op het gebied van het economisch beleid: steun voor innovatie, voor het mkb, een leven lang leren, arbeidsmarktbegeleiding, enz. "Dit is zeker teleurstellend", verklaart mevrouw Bresso.

Ook heeft het CvdR erop gewezen dat er geen enkele concrete maatregel wordt voorgesteld op het gebied van territoriale cohesie: "We kunnen een dergelijke gelegenheid niet voorbij laten gaan terwijl het Verdrag van Lissabon zojuist van kracht is geworden", benadrukt mevrouw Bresso. "We gaan ons dan ook inzetten om echt een 'inclusieve groei' te creëren en zullen een kerninitiatief voorstellen om de territoriale dimensie te koppelen aan sociale samenhang, bijvoorbeeld wat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare dienstverlening betreft."

Het Comité van de Regio's steunt het streven naar een zowel slimme, duurzame als inclusieve groei én de 7 voorgestelde kerninitiatieven; het gaat hier om zaken die de lokale en regionale overheden aangaan en aan het hart gaan. Positief zijn de maatregelen om de armoede terug te dringen en de regels voor overheidsopdrachten en overheidssteun aan te passen. Maar wil deze Europese strategie echt tot leven worden gebracht, dan moet de financiering ervan – een cruciaal aspect – nog uitgediept worden. Wat de financiële kant van de strategie betreft, wijst mevrouw Bresso erop dat "het Comité van de Regio's extra alert zal zijn op de koppling tussen de strategie, het cohesiebeleid en de toekomstige begroting van de Unie. Conform het Verdrag van Lissabon zal het Comité er ook op toezien dat de bepalingen in het nieuwe protocol over subsidiariteit ten volle in acht worden genomen in voorstellen voor wetgeving om de strategie ten uitvoer te leggen. Bij ieder nieuw wetgevingsvoorstel dient ervoor gezorgd te worden dat alle financiële of administratieve lasten voor de Unie, nationale regeringen, regionale of lokale overheden tot een minimum worden beperkt en evenredig zijn met het te bereiken doel."

Meer informatie is te vinden op de website van het CvdR: www.cor.europa.eu .

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-Assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit de 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar