Navigation path

Left navigation

Additional toolsPaziņojums presei

ES reģionālo un vietējo pārstāvju asambleja

COR/10/26

Briselē, 2010. gada 9. martā.Lai pilnībā sasniegtu stratēģijā “Eiropa 2020” plānotos vērienīgos mērķus, jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Komiteja atzinīgi vērtē stratēģijā Eiropa 2020 noteiktos mērķus un pārvaldības veidu, tomēr uzsver, ka stratēģija nebūs pietiekami efektīva, ja vietējo un reģionālo pašvaldību loma aprobežosies ar pieņemto lēmumu īstenošanu.

Pēc tam, kad Komisija pieņēma paziņojumu “Eiropa 2020 — viedas, iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija”, Reģionu komitejas priekšsēdētāja Mercedes Bresso kdze savā uzrunā atzīmēja, ka “ierosinātā stratēģija ir reālāka nekā apspriežamajā dokumentā izklāstītā stratēģija, par ko Komiteja savu viedokli pauda 2009. gada nogalē . Stratēģijā Eiropa 2020 beidzot ir noteikti pasākumi izkļūšanai no krīzes, kas tik smagi skārusi mūsu uzņēmumus, iedzīvotājus un teritorijas.” Priekšsēdētāja uzskata, ka stratēģija Eiropa 2020 ir jāvērtē pozitīvi, jo tajā ir ietverti risinājumi izkļūšanai no krīzes un arī turpmākās pamatnostādnes, kas atbilst Eiropas sociālajam modelim, nevis ir pretrunā tam.”

RK priekšsēdētaja tomēr pauž arī nožēlu, ka stratēģijā Eiropa 2020 nav pilnībā izvērtētas Lisabonas stratēģijas neveiksmes sekas. “Stratēģijā Eiropa 2020 nav pietiekami mobilizēti visi pieejamie virzītājspēki. Tā būtu daudz efektīvāka, ja vietējām un reģionālajām pašvaldībām būtu iespēja aktīvāk piedalīties valstu reformu programmu un vadošo iniciatīvu izstrādē, un nevis tikai to īstenošanā”, uzsver Bresso  kdze. Vēl sliktāk ir tas, ka stratēģija tās pašreizējā versijā skar tikai valstu līmeni, neņemot vērā, ka daudzās valstīs tieši reģioni ir ekonomikas politikas jomas galvenie dalībnieki: atbalsts gan inovācijai, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, mūžizglītībai, profesionālās kvalifikācijas sistēmām utt. “Maigi izsakoties, tā ir vilšanās”, piebilst Bresso  kdze.

Turklāt RK negatīvi vērtē to, ka stratēģijā nav paredzēti konkrēti pasākumi teritoriālās kohēzijas īstenošanai. Mēs nevaram palaist garām šādu izdevību, kad tikko ir stājies spēkā Lisabonas līgums, uzsver Bresso kdze . Tāpēc RK darīs visu iespējamo, lai “iekļaujošā izaugsme” kļūtu par realitāti. Mums jāiesniedz tādu vadošo iniciatīvu priekšlikumi, kas teritoriālo dimensiju saistītu ar sociālo kohēziju, piemēram, par publisko pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu.”

Viedās, ekoloģiskās un iekļaujošās izaugsmes trīskāršais mērķis, kā arī 7 ierosinātās vadošās iniciatīvas atspoguļo vietējo un reģionālo pašvaldību problēmas un bažas, un Reģionu komiteja tās atbalsta. Jaunajā dokumentā ir jāiekļauj pasākumi nabadzības apkarošanai, publiskā iepirkuma noteikumu un valsts atbalsta noteikumu izmaiņām. Taču, lai īstenotu praksē šo Eiropas stratēģiju, ir jārisina galvenais jautājums par finansējumu. Runājot par stratēģijas finansiālo aspektu, Bresso  kdze vēlējās uzsvērt, ka “Reģionu komiteja stingri uzraudzīs stratēģijas Eiropa 2020 saikni ar kohēzijas politiku un ES jauno budžetu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu Komiteja vērsīs uzmanību arī uz to, lai leģislatīvo aktu projektos stratēģijas īstenošanai pilnībā būtu ievēroti jaunajā Protokolā par subsidiaritātes principu izklāstītie noteikumi. Visās jaunajās likumdošanas iniciatīvās svarīgi ir nodrošināt minimālu un sasniedzamajam mērķim samērīgu finansiālo un administratīvo slogu Eiropas Savienībai, valstu valdībām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām”.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni: www.cor.europa.eu

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālas pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. RK var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas Komitejas tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorēta reģionālo un vietējo pašvaldību kompetence.

Sīkākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar

Athénaïs Cazalis de Fondouce

T ālr.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit !


Side Bar