Navigation path

Left navigation

Additional toolsPranešimas spaudai

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
ES vietos ir regionų atstovų asamblėja

COR/10/26

2010 m. kovo 9 d., Briuselis

Aukštiems 2020 m. ES strategijos tikslams pasiekti būtinas vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimasRegionų komitetas palankiai vertina pasiūlytus 2020 m. ES strategijos tikslus ir valdymo modelį, tačiau pabrėžia, kad jie nebus pakankamai veiksmingi, jei vietos ir regionų valdžios institucijoms teks tik įgyvendinimo vaidmuo jau priėmus sprendimus.

Regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresso , kalbėdama po to, kai Komisija priėmė komunikatą „Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo strategija“, paaiškino, kad siūloma strategija yra realistiškesnė už tą, kuri buvo pateikta konsultacijoms skirtame dokumente ir dėl kurios Komitetas išreiškė savo nuomonę 2009 m. pabaigoje , kadangi pagaliau atsižvelgiama į krizę, kuri turi skaudžių pasekmių įmonėms, piliečiams ir regionams. Ji pridūrė, kad turėtume džiaugtis, jog komunikate „Europa 2020“ visų pirma siūloma krizės įveikimo strategija ir tik po to – ateities gairės, atitinkančios Europos socialinį modelį, o ne jam prieštaraujančios.

Vis dėlto RK pirmininkė apgailestavo, kad 2020 m. Europos strategijoje nepakankamai atsižvelgiama į Lisabonos strategijos nesėkmės pasekmes. Joje nepakankamai sutelkiamos aktyviosios visuomenės jėgos. M. Bresso pabrėžė, kad strategija būtų kur kas veiksmingesnė, jei vietos ir regionų valdžios institucijoms būtų suteikta galimybė aktyviai dalyvauti rengiant nacionalines reformų programas ir pavyzdines iniciatyvas, o ne tik jas įgyvendinti. Ji pridūrė, kad dar rimtesnė problema yra ta, jog šiuo metu pateiktoje strategijoje apsiribojama nacionaliniu lygmeniu ir neatsižvelgiama į tai, kad daugelyje šalių būtent regionai atlieka pagrindinį vaidmenį ekonominės politikos srityje: remia inovacijas, mažąsias ir vidutines įmones, užtikrina mokymąsi visą gyvenimą, paramą įsidarbinant ir pan.

Be to, Regionų komitetas kritikavo konkrečių priemonių teritorinei sanglaudai įgyvendinti trūkumą. M. Bresso pabrėžė, kad negalima praleisti tokios progos ką tik įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Taigi, Regionų komitetas sutelks visas pastangas, kad būtų įgyvendintas integracinio ekonomikos augimo tikslas, ir pateiks pasiūlymų dėl pavyzdinės iniciatyvos, susiejančios teritorinį aspektą su socialine sanglauda, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimo srityje.

Pasiūlytas trejopas pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo tikslas ir 7 pavyzdinės iniciatyvos atspindi vietos ir regionų valdžios institucijų uždavinius ir joms rūpimus klausimus, todėl Regionų komitetas jiems pritaria. Naujajame dokumente išdėstytos priemonės, pavyzdžiui, skurdo mažinimo tikslas, viešojo pirkimo ir valstybės pagalbos taisyklių nustatymas, yra pagirtinos. Tačiau kad šią Europos strategiją būtų galima realiai įgyvendinti, būtina išsamiau apsvarstyti esminį finansinių išteklių klausimą. Kalbėdama apie finansinį strategijos aspektą, M. Bresso pabrėžė, kad Regionų komitetas atidžiai stebės 2020 m. Europos strategijos, sanglaudos politikos ir būsimo ES biudžeto derinimą. Atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, Komitetas taip pat stengsis užtikrinti, kad teisės aktų, reguliuojančių strategijos įgyvendinimą, projektai visiškai atitiktų naujame protokole dėl subsidiarumo išdėstytas sąlygas. Teikiant naujus teisės aktų pasiūlymus reikės pasistengti, kad ES, nacionalinėms vyriausybėms ir vietos bei regionų valdžios institucijoms tenkanti finansinė ar administracinė našta būtų kuo mažesnė ir atitiktų siekiamus tikslus.

Apsilankykite Regionų komiteto tinklalapyje www.cor.europa.eu .

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra Europos Sąjungos regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. 344 narių iš visų 27 ES valstybių narių misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir savivaldybes į ES sprendimų priėmimo procesą ir nuolat informuoti jas apie ES vykdomą politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl tų politikos sričių, kurios daro poveikį miestams ir regionams. Komitetas taip pat gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma vietos ar regionų valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia .


Side Bar