Navigation path

Left navigation

Additional toolsLehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/26

Bryssel 9. maaliskuuta 2010Eurooppa 2020 -strategia tarvitsee paikallis- ja alueyhteisöjä tavoitteidensa saavuttamiseen

Alueiden komitea on tyytyväinen Eurooppa 2020 -strategia n ehdotettuihin tavoitteisiin ja hallinnointitapaan, mutta korostaa, että strategia ei voi olla täysin tehokas, jos paikallis- ja alueyhteisöjen tehtävä rajoittuu päätöksentekoprosessin loppuvaiheen täytäntöönpanoon.

Komission antoi äskettäin tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia". Alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso otti heti siihen kantaa ja totesi, että "nyt ehdotettu strategia on realistisempi kuin kuulemista koskevaan asiakirjaan sisältyvä strategia, josta komitea antoi lausunnon vuoden 2009 lopulla . Nyt ehdotetussa strategiassa otetaan nimittäin lopultakin huomioon kriisi, joka koettelee raskaasti eurooppalaisia yrityksiä, kansalaisia ja alueita". Hän lisäsi, että "mielestäni meidän tulee olla tyytyväisiä siihen, että Eurooppa 2020 -asiakirjassa ehdotetaan ensinnäkin strategiaa kriisin taltuttamiseksi ja sitten suuntaviivoja tulevaisuuden varalle nimenomaan eurooppalaisen yhteiskuntamallin mukaisesti eikä sen vastaisesti."

Komitean p uheenjohtaja pahoitteli kuitenkin, että Eurooppa 2020 -strategiassa ei ole tehty täysimittaisesti johtopäätöksiä Lissabonin strategian epäonnistumisen seurauksista. "Eurooppa 2020 ‑strategia ei mene tarpeeksi pitkälle aktiivisten toimijoiden liikekannallepanossa. Se voisi olla paljon tehokkaampi, jos se antaisi paikallis- ja alueviranomais ille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kansallisten uudistusohjelmien ja lippulaivahankkeiden suunnitteluun eikä vain antaa niiden tyytyä täytäntöönpanoon", Bresso korosti. Vielä vakavampaa on, että nykymuodossaan strategia jää jäsenvaltio tasolle ilman että otetaan huomioon, että monissa maissa juuri alueet ovat talouspolitiikkojen päätoimijoita: innovaation ja pk-yritysten tukemisessa, elinikäisessä oppimisessa, työllistämiskeinojen etsimisessä yms. "Tämä seikka on melko suuri pettymys", Bresso lisäsi.

Lisäksi AK pahoittelee konkreettisten toimien puutetta alueellisen koheesion toteuttamisessa: "Emme voi jättää käyttämättä tällaist a tilaisuutta, nyt kun Lissabonin sopimus on juuri tullut voimaan", Bresso tähdensi. "Lähdemme siis liikekannalle tehdäksemme 'osallistavan kasvun' tavoitteesta totta ja ehdottaaksemme sellaisia lippulaivahankkeita, joissa yhdistetään alueellinen ulottuvuus sosiaaliseen koheesioon esimerkiksi julkisten palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi."

Älykkään, ympäristöystävällisen ja osallistavan kasvun kolmoistavoite sekä seitsemän ehdotettua lippulaivahanketta ilmentävät paikallis- ja alueviranomais ten haasteita ja huolenaiheita ja saavat alueiden komitean tuen. Tämän uuden asiakirjan myönteisiä puolia ovat esimerkiksi köyhyyden vähentämistavoite ja julkisia hankintoja ja valtiontukia koskevien sääntöjen muuttaminen. Jotta tästä unionin strategiasta voidaan tehdä menestys, ratkaisevaan kysymykseen rahoituksesta tulee kuitenkin vielä paneutua tarkemmin. Tarkastellessaan strategian taloudellisia näkökohtia Bresso korosti, että "alueiden komitea seuraa erityisen tarkasti Eurooppa 2020 -strategian, koheesiopolitiikan ja unionin tulevan talousarvion välistä yhteyttä. Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa komitea huolehtii myös siitä, että strategian täytäntöönpanoa koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan täysimittaisesti toissijaisuusperiaatteen soveltamista koskevaan uuteen pöytäkirjaan sisältyviä ehtoja. Uusissa lainsäädäntöehdotuksissa tulee huolehtia siitä, että unionille, jäsenvaltio iden hallituksille ja paikallis- ja alueviranomais ille lankeava taloudellinen ja hallinnollinen taakka on mahdollisimman pieni ja vastaa asetettua tavoitetta."

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä neuvosto ovat velvoitettuja kuulemaan AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallisyhteisöjen toimivaltuuksia.

Lisätietoja :

Athénaïs Cazalis de Fondouce

P . +32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä .


Side Bar