Navigation path

Left navigation

Additional toolsPressiteade

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/26

Brüssel, 9. märts 2010Euroopa 2020. aasta strateegia vajab oma eesmärkide saavutamiseks kohalikke ja piirkondlikke omavalistusi

Regioonide Komitee kiidab heaks strateegiale „Euroopa 2020” kavandatud eesmärgid ja juhtimisviisi, ent juhib tähelepanu sellele, et strateegia annab vaid piiratud tulemusi, kui kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll piirneb üksnes otsuste elluviimisega pärast nende vastuvõtmist.

Regioonide Komitee president Mercedes Bresso lausus oma seisukohavõtus hiljuti komisjoni heakskiidu saanud teatise „Euroopa 2020. aastal: aruka, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegia” kohta, et esitatud strateegia on realistlikum kui konsulteerimisdokumendis sisaldunud, mille kohta komitee avaldas seisukohta 2009. aasta lõpul , kuna praeguses strateegias on lõpuks arvesse võetud meie ettevõtjaid, kodanikke ja piirkondi raskelt tabanud kriisi kogu ulatust. Mercedes Bresso lisas, et tema arvates peaks meid rõõmustama, et strateegias „Euroopa 2020. aastal” pakutakse kõigepealt strateegia kriisist väljumiseks ja seejärel tulevikusuunised, jätkates Euroopa sotsiaalmudeli teed, ent mitte seda katkestades.

Sellegipoolest väljendas komitee president kahetsust selle üle, et uues strateegias jäid tegelikult järeldused Lissaboni strateegia ebaõnnestumisest tegemata. „Strateegiaga „Euroopa 2020. aastal” ei minda piisavalt kaugele olemasolevate jõudude mobiliseerimisel. Strateegia annaks oluliselt paremaid tulemusi, kui see võimaldaks kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel aktiivselt osaleda riiklike reformikavade ja juhtprojektide kujundamisel ning nende roll ei piirneks üksnes kavade ja projektide elluviimisega,” rõhutas Bresso. Veelgi tõsisem puudus aga on, et strateegia oma praegusel kujul ei ulatu üksikriikide tasandist kaugemale ega arvestata selles tõigaga, et paljudes riikides vastutavad majanduspoliitika rakendamise eest just nimelt piirkonnad, kes toetavad uuendustegevust ning väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, korraldavad elukestvat õpet, aitavad inimesi töö leidmisel jne. „See valmistab suurt pettumust,” lisas Bresso.

Regioonide Komitee arvates on kahetsusväärne igasuguste konkreetsete meetmete puudumine territoriaalse ühtekuuluvuse rakendamiseks. Mercedes Bresso rõhutas, et ei tohi sellist võimalust käest lasta just nüüd vahetult pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Tema sõnul koondatakse nüüd jõupingutusi, et muuta „kaasava majanduskasvu” eesmärk tegelikkuseks ning esitada ettepanekuid juhtprojekti käivitamiseks, milles ühendatakse territoriaalne mõõde sotsiaalse ühtekuuluvusega, nt avalike teenuste kvaliteedi ja teenustele juurdepääsu osas.

Regioonide Komitee toetab aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu kolmeosalist eesmärki ning seitset kavandatud juhtprojekti, milles kajastuvad mured ja probleemid, millega seisavad silmitsi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Uue strateegia osas tuleb positiivselt esile tõsta vaesuse vähendamise eesmärki ning riigihanke ja riigiabi alaste eeskirjade kohandamist. Ent kõnealuse üleeuroopalise strateegia elluviimiseks vajab selgitamist rahastamise küsimus. Rääkides strateegia finantsmõõtmest soovis president Bresso rõhutada, et Regioonide Komitee jälgib eriti tähelepanulikult strateegia „Euroopa 2020. aastal”, ühtekuuluvuse poliitika ja ELi tulevase eelarve omavahelisi seoseid. Lissaboni lepingust tulenevalt pöörab komitee samuti tähelepanu sellele, et strateegia rakendamiseks esitatavates õigusaktide ettepanekutes järgitaks täielikult uues subsidiaarsuse protokollis sätestatud tingimusi. Mis tahes uue õigusakti ettepaneku puhul tuleb tagada, et finants- või halduskohustus, mis langeb liidule, riikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele asutustele, majandustegevuses osalejatele ja kodanikele, oleks minimaalne ja proportsionaalne taotletava eesmärgiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu peavad konsulteerima komiteega piirkondi ja linnu puudutavates poliitikavaldkondades. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia .


Side Bar