Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕπιτροπή των Περιφερειών

Ανακοίνωση Τύπου

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

C O R/10/26

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2010Η ευόδωση των στόχων της «στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020» προϋποθέτει τη βοήθεια των τοπικών και περιφερειακών αρχών

Η Επιτροπή των Περιφερειών επικροτεί τους στόχους και τον τρόπο διακυβέρνησης που προτείνει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», ωστόσο υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της τελευταίας θα παραμείνει περιορισμένη αν ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών εξαντλείται στην εφαρμογή αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί ερήμην τους.

Σ χολιάζοντας την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ανακοίνωσης με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η, κ. Mercedes Bresso , εξήγησε «η προτεινόμενη στρατηγική έχει πιο πραγματιστικό χαρακτήρα σε σχέση με το έγγραφο διαβούλευσης επί του οποίου τοποθετήθηκε η ΕΤΠ στα τέλη του 2009, καθότι λαμβάνει επιτέλους υπόψη την κρίση που πλήττει σφοδρά τις

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις περιοχές μας». Προσέθεσε δε «θεωρώ ότι θα πρέπει να μας χαροποιεί το γεγονός ότι η "Ευρώπη 2020" προτείνει πρωτίστως μια στρατηγική απεμπλοκής από την κρίση και ακολούθως έναν προσανατολισμό για το μέλλον εν είδει προέκτασης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και όχι σε αντίθεση αυτό».

Εντούτοις , η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η «Ευρώπη 2020» δεν αποκόμισε κάποιο δίδαγμα από την αποτυχία της στρατηγικής της Λισσαβώνας· «Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 δεν κινητοποιεί επαρκώς τις διαθέσιμες δυνάμεις. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική, αν επέτρεπε στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετάσχουν πιο ενεργά στον σχεδιασμό των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και των εμβληματικών πρωτοβουλιών, αντί να τις περιορίζει σε εκτελεστικό ρόλο», υπογράμμισε η κ. Bresso. Ακόμα χειρότερα δε, στην παρούσα μορφή της, η στρατηγική εξαντλείται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές χώρες η περιφέρεια αποτελεί τον κύριο φορέα της οικονομικής πολιτικής μέσω της υποστήριξης που παρέχει στις ΜΜΕ, της προαγωγής των καινοτομιών, της διά βίου μάθησης, της καθοδήγησης για την απόκτηση εργασίας κ.τ.λ. «Πρόκειται για μια πολύ απογοητευτική διαπίστωση», συμπλήρωσε η κ. Bresso.

Εξάλλου, η ΕΤΠ καταγγέλλει την παντελή έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων όσον αφορά την εφαρμογή της εδαφικής πολιτικής.«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αναξιοποίητη μια τέτοια ευκαιρία τη στιγμή που μόλις έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας», επέμεινε η κ. Bresso και συνέχισε «θα κινητοποιηθούμε προκειμένου να κάνουμε πραγματικότητα τον στόχο της "περιεκτικής ανάπτυξης" και θα υποβάλουμε προτάσεις για τη ανάληψη εμβληματικής πρωτοβουλίας που θα συνδέει την εδαφική διάσταση με την κοινωνική συνοχή, στο πεδίο π.χ. της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών και της πρόσβασης σε αυτές».

Ο τριπλός στόχος της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και οι επτά προτεινόμενες εμβληματικές πρωτοβουλίες, αντανακλούν τις προκλήσεις και τις ανησυχίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών και τυγχάνουν της υποστήριξης της ΕΤΠ. Μέτρα όπως αυτά για τον περιορισμό της φτώχειας, και τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις προσμετρούνται στα θετικά στοιχεία αυτού του νέου κειμένου. Ωστόσο, προκειμένου αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική να αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση, πρέπει να απαντηθεί ικανοποιητικά το ερώτημα των χρηματοδοτικών μέσων. Αναφερόμενη στην οικονομική διάσταση της εν λόγω στρατηγικής, η κ. Bresso υπογράμμισε τα εξής: «Η ΕΤΠ αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή τον συσχετισμό της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με την πολιτική συνοχής και τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η ΕΤΠ θα μεριμνήσει έτσι ώστε τα νομοσχέδια για την εφαρμογή της στρατηγικής να συμμορφώνονται απολύτως με τις διατάξεις του νέου πρωτοκόλλου για την επικουρικότητα. Για κάθε νέα νομοθετική πρόταση, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε ο διοικητικός φόρτος ή το οικονομικό κόστος για την ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις ή τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να περιορίζονται στο ελάχιστο και να ανταποκρίνονται στους επιδιωκόμενους στόχους.»

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ : www.cor.europa.eu .

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tηλ : + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, κάνετε κλικ εδώ .


Side Bar