Navigation path

Left navigation

Additional toolsPressemeddelelse

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/26

Bruxelles, den 9. marts 2010For at virkeliggøre Europa 2020-strategiens mål er der brug for de lokale og regionale myndigheder

Regionsudvalget bifalder de foreslåede mål og principper for Europa 2020-strategiens gennemførelse, men understreger, at de ikke vil være særlig effektive, hvis de lokale og regionale myndigheders rolle begrænses til at gennemføre allerede vedtagne beslutninger.

Regionsudvalgets formand, Mercedes Bresso , udtalte efter Kommissionens vedtagelse af meddelelsen "Europa 2020, En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", at "den foreslåede strategi er mere realistisk end strategien i det høringsdokument, som udvalget udtalte sig om i slutningen af 2009 . Der bliver nu endelig taget fat på den krise, der rammer vores virksomheder, borgere og regioner så hårdt." Hun tilføjede, at vi bør glæde os over, at "Europa 2020" først viser vej ud af krisen og derefter giver retningslinjer for fremtiden, som bygger på den europæiske sociale model og ikke er i modstrid med den.

Regionsudvalgets formand beklagede imidlertid, at Europa 2020 ikke fuldt ud havde draget konsekvenserne af den mislykkede Lissabonstrategi. "Europa 2020-strategien går ikke vidt nok med hensyn til at mobilisere de disponible kræfter. Strategien ville være meget mere effektiv, hvis den gjorde det muligt for de lokale og regionale myndigheder at tage aktivt del i udformningen af de nationale reformprogrammer og flagskibsprojekter, så de ikke var begrænsede til at gennemføre dem," understregede Mercedes Bresso. Endnu alvorligere er det, at strategien i sin nuværende form standser ved det nationale niveau. Den tager ikke hensyn til, at det i mange lande er regionerne, der er hovedaktørerne, når det gælder gennemførelsen af de økonomiske politikker: de yder støtte bl.a. til innovation, små og mellemstore virksomheder, livslang læring og aktiveringsforløb med henblik på beskæftigelse. "Det er ret skuffende", tilføjede Mercedes Bresso.

Regionsudvalget kritiserer endvidere manglen på konkrete tiltag til gennemførelse af den territoriale samhørighed: "Vi kan ikke lade en sådan chance gå fra os her kort efter Lissabontraktatens ikrafttræden," sagde Mercedes Bresso. "Vi vil derfor gøre en indsats for at realisere målet om "inklusiv vækst" og fremsætte forslag til et flagskibsinitiativ, som forener den territoriale dimension og den sociale samhørighed. Initiativet kunne f.eks. dreje sig om kvaliteten og tilgængeligheden af offentlige tjenesteydelser."

Det tredobbelte mål om en intelligent, grøn og inklusiv vækst og de 7 foreslåede flagskibsinitiativer er områder, der ligger de lokale og regionale myndigheder på hjerte, og de har Regionsudvalgets støtte. Positive elementer i den nye tekst er bl.a. foranstaltninger til gennemførelse af målet om nedbringelse af fattigdom og til tilpasning af reglerne for offentlige indkøb og statsstøtte. For konkret at kunne gennemføre denne europæiske strategi er det imidlertid nødvendigt med en grundigere belysning af finansieringsspørgsmålet. Med hensyn til strategiens finansielle aspekt ønskede Mercedes Bresso at understrege, at "Regionsudvalget er særlig opmærksom på samspillet mellem Europa 2020‑strategien, samhørighedspolitikken og EU's fremtidige budget. I overensstemmelse med Lissabontraktaten vil udvalget endvidere overvåge, at lovgivningsforslag om gennemførelse af strategien fuldt ud respekterer bestemmelserne i den nye protokol om nærhedsprincippet. Det må sikres, at ethvert nyt lovforslag indebærer så få finansielle og administrative byrder som muligt for EU, de nationale regeringer og for de regionale og lokale myndigheder, og står i et rimeligt forhold til de mål, der skal nås."

Læs mere på Regionsudvalgets websted: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tlf. + 32 (0) 2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar