Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR /10/26

V Bruselu dne 9. března 2010Strategie Evropa 2020 potřebuje k dosažení svých cílů místní a regionální orgány

Výbor regionů vítá cíle a způsob správy věcí veřejných, jež jsou navrhovány ke Strategii Evropa 2020, zdůrazňuje však, že její účinnost zůstane omezena, pokud bude místním a regionálním orgánům dána pouze prováděcí úloha až po přijetí rozhodnutí.

Předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso ve svém projevu ke sdělení „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, které přijala Evropská komise, uvedla, že „navrhovaná strategie je realističtější než strategie uvedená v dokumentu ke konzultaci, k němuž se Výbor vyjádřil koncem roku 2009, protože konečně zohledňuje krizi, která tvrdě dopadá na naše podniky, občany i regiony“. Poté dodala: „Věřím, že musíme ocenit to, že Evropa 2020 navrhuje nejprve strategii k překonání krize a poté pokyny pro budoucnost, a to v návaznosti na evropský sociální model, a nikoli v protikladu s ním“.

Předsedkyně VR nicméně lituje, že Evropa 2020 nevyvozuje téměř žádné důsledky z neúspěchu Lisabonské strategie: „Strategie Evropa 2020 nedostatečně aktivizuje síly, jež jsou k dispozici. Mohla by být mnohem účinnější, kdyby umožnila místním a regionálním orgánům, aby se aktivně účastnily přípravy národních programů reforem a stěžejních iniciativ a nemusely se omezovat pouze na jejich provádění,“ zdůraznila paní Bresso. Co je ještě horší, tato strategie je ve své současné podobě ohraničena na národní úroveň a nebere ohled na to, že v řadě zemí jsou právě regiony hlavními aktéry hospodářských politik, pokud jde o podporu inovací, malých a středních podniků, celoživotní vzdělávání nebo o asistenci nezaměstnaným. „To je dost velké zklamání,“ dodala paní Bresso.

VR mimo to odsoudil nedostatek konkrétních opatření v provádění územní soudržnosti: „Takovou příležitost si nemůžeme nechat teď, když Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, ujít,“ uvedla paní Bresso. „Napneme tedy všechny síly k tomu, aby se cíl spočívající v „růstu podporujícím začlenění“ stal skutečností, a také k předložení návrhů na stěžejní iniciativu, která propojí územní rozměr se sociální soudržností, například pokud jde o kvalitu a přístupnost veřejných služeb.“

Trojí cíl, který představuje inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, i 7 navrhovaných stěžejních iniciativ odpovídá problémům a hlavním oblastem zájmu místních a regionálních orgánů a má podporu Výboru regionů. Tomuto novému textu je nutno přiznat přínos, pokud jde o taková opatření, jako je cíl spočívající ve snižování chudoby, úpravy pravidel pro zadávání veřejných zakázek a státní podpory. Aby však tato evropská strategie mohla vstoupit v život, je třeba se důkladně zabývat zásadní otázkou finančních prostředků. Ve svém vyjádření k finančnímu aspektu strategie chtěla paní Bresso zdůraznit, že „Výbor regionů bude obzvláště bdít nad sladěním strategie Evropa 2020 s politikou soudržnosti a budoucím rozpočtem Unie. Výbor bude při provádění Lisabonské smlouvy dbát rovněž na to, aby návrhy právních aktů, jimiž se bude strategie provádět, plně respektovaly podmínky stanovené v novém protokolu o subsidiaritě. U všech návrhů nových legislativních aktů bude muset být zajištěno, aby zátěž – finanční nebo správní, příslušející Unii, vnitrostátním vládám a místním a regionálním orgánům – byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo.“

Navštivte internetové stránky VR : www.cor.europa.eu .

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytne:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .

f-2119 FR-LS/VV/ss


Side Bar