Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕπιτροπή των Περιφερειών

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕCOR/10/25

CdR/10/25.fr

Διεύρυνση: η ΕΤΠ καταγγέλλει ότι οι υποψήφιες χώρες αγνοούν πλήρως τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Κατά τη χθεσινή δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX της ΕΤΠ συζητήθηκαν έντονα οι συστάσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα Η στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ και οι κυριότερες προκλήσεις για τις υποψήφιες χώρες , το οποίο παρουσιάστηκε από τον κ. Γεώργιο Παπαστεργίου , Νομάρχη Πιερίας (Ελλάδα/PPE). Οι συζητήσεις διεξήχθησαν υπό την προεδρία του κ. Luc Van den Brande, ο οποίος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συνέχεια που θα δοθεί στη Λευκή Βίβλο της ΕΤΠ για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Το σχέδιο γνωμοδότησης του Γεωργίου Παπαστεργίου εξετάζει χωρίς περιστροφές την πρόοδο που σημειώνει καθεμία από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η ιδιαιτερότητά του ωστόσο έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών των εν λόγω χωρών στην προετοιμασία για την ένταξη. Έτσι, για την περίπτωση της Τουρκίας, ο εισηγητής εκφράζει την απογοήτευσή του για την παντελή απουσία προόδου στον τομέα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις τοπικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και του συντονισμού των διαρθρωτικών μέσων. Ομοίως, ο κ. Γεώργιος Παπαστεργίου τονίζει ότι στην Κροατία δεν υιοθετήθηκε η στρατηγική αποκέντρωσης ελλείψει πολιτικής βούλησης και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ πολιτικού και τεχνικού επιπέδου, καθώς και μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο εισηγητής ενθαρρύνει τη συνέχιση της αποκέντρωσης και την περαιτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων στις κοινότητες, μολονότι έχει την πεποίθηση ότι απαιτείται καλύτερη συνεργασία μεταξύ του κεντρικού και του τοπικού επιπέδου. Οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν τη γενική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ανακοίνωση του Οκτωβρίου) και τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν το Φεβρουάριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX, ο πρόεδρός της κ. Luc Van den Brande είχε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες δράσης της τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τη συνέχεια που θα δοθεί στη Λευκή Βίβλο της ΕΤΠ για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτόν. Σύμφωνα με τον κ. Van den Brande, στόχος είναι η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ο οποίος θα θέσει τις βάσεις για τις διαδικασίες διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος της επιτροπής CIVEX, θα μεριμνήσει για τη σταθερή οικοδόμηση των σχέσεων με τους θεσμικούς εταίρους, καλώντας τους να λάβουν θέση για τις συστάσεις της ΕΤΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι η συνέχεια των γνωμοδοτήσεων της ΕΤΠ θα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της επιτροπής CIVEX.

Επίσης, η επιτροπή CIVEX θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση του νέου προγράμματος της Στοκχόλμης και θα συμμετέχει στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, στηρίζοντας σταθερά την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Η επιτροπή CIVEX θα έχει επίσης φορτωμένο πρόγραμμα εργασιών όσον αφορά την πολιτική γειτονίας και την αποκεντρωμένη συνεργασία, δηλαδή τομείς όπου η ΕΤΠ και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές απέκτησαν πρόσφατα μεγαλύτερη επιρροή, κυρίως χάρη στη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής περιφερειακής και τοπικής συνέλευσης (ARLEM) και της Διάσκεψης για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Σύμφωνα με τον κ. Van den Brande, αυτές οι εντατικοποιημένες μορφές συνεργασίας θα πρέπει να επιδιώκονται και σε άλλους τομείς, όπως η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Βόρεια Διάσταση.

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Απριλίου 2010 στη Βαρκελώνη. Για να συμβουλευθείτε την πλήρη ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, πατήστε εδώ .

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΤΠ : www.cor.europa.eu .

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες .

Για περισσότερες πληροφορίες :

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Τηλ .: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, πατήστε εδώ .


Side Bar