Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


COR/10/19

V Bruselu dne 24. února 2010

Zdravá pracovní síla, zdravá ekonomika – VR vyzdvihuje hospodářský význa m snižování nerovností v oblasti zdraví

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Úsilí, které je v Evropě vyvíjeno za účelem posílení ekonomiky a s cílem dosáhnout návratu lidí do práce, bude narušeno vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyřešit klíčovou otázku zlepšení zdravotní péče, uvedl Dave Wilcox (UK/SES), zpravodaj Výboru regionů (VR) pro otázky nerovností v oblasti zdraví.

Poté, co byl jeho návrh stanoviska k tématu Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU v úterý přijat v komisi VR pro přírodní zdroje (NAT), zdůraznil pan Wilcox ve svém komentáři, že otázky zdraví jsou v rámci ostatních politik EU ignorovány, ačkoliv jednoznačně ovlivňují klíčová témata, jako je produktivita a konkurenceschopnost.

„Evropu v současné době sužuje závažná hospodářská a finanční krize, ale v návrzích na pozvednutí ekonomiky z hlubin stagnace se o otázkách zdraví nehovoří vůbec nebo jen velmi málo. Zdravá pracovní síla je jasnou výhodou z hlediska zvyšování produktivity a zlepšování konkurenceschopnosti; jedním z obecnějších opatření, jak rozproudit hospodářský růst a vytváření pracovních míst, by mohly být větší investice do zajištění toho, aby měl každý občan EU přístup ke zdravotnickým službám nejvyšší kvality a co nejvyšší možnou životní úroveň.“

Pan Wilcox zdůraznil, že pouze dobrá vůle ke zlepšení situace nepostačí. „Pokud chceme snížit nerovnosti v oblasti zdraví, musí EU pro dosažení tohoto cíle vyčlenit prostředky. Více využívány by v této oblasti mohly být například strukturální fondy; také právě probíhající diskuse o plánu pro růst a zaměstnanost EU 2020 by měly být rozšířeny tak, aby zahrnuly tuto klíčovou otázku.“

Dave Wilcox také podtrhl potřebu komplexnějšího přístupu k posuzování dopadu úsilí o snížení nerovností v oblasti zdraví. „Musíme vědět, jak chceme měřit změny, kterých se snažíme dosáhnout z hlediska snižování nerovností. Musíme se zaměřit nejen na délku života jednotlivých lidí, ale také na délku života populace obecně, abychom se tak mohli začít soustředit jak na nerovnosti, tak na zlepšování situace. Informace, které sbíráme v současné době, jsou nedostatečné. Existuje několik tradičních ukazatelů, jako je kojenecká úmrtnost a naděje dožití ve zdraví, ale potřebujeme další ukazatele, které vyhodnotí nerovnosti, stejně jako to, k jakým změnám obecně a v průměru došlo v jednotlivých zemích. Proto je zapotřebí, aby se do tohoto tématu zapojily regiony – vpřed se budeme moci posunout pouze tehdy, pokud zajistíme lepší opatření a promluvíme si se všemi regiony o tom, co je nezbytné.“

Pan Wilcox dodal, že on a jeho kolega z VR pan Karsten Uno Petersen (DK/SES), jenž je autorem stanoviska VR z roku 2009 k tématu Přeshraniční zdravotní péče , předložili návrh na vytvoření meziregionální skupiny pro otázky nerovností v oblasti zdraví, jehož cílem je definovat nový soubor kritérií pro posuzování nerovností. „Náš návrh si získal velmi pozitivní reakce dokonce i ze strany Evropské komise, jež ráda využije odborných znalostí Výboru regionů a jeho členů ke zlepšení svých vlastních statistických postupů pro posuzování a využije také pravidelnějších setkání s místními a regionálními zástupci ke klíčovým tématům zdravotní péče. Doufáme, že tato skupina, pokud bude panovat shoda o jejím vytvoření, by mohla pomoci přiblížit formu tohoto stanoviska akčnímu programu.“

Poznámka pro redaktory

Návrh na vytvoření meziregionální skupiny pro otázky nerovností v oblasti zdraví bude předložen ke konečnému schválení na březnové schůzi předsednictva Výboru regionů. První schůze této meziregionální skupiny – pokud bude vytvořena – se bude pravděpodobně konat v průběhu dubnového plenárního zasedání VR, během něhož by mělo být schváleno také stanovisko pana Wilcoxe.

Pro shlédnutí videozáznamu rozhovoru s Davem Wilcoxem klikněte zde .

Všechny audiovizuální materiály jsou na požádání a zdarma dostupné ve vysílací kvalitě. V případě potřeby Vám ochotně poskytneme jakékoliv další informace.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výboru regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace Vám poskytne:

Chris Jones

Tel. +32 (0) 2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .


Side Bar