Navigation path

Left navigation

Additional toolsTlačová správa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcovCOR/10/17

Brusel 11. februára 2010

Prekonanie ekonomickej krízy v Európe: VR ocenil šesť európskych regiónov, ktoré vytyčujú cestu európskej stratégii 2020

Zatiaľ čo lídri Európskej únie na summite v Bruseli diskutujú o návrhoch stratégie „EÚ 2020“ na obnovu európskej ekonomiky, Výbor regiónov slávnostne udelil prvé ocenenia Podnikateľský región roka (EER) šiestim európskym regiónom, ktoré vďaka svojej podnikateľskej vízii už vytvárajú pracovné miesta a podporujú miestne hospodárstvo.

Prvé ocenenia boli udelené na roky 2011 a 2012, pričom boli ocenené vždy tri regióny: titul EER na rok 2011 získali Brandenbursko (DE), grófstvo Kerry (IE) a  Murcía (ES), na rok 2012 Katalánsko (ES), Trnava (SK) a  Uusimaa/Helsinki (FI).

Iniciatívu EER zaviedli v októbri 2009 vtedajší predseda VR Luc Van den Brande a podpredseda Európskej komisie Günther Verheugen s cieľom podporiť presvedčenie, že európske hospodárske programy pre vytváranie pracovných miest a rast budú fungovať len vtedy, ak budú zohľadňovať existujúce regionálne a miestne vízie a stratégie. Každoročne udeľované ocenenie má tiež intenzívnejšie podporovať vytváranie inovatívnych a kreatívnych plánov regionálneho hospodárskeho rozvoja v celej Európe.

Novozvolená predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso (SES/IT) pri udeľovaní ocenení uviedla: „Keďže európske hlavy štátov a predsedovia vlád dnes diskutujú o ťažkostiach ekonomiky EÚ a najmä eurozóny, je nevyhnutné pripomenúť, že kľúčom k úspechu akéhokoľvek plánu na prekonanie krízy je podpora podnikania na miestnej a regionálnej úrovni. Zavedenie vhodných opatrení na podporu rastu, ktorý by bol nielen vysoký, ale aj udržateľný, je obrovskou výzvou, ktorú držitelia ocenenia Európsky podnikateľský región roka zjavne úspešne zvládli. Srdečne im gratulujem a vyzývam ich, aby sa s nami podelili o svoje stratégie v snahe dosiahnuť náš spoločný cieľ územnej súdržnosti v celej EÚ.“

Maroš Šefčovič , podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom udeľovaní cien, dodal: „Ocenenie EER povzbudzuje ľudí k tomu, aby na regionálnej úrovni zavádzali do praxe iniciatívu Small Business Act for Europe . Víťazné regióny sú vynikajúcim príkladom toho, ako sa táto iniciatíva EÚ uplatňuje v praxi a pomáha vytvárať dynamickejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu. Jasne ukazujú, že všetky európske regióny sa môžu chopiť iniciatívy, aby zlepšili svoj podnikateľský a inovatívny potenciál. Tento pokrok dosiahli prostredníctvom lepšej spolupráce s podnikateľským sektorom, najmä s malými a strednými podnikmi, a vďaka cielenému využitiu európskych a ďalších verejných zdrojov.“

Na rozdiel od ostatných regionálnych podnikateľských cien sa ocenenie EER nezameriava na dosiahnuté úspechy, ale na vizionárske plány regiónov – ich schopnosť myslieť dopredu a predvídať nové spôsoby využitia svojich zdrojov na podporu úspešného rozvoja predovšetkým malých a stredných podnikov. Všetky víťazné regióny sa zamerali na kľúčové otázky, medzi ktoré patria napríklad spolupráca s inými regiónmi EÚ, rozvoj verejno-súkromného partnerstva, podpora udržateľnej, nízkouhlíkovej ekonomiky a podpora sociálnej inklúzie.

Každý uchádzač musel k prihláške priložiť podrobný popis politického záväzku, o ktorý sa tento plán opiera, aby tak preukázal jeho udržateľnosť a schopnosť efektívne ho zaviesť do praxe. Členovia poroty EER preto počas nadchádzajúcich dvoch rokov navštívia víťazné regióny, aby zhodnotili úspešnosť či neúspešnosť jednotlivých plánov.

Poznámka pre redaktorov:

Celkovo sa prihlásilo 36 regiónov z 15 rozličných členských krajín EÚ. O víťazoch rozhodla porota zložená zo zástupcov VR, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a európskych podnikateľských organizácií (BusinessEurope, UEAPME a Eurochambres), ktorej predsedal Luc Van den Brande.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov : www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu .


Side Bar