Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/10/17

V Bruselu dne 11. února 2010

Vyvést Evropu z hospodářské krize: VR ocenil šest evropských podnikatelských regionů, které ukázaly cestu strategii EU 2020

Zatímco vedoucí představitelé EU jednají na bruselském summitu o možnostech nasměrování evropského hospodářství a strategii EU 2020, získává prvních šest regionů, které již vytvářejí pracovní místa a oživují regionální ekonomiku svými podnikatelskými vizemi, ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region, EER. Slavnostní předání proběhlo v sídle Výboru regionů v Bruselu.

První ocenění EER získávají tři vítězné regiony ročně za léta 2011 a 2012. Jsou jimi Braniborsko (DE), hrabství Kerry (IE) a  Murcia (ES) za rok 2011 a  Katalánsko (ES), Trnava (SK) a  Uusimaa/Helsinki (FI) za rok 2012.

Ocenění EER vzniklo v říjnu roku 2009, kdy je vyhlásil tehdejší předseda VR Luc Van den Brande s bývalým místopředsedou Evropské komise Güntherem Verheugenem . Smyslem ocenění je připomenout, že evropské hospodářské programy pro růst a zaměstnanost mohou být úspěšné, pouze pokud se budou opírat o existující regionální a místní plány. Záměrem každoročního ocenění je také podnítit v celé Evropě vytváření inovačních a tvůrčích plánů regionálního hospodářského rozvoje.

Při udělení ocenění nově zvolená předsedkyně Výboru regionů paní Mercedes Bresso (IT/SES) uvedla: „Nyní, kdy hlavy států a předsedové vlád řeší závažné hospodářské obtíže Unie, a eurozóny především, má velký význam, abychom připomenuli, že podpora podnikatelství na místní a regionální úrovni je klíčovou složkou úspěchu každého plánu na zvládnutí dnešní krize. Uplatnění správných politik, které podporují podnikatelství zaměřené nejen na vysoký růst, ale také na udržitelný růst, představuje velkou výzvu. Regiony oceněné EER se s ní bezesporu vypořádaly úspěšně. Z celého srdce jim gratuluji a vyzývám je, aby se s námi podělily o své strategie v zájmu dosažení našeho společného cíle, územní soudržnosti celé Unie.“

Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič , jenž se rovněž zúčastnil slavnostního předání ocenění, dodal: „Označení EER povzbudí občany, aby na regionální úrovni uváděli do života Small Business Act pro Evropu . Vítězné regiony jsou vynikajícím příkladem, jak se tato iniciativa uplatňuje v praxi, aby vytvářela dynamičtější a konkurenceschopnější Evropu. Jasně ukazují, že všechny regiony Evropy se mohou chopit iniciativy, aby zlepšily svůj podnikatelský a inovační potenciál. Dosáhly toho lepší spoluprací s podnikovým sektorem, především s malými a středními podniky, a cíleným využíváním fondů Evropské unie a dalších veřejných zdrojů.“

Na rozdíl od jiných regionálních podnikatelských ocenění se EER nezaměřuje na výsledky dosažené v minulosti, ale na plány a vize regionů, jejich schopnost myslet dopředu a předvídat nové možnosti využití zdrojů, aby napomáhaly úspěšnému rozvoji podniků, zvláště těch malých a středních. Vítězné regiony se soustředily na podstatná témata, jako je spolupráce s dalšími regiony EU, rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru, podpora udržitelného nízkouhlíkového hospodářství a podpora sociálního začlenění.

Každý uchazeč musel svou přihlášku doložit podrobným popisem politického závazku, který za záměrem stojí, aby prokázal udržitelnost tohoto plánu a jeho efektivní praktické uskutečnění. Z toho důvodu členové poroty EER navštíví během příštích dvou let vítězné regiony, aby posoudily úspěšnost nebo neúspěšnost jednotlivých plánů a vizí.

Poznámka pro novináře:

Celkem došlo 36 přihlášek regionů z 15 států Evropské unie. Oceněné regiony vybrala porota , jíž předsedal Luc Van den Brande a zasedli v ní zástupci Výboru regionů, Evropské komise, Evropského parlamentu a evropských podnikatelských organizací (BusinessEurope, UEAPME a Eurochambres).

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace Vám poskytne:

Chris Jones

tel. + 3225468751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .


Side Bar