Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/10/11

V Bruselu dne 21. ledna 2010

Velká města se rozhodla spojit síly a zajistit tak úspěch
evropsko-středomořského partnerství

Na ustavující schůzi Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM), která se minulý čtvrtek konala v Barceloně, se starostové velkých měst v Evropské unii a středomořských partnerských zemích rozhodli spojit síl y a dát impuls evropsko-středomořskému partnerství. Starostové jsou odhodláni překročit stávající tradiční diplomatické vztahy a zahájit konkrétní programy spolupráce v takových otázkách, jako je přistěhovalectví, změna klimatu, rozvoj měst či kulturní výměny. Jádrem této spolupráce, která by měla tvořit základ institucionálního rámce „evropsko-středomořské unie“, je blízkost občanům, efektivní řízení projektů a řešení problémů každodenního života.

„Výbor regionů (VR) jako iniciátor vzniku Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst zajistí, aby se politická dynamika, která se v Barceloně vytvořila, neztratila a aby se přetvořila v konkrétní praktickou spolupráci,“ zdůraznil předseda VR Luc Van den Brande . „Cílem ARLEM je aktivizovat místní a regionální zástupce ze tří břehů Středozemního moře tak, aby prováděli společné decentralizované projekty spolupráce, sdíleli osvědčené postupy, pěstovali vzájemné porozumění a mezikulturní dialog a rozvíjeli novou tvůrčí spolupráci,“ dodal předseda.

Sta rosta Barcelony Jordi Hereu I Boher při svém projevu k tisku v paláci Pedralbes vyzdvihl, že je pro něj poctou hostit ustavující schůzi ARLEM: „Barcelona usiluje o to, být hlavním městem této evropsko-středomořské oblasti, a tak podporujeme všechny iniciativy, které podpoří politické vztahy v rámci evropsko-středomořského regionu. Již od začátku bylo zřejmé, že „středomořská unie“ není jen záležitostí států. K vytvoření této unie jsou nezbytné i regiony, města a občanská společnost. ARLEM, Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst, je úžasným nástrojem k budování této důležité unie mezi Evropou a středomořskými partnerskými zeměmi.“

Primátor Stuttgartu Wolfgang Schuster zdůraznil těsné vztahy a vzájemnou závislost, které existují mezi severoevropskými regiony a Středomořím: „Ve Stuttgartu žije asi 100 000 lidí, kteří pocházejí ze středomořského regionu. Proto se cítím i jako primátor středomořského města, a s potěšením mohu říci, že kulturu střední Evropy vždy velmi ovlivňovalo kulturní dědictví Středomoří. Již před mnoha lety jsme navázali obzvláště úzkou a plodnou spolupráci s našimi partnerskými městy, s městem Menzel Bourguiba v Tunisku a s Káhirou v Egyptě, s nimiž spolupracujeme na projektech v oblasti městského plánování, nakládání s odpady a politiky životního prostředí či na výměnných programech pro mládež.“

Předseda městského společenství Nuakšott v Mauretánii Ahmed Hamza doufá, že ARLEM povede k větší decentralizaci ve středomořském regionu: „Máme velkou radost, že můžeme být zde v Barceloně a účastnit se vzniku Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst. Upřímně doufáme, že nám tento nový nástroj pomůže dále prosazovat decentralizaci v našich zemích a zintenzivňovat spolupráci mezi našimi regiony a městy díky lepšímu partnerství a výměně osvědčených postupů. Jsem přesvědčen, že pokud naše regiony a města dostanou více pravomocí a zdrojů, přinese to více demokracie i efektivity. ARLEM k tomu určitě přispěje, stejně jako k dobré integraci severu a jihu.“

Podle Hamida Chabata , starosty Fesu v Maroku, přináší ARLEM nové perspektivy a novou kvalitu politického dialogu: „ARLEM je obrovským krokem vpřed v politických vztazích v evropsko-středomořském regionu. Je to poprvé, co místní a regionální volení zástupci berou osud tohoto regionu do vlastních rukou. Doufáme, že spolupráce zahájená v rámci ARLEM bude konkrétní a přínosná pro všechny tři břehy Středozemního moře.“ Starosta dále dodal: „Fes již mnoho let spolupracuje na konkrétních projektech s městy v Itálii, Francii a Španělsku, a zejména s Barcelonou, spolu s níž jsme pro naše občany zřídili společnou digitální mediální knihovnu. Je to pilotní projekt kulturní výměny a vzájemného porozumění, které je pro tento region rozhodně tou nejlepší cestou.“

Také starosta města Haifa v Izraeli Jona Jahav zdůraznil potřebnost dialogu mezi kulturami a náboženstvími a ocenil multikulturní modelový charakter svého města jako příklad, jak dosáhnout usmíření ve středomořském regionu: „Město Haifa, které je třetím největším městem Izraele, je živoucím příkladem toho, že koexistence je na Středním východě možná,“ uvedl starosta. „Haifa jako prosperující přístavní město a pulzující kulturní centrum spojuje Židy a Araby a vytváří prostor pro náboženskou rozmanitost. Náboženské centrum Bahá'ií v Haifě zapsalo UNESCO na seznam světového dědictví. Doufáme, že iniciativy jako ARLEM usnadní další spolupráci mezi izraelskými místními orgány včetně Haify a jejich partnerskými úřady v evropsko-středomořském regionu. Žádáme tento nově vytvořený orgán, aby nedopustil, aby politické rozepře ohrozily jeho cíl, tedy prohlubování spolupráce. Pokud to ARLEM dokáže, potom bude mít určitě úspěch a podaří se mu splnit své cíle.“

Poznámka pro redaktory

ARLEM je reakcí na požadavek na institucionální zakotvení úlohy místních a regionálních orgánů v evropsko-středomořském partnerství. Dává tak partnerství územní dimenzi a snaží se místní a regionální orgány více zapojit do konkrétních projektů Unie pro Středomoří.

Barcelonské prohlášení přijaté na Evropsko-středomořské konferenci v listopadu 1995 stanoví, že: „obce a regionální orgány musí být intenzivně zapojeny do fungování evropsko-středomořského partnerství. Zástupci měst a regionů budou pobízeni k účasti na každoročních setkáních, kde projednají společné problémy, jimž musí čelit, a porovnají své zkušenosti.“

ARLEM, jako společný projekt Výboru regionů, místních a regionálních orgánů na třech březích Středozemního moře a evropských a mezinárodních sdružení místních a regionálních orgánů aktivních v praxi, bude usnadňovat navazování kontaktů a výměnu osvědčených postupů mezi městy a regiony a podporovat spolupráci mezi městy a regiony.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0)2 282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .


Side Bar