Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/09/113

V Bruselu dne 4.  prosince 2009

Lisabonská smlouva učiní z Výboru regionů strážce subsidiarity

Poprvé v historii mohou evropští volení regionální a místní zástupci podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru v případě nových právních předpisů EU, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu se zásadou subsidiarity – zásadou, podle níž by rozhodnutí měla být přijímána nejblíže občanům. Výbor regionů (VR) o toto právo žádal již patnáct let a konečně jej získal prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Svoje prováděcí předpisy pak doplnil pouze několik dní po vstupu nové Smlouvy o EU v platnost. Č lenové VR se na plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 3. a 4. prosince 2009 v Bruselu, rozhodli, že v budoucnu budou moci předkládat k Soudnímu dvoru právní předpisy EU porušující zásadu subsidiarity po předchozím schválení prostou většinou.

Lisabonská smlouva zlepšuje postavení regionů a měst v politickém systému Evropské unie a posiluje institucionální úlohu jejich zastupitelských úřadů v Bruselu a Výboru regionů obecně v celém legislativním procesu. Kromě rozšířených povinností být konzultován během přijímání legislativy EU má VR nyní také právo podávat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, a to ve dvou případech: za účelem ochrany svých vlastních institucionálních výsad a za účelem žádosti o zrušení nového právního předpisu EU, o němž se domnívá, že je v rozporu se zásadou subsidiarity v politických oblastech, kde Smlouva o EU vyžaduje konzultaci VR .

Předseda Výboru regionů Luc Van den Brande (BE/ELS) zdůraznil, že po letech jednání s členskými státy EU a s ostatními institucemi je získání práva iniciovat přestupkové řízení u Soudního dvora veliký úspěch sám o sobě. „Vnímáme toto nové právo podávat žalobu k soudu v případě právních předpisů EU spíše jako prevenci nežli skutečnou hrozbu. Jsme přesvědčeni, že tato nová možnost prohloubí naše vztahy s ostatními institucemi EU a s vnitrostátními parlamenty. Toto právo budeme vykonávat s obezřetností, avšak s velkým přesvědčením v případech, kdy se budeme domnívat, že je nutné bránit zásadu subsidiarity při tvorbě právních předpisů EU. Doufáme však, že rychlé provádění všech ustanovení Lisabonské smlouvy, které posílí subsidiaritu již v předlegislativní fázi a během přijímání nových právních předpisů EU zabezpečí, aby k tomu nikdy nedošlo“, prohlásil Van den Brande.

Nová ustanovení Lisabonské smlouvy přiměla VR, aby upravil své vnitřní předpisy a stanovil postupy pro zavedení těchto práv do praxe. Na základě přípravných prací pracovní skupiny členů VR, které předsedal pan Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), předseda vlády německy mluvící komunity v Belgii, členové VR jednomyslně přijali revidovaný balíček vnitřních předpisů. Výbor regionů tak učinil ten samý týden, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, čímž demonstroval svůj závazek plnit svou novou pravomoc.

Upozornění pro novináře:

  • Detailní postup při porušení zásady subsidiarity

Předseda Výboru regionů nebo komise VR odpovědná za vypracování návrhu stanoviska může v budoucnosti navrhnout, aby byla podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru z důvodu porušení zásady subsidiarity legislativním aktem, u nějž Smlouva o EU stanovuje, že je nutné konzultovat Výbor. Plenární shromáždění VR, které se s chází pětkrát ročně, poté o tomto návrhu rozhodne většinou hlasů. Dojde-li k přijetí takového rozhodnutí, podává žalobu předseda jménem Výboru.

Pokud není plenární shromáždění schopné přijmout rozhodnutí ve dvouměsíční lhůtě stanovené Lisabonskou smlouvou, může předsednictvo Výboru regionů rozhodnout většinou hlasů na návrh předsedy nebo dané komise VR. Dojde-li k přijetí takového rozhodnutí, podává žalobu předseda jménem Výboru a na příštím zasedání požádá plenární shromáždění, aby rozhodlo, zda pokračovat v řízení.

2. Lisabonská smlouva a regiony a města Evropy

  • Evropská unie poprvé v historii výslovně uznala „územní soudržnost“ jako základní cíl spolu s hospodářskou a sociální soudržností. Další významná změna spočívá v tom, že právo na místní a regionální samosprávu je nyní zakotveno ve Smlouvě o EU. Pravomoci místních a regionálních orgánů musí být zohledněny při přípravě nového právního předpisu EU a musí být předmětem rozsáhlých konzultací již v počáteční fázi. Smlouva rovněž umožňuje větší monitorování subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních a regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi (tzv. postup „žluté karty“).

  • Lisabonská smlouva umožňuje Výboru regionů, aby byl konzultován Evropským parlamentem, nikoli pouze Komisí a Radou. Kromě toho bude VR prostřednictvím nové smlouvy přiznáno právo být konzultován těmito třemi institucemi v nových oblastech politiky, jako je např. energetika či změna klimatu. Funkční období členů VR bylo prodlouženo ze čtyř na pět let, aby tak bylo více v souladu s funkčním obdobím ostatních institucí EU.

Více informací o tom, jak Lisabonská smlouva posiluje místní a regionální orgány, naleznete zde .

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Posláním jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit místní orgány a společenství, které zastupují, do rozhodovacího procesu EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinni konzultovat Výbor v oblastech politik, jež se dotýkají regionů a měst. Výbor se také může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Další informace poskytnou:

Michael Alfons

Tel. +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Athénais Cazalis De Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .


Side Bar