Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/09/112

V Bruselu dne 3.  prosince 2009

EU2020: ekologičtější, spravedlivější a udržitelnější růst – proč ne také lokálnější?

Pokud mají být návrhy Evropské komise týkající se podpory hospodářského růstu a tvorby pracovních míst úspěšné, musejí být větší měrou zapojeny místní a regionální orgány, uvedla Christine Chapmanová (UK/SES), poslankyně Velšského národního shromáždění a zpravodajka Výboru regionů k tématu budoucnosti strategie pro růst a zaměstnanost po roce 2010.

Dne 24. listopadu představil předseda Evropské komise José Manuel Barroso své návrhy ohledně nové strategie, přezdívané EU2020, a zahájil konzultační proces, jenž potrvá do 15. ledna 2010. Podrobné návrhy založené na výsledcích této konzultace budou v březnu předloženy hlavám států a předsedům vlád členských států EU na jarním zasedání Evropské rady.

Paní Chapmanová promluvila ve čtvrtek na plenárním zasedání VR před přijetím svého stanoviska z vlastní iniciativy týkajícího se „následovníka“ Lisabonské strategie a uvedla: „Velmi mě zneklidňuje, že dokument ke konzultaci, který předložila Komise, explicitně neuznává důležitou úlohu, již hrají evropské místní a regionální orgány při plnění Lisabonské strategie v praxi. Slova „regionální“ a „regiony“ jsou v dokumentu použita pouze čtyřikrát. Dokument uvádí význam, jenž má zapojení regionů, a vyzývá k zapojení „národních parlamentů“, což rozhodně podporuji, proč však také nezmiňuje úlohu regionálních zastupitelských orgánů, jakým je například Velšské národní shromáždění, či dokonce místních a regionálních výkonných orgánů? To je velmi znepokojující, a naléhám proto na místní a regionální orgány, aby ve svých odpovědích na konzultaci Komise daly jasně najevo, že očekáváme víc a že je třeba provést opravy v návrhu, který bude zaslán ke schválení jarnímu zasedání rady v roce 2010.“

Paní Chapmanová však ocenila to, že mnoho zásadních návrhů VR týkajících se nové strategie pro růst a zaměstnanost má v konzultačním dokumentu Komise výsadní postavení, což je jasnou známkou toho, že její stanovisko a konzultace VR ohledně nové strategie, která byla zahájena v březnu, ovlivnily uvažování pana Barrosa. EU2020 bude ekologičtější a sociálnější strategií, jež položí základy pro dlouhodobě udržitelný růst odolný proti krizi. Tento návrh je do velké míry v souladu s požadavkem, který paní Chapmanová nazývá „strategií pro udržitelnou Evropu", která podmiňuje hospodářský růst ochranou životního prostředí a snižováním sociálních rozdílů.

Paní Chapmanová však upozornila na to, že ambiciózní cíle EU2020 budou daleko obtížněji dosažitelné bez zapojení místních a regionálních orgánů, především pokud bude v příštím roce po plánovaném přezkumu rozpočtu EU omezen přístup k financování z fondu soudržnosti. „Ve svém stanovisku jsem zdůraznila význam celounijní politiky soudržnosti, a to jak vzhl edem k přínosům z hlediska podpory flexibilní a cílené praktické činnosti, tak vzhledem ke správním strukturám, díky nimž mají místní a regionální partnerství hlavní postavení při využívání fondů. To je velmi praktický způsob, jakým je EU schopná propojit se s místní a regionální úrovní a přinášet těmto úrovním prospěch. Komise by udělala dobře, kdyby se tímto poselstvím řídila a zohlednila moje doporučení rozvinout tento inkluzivní přístup pro zajištění vyšší akceptovanosti budoucí strategie."

VR rovněž přijal stanovisko paní Marianne Füglové (AT/SES), místostarostky obce Traisen, ke sdělení Evropské komise Nové dovednosti pro nová pracovní místa – Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací. Paní Füglová zdůraznila, že přechod k ekologičtějšímu hospodářství navrhovaný Komisí bude mít důsledky pro evropskou pracovní sílu: „Posun k hospodářství s nízkými uhlíkovými emisemi, který je nutný vzhledem ke klimatické změně, a nepřetržitý technologický rozvoj, především v oblasti IKT, budou vyžadovat restrukturalizaci ve stávajících oborech, která bude v některých případech rozsáhlá. To povede k odpovídajícím změnám na trhu práce, ale zároveň je zde potenciál k tvorbě nových („zelených“) pracovních míst, která jsou často víceoborová a vyžadují znalosti v mnoha různých oblastech.“

Také paní Füglová zdůraznila, že je zapotřebí nové strategie zaměstnanosti, aby bylo možné zachovat silný sociální rozměr. „Na trhu práce je vyžadováno stále více dovedností a flexibility ze strany pracujících, ale nesmí to být pouze jednostranný požadavek. Rovněž ekonomika musí přispět svým dílem a umožnit zaměstnancům, aby se dále vzdělávali a školili." Místní a regionální orgány budou mít hlavní úlohu při usnadňování přechodu k ekologičtější a spravedlivější ekonomice, dodala paní Füglová: „Místní a regionální orgány jsou hlavními poskytovateli základního a středoškolského vzdělání, čímž poskytují úvodní vzdělání, jež je základem pro další dovednosti, a jsou velmi často také zodpovědné za vybavení nutné pro mobilitu a vzdělávání, jako např. dopravní spojení, péče o děti a vzdělávací zařízení. Musejí se však rovněž vypořádat s dopadem ztráty pracovních míst a restrukturalizace, a proto by regiony a obce měly mít větší přístup k prostředkům EU, např. Sociálnímu fondu. Tak bude možné zajistit, že obce a regiony získají potřebné peníze rychle a přímo a že budou moci lépe koordinovat jejich využívání.“

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Posláním jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit místní orgány a společenství, které zastupují, do rozhodovacího procesu EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinni konzultovat Výbor v oblastech politik, jež se dotýkají regionů a měst. Výbor se také může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Další informace poskytnou:

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Michael Alfons

Tel. +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .


Side Bar