Navigation path

Left navigation

Additional toolsTisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupcůCOR/09/106

V Bruselu dne 30. listopadu 2009

Hlavními tématy plenárního zasedání VR bude strategie pro udržitelnou Evropu a provádění Lisabonské smlouvy

Plenární shromáždění Výboru regionů v závěru funkčního období 2006–2010, které se bude konat 3. a 4. prosince v Bruselu v budově Paul-Henri Spaak Evropského parlamentu, bude ve znamení diskusí o budoucnosti Lisabonské strategie EU a o posílené úloze evropských regionů a měst podle nových pravidel Lisabonské smlouvy.

Sdělení předsedy

„Shromáždění EU regionálních a místních zástupců na svém posledním plenárním zasedání v tomto funkčním období vytyčí jasnou vizi pro svou budoucí úlohu a očekávání ve dvou klíčových oblastech, tj. ohledně provádění Lisabonské smlouvy a revidované Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost posiluje úlohu regionálních a místních orgánů v rozhodovacím procesu EU a je důležitým krokem směrem k vytvoření opravdové víceúrovňové správy v Evropě. Výbor regionů se těší na provádění ustanovení Smlouvy spolu se svými institucionálními partnery a zajistí, aby byla nová práva regionů a měst Evropy plně respektována.

Na tomto plenárním zasedání také zdůrazníme, že při obnovování Lisabonské strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost po roce 2010 je důležitý přístup zdola nahoru. V současné situaci krize je obzvláště zapotřebí, abychom zdvojnásobili svoje úsilí a vytvořili ten správný strategický rámec, kterým se oživí dlouhodobý hospodářský růst. Jedná se o týmovou práci, při níž mají svou roli všechny úrovně správy a je třeba s nimi konzultovat. Z minulosti víme, že předepisování ambiciózních cílů EU shora dolů v praxi nefunguje.

Zvu Vás, abyste se zúčastnili naší diskuse a připojili se k naší snaze o vytvoření lepší a silnější Evropy.“

Luc Van den Brande (BE/ELS), předseda Výboru regionů

Praktické informace o plenárním zasedání

Čtvrtek 3. prosince 15:00–21:00 a pátek 4. prosince 9:00–13:00 a 14:30–19:30

Evropský parlament, budova Paul-Henri Spaak, rue Wiertz 43, 1047 Brusel
Úplné znění programu jednání plenárního zasedání a návrhů stanovisek naleznete
zde .

VR navrhuje „strategii pro udržitelnou Evropu“ pro podnícení zaměstnanosti a růstu

Prosincové plenární zasedání Výboru regionů (VR) bude příležitostí k tomu, aby VR zaujal postoj k budoucímu programu EU pro růst a zaměstnanost známému jako Lisabonská strategie před jeho projednáváním na zasedání Evropské rady v březnu 2010. Členové budou diskutovat o návrhu stanoviska z vlastní iniciativy, který vypracovala paní Christine Chapman (poslankyně Velšského národního shromáždění, UK/SES) a který se zabývá dlouhodobým voláním VR po větší konzultaci a účasti místních a regionálních orgánů v celostátních programech, jejichž účelem je podnícení hospodářství a tvorba pracovních míst. Paní Chapman ve svém dokumentu rovněž vyzývá k většímu sladění agendy pro zaměstnanost a růst s dalšími strategiemi EU, jako jsou strategie pro změnu klimatu, sociální politika a územní soudržnost.

Paní Chapman navrhuje novou „strategii pro udržitelnou Evropu“ založenou na předpokladu, že světové zdroje jsou omezené a hospodářský růst není zadarmo. „Z hospodářského hlediska se nová strategie musí zaměřit na rozvoj konkurenceschopnosti Evropy v ekologickém hospodářství. Potřebujeme evropskou strategii pro ekologické dovednosti a ekologická pracovní místa, jež by představovala rámec pro investice do dovedností a znalostí pro rozvoj udržitelného hospodářství. Musíme však také řešit čím dál větší sociální rozdíly uvnitř Evropy. V Evropě i před hospodářskou krizí rostla míra sociálního vyloučení a přetrvávala vysoká míra chudoby. Nová strategie musí klást větší důraz na obnovenou a oživenou sociální politiku, což je urgentní otázka.“

Paní Chapman ve svém stanovisku s ohledem na přezkum rozpočtu EU, ke kterému má dojít příští rok, a na hlasy, které volají po krácení výdajů na soudržnost EU, „vyzývá představitele EU, aby zajistili, že budoucí výdaje EU budou směřovat k realizaci hlavních cílů nové strategie a že se ve všech významných oblastech rozpočtu EU bude uplatňovat úspěšné lisabonské rozdělování prostředků do strukturálních fondů“. Tak by se zajistilo, že i ty regiony Evropy, které jsou na tom lépe, budou i nadále využívat strukturálních fondů ke konkrétním opatřením zaměřeným na podnícení místní konkurenceschopnosti.

(Rozhovor se zpravodajkou naleznete zde .)

Obdobně se bude na plenárním zasedání diskutovat i o návrhu stanoviska paní Marianne Fügl (místostarostka obce Traisen, AT/SES) ke sdělení Evropské komise nazvanému Nové dovednosti pro nová pracovní místa: předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací. I ona vyzdvihuje změny, které směřování k ekologickému hospodářství přinese – vzniknou nová pracovní místa, ale tyto změny budou možná vyžadovat radikální posun v požadavcích na odbornou přípravu a vzdělávání. Zpráva zdůrazňuje, že je zapotřebí flexibilnější využívání fondů EU (zejména sociálního fondu), které by umožnilo místním a regionálním orgánům jednat rychle a účinně na podporu rozvoje nových dovedností. (Rozhovor se zpravodajkou naleznete zde .)

VR začíná s prováděním Lisabonské smlouvy

Dalším významným bodem na programu jednání prosincového plenárního zasedání bude Lisabonská smlouv a a její výrazné prosazování subsidiarity a víceúrovňové správy v Evropě. Jejím vstupem v platnost dne 1. prosince se EU stane demokratičtější, transparentnější a efektivnější a zlepší se postavení regionů a měst v politickém systému EU. Posílí se také úloha Výboru regionů ve vztahu k ostatním evropským institucím a zejména ve vztahu k Evropskému soudnímu dvoru a Evropskému parlamentu.

Evropská unie poprvé v historii definuje „územní soudržnost“ – harmonický vývoj všech svých území – jako jeden ze svých základních cílů a výslovně uznává místní a regionální právo na samosprávu. Podle nové zásady subsidiarity zakotvené ve Smlouvě musí nové právní předpisy EU respektovat pravomoci měst a regionů Evropy a Evropská komise má povinnost vést před podáním jakýchkoli legislativních návrhů široké konzultace. Každý návrh právního předpisu musí být doprovázen posouzením dopadů finanční a administrativní zátěže na celostátní, regionální a místní správu a tato zátěž musí být co nejmenší a musí být přiměřená cíli návrhu. Lisabonská smlouva dále umožňuje regionálním parlamentům, aby se zapojily do nového mechanismu monitorování subsidiarity vnitrostátních parlamentů (postup „žluté karty“), a ukládá Evropskému parlamentu povinnost konzultovat s Výborem regionů všechny významné oblasti svých kompetencí.

Výbor regionů bude mít nově právo na podání opravných prostředků u Evropského soudního dvora a napadnout nový právní předpis EU, o němž se domnívá, že porušuje zásadu subsidiarity, nebo na ochranu svých vlastních institucionálních výsad a úlohy. Lisabonská smlouva také posiluje poradní úlohu Výboru a prodlužuje funkční období jeho členů ze čtyř na pět let.

Přechod na pravidla zavedená Lisabonskou smlouvou vyžaduje i změny ve vnitřním fungování Výboru, např. stanovení konkrétních postupů pro uplatňování nového práva na podávání žalob u Soudního dvora. Malá pracovní skupina členů VR, již vedl pan Karl-Heinz Lambertz ( předseda vlády německé komunity v Belgii, BE/SES), diskutovala během uplynulého roku o nezbytných změnách vnitřních pravidel Výboru. Pan Lambertz představí zjištění pracovní skupiny plenárnímu shromáždění, které má poté přizpůsobit předpisy VR nové Smlouvě. Podle lisabonských pravidel určuje složení Výboru Rada na základě návrhu Komise, a tak budou členové VR diskutovat i svá doporučení ohledně rozdělování křesel mezi členské státy po roce 2015.

V souladu se snahou Lisabonské smlouvy o redukci administrativní zátěže regionálních a místních orgánů v Evropě prosincové plenární shromáždění také přijme stanovisko VR k balíčku Evropské komise Zlepšení tvorby právních předpisů 2007–2008 . Toto stanovisko, jenž vypracoval Lord Graham Tope (člen zastupitelstva londýnské městské části Sutton, UK/ALDE), uznává pokrok, k němuž došlo, ale má za to, jsou nutná další zlepšení. Zpravodaj uznává přínos posouzení dopadu návrhů nových právních předpisů EU, ale vyjadřuje obavu, že následné pozměňovací návrhy Evropského parlamentu a Rady mohou mít dalekosáhlé dopady na místní a regionální orgány, které možná nebudou odpovědné osoby předvídat. Návrh zprávy také odsuzuje pokračující tendenci členských států komplikovat a příliš vypracovávat nové právní předpisy EU při jejich provádění do vnitrostátních právních předpisů („goldplating“).

(Rozhovor se zpravodajem naleznete zde .)

Pro vaši informaci: stručné shrnutí stanovisek

Místní samosprávy v oblasti evropské hospodářské soutěže.

„M ezi regionálními a místními orgány panuje nejistota ohledně obecného smyslu současné Lisabonské strategie“, tvrdí Christine Chapman (poslankyně Velšského národního shromáždění, UK/SES), jež představí návrh stanoviska z vlastní iniciativy Budoucnost Lisabonské strategie v období po roce 2010 . Navrhuje v něm způsoby, jak posílit evropskou strategii pro růst a zaměstnanost využitím investičního potenciálu a možností hospodářské podpory místních a regionálních orgánů. Návrh stanoviska tak požaduje „evropskou strategii pro ekologické dovednosti a ekologická pracovní místa, jež by představovala rámec pro investice do dovedností a znalostí na podporu rozvoje udržitelného hospodářství.“ V návaznosti na výzvu, s níž se Výbor regionů na instituce obrátil ve své bílé knize o víceúrovňové správě věcí veřejných , bude prosazovat „lepší koordinaci a spolupráci mezi různými úrovněmi správy v Evropě a mnohem silnější regionální rozměr nové strategie“. (Rozhovor se zpravodajkou naleznete zde .)

Ve snaze posílit konkurenceschopnost evropské ekonomiky, která se uzdravuje z následků celosvětové finanční krize, Marianne Fügl (místostarostka obce Traisen, AT/SES) ve svém návrhu stanoviska zdůrazní vývoj trhu práce, o jehož konsolidaci místní a regionální orgány usilují. Ve snaze rozvíjet nové kompetence pro nová pracovní místa a současně anticipovat a sladit požadované kompetence s potřebami trhu práce kladou návrhy VR důraz na účinnější využívání zdrojů z Evropského sociálního fondu (ESF) určených regionům a obcím. Ten musí obcím a regionům umožnit přijímat potřebné fondy rychle, přímo a lépe koordinovat jejich využití. Zpravodajka je přesvědčena, že „aby bylo možné účinně čelit měnícím se podmínkám na trhu práce, bude nutné provést změny ve stávajících finančních nástrojích (ESF, EFRR),“ což musí EU zajistit. (Rozhovor se zpravodajkou naleznete zde .)

Budoucí dopravní sítě zaručí uspokojivou dostupnost regionů celé Evropy a posílí tak územní soudržnost EU, přičemž současně zajistí lepší hospodářskou a sociální integraci a tedy také udržitelný rozvoj. Pan Väino Hallikmägi (člen rady města Pärnu, EE/ALDE) proto předloží návrh stanoviska k tématu Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům . Zpravodaj v něm navrhuje, aby se kladl důraz na zjednodušení postupů evropského financování a podpořila návaznost mezi celostátními programy financování a programy Společenství. Trvá však také na tom, že je nutné koncipovat vývoj a financování tak, aby „podstatná část prostředků určených na vývoj vhodných a udržitelných řešení byla vynaložena ve středně velkých městech a malých městech a jejich okolí“ a neomezovat využívání vhodných technologií pouze na velká města.

Mohammad Masood (člen rady města Bradford, UK/ELS) připravil reakci VR na sdělení Komise Nové partnerství pro modernizaci univerzit v podobě návrhu stanoviska, kde navrhuje základy pro lepší dialog mezi univerzitami a podniky , aby místní orgány, které mají v oblasti vzdělávání a odborné přípravy klíčovou odpovědnost, mohly tento potenciál využít na svém území. Stanovisko připomíná, že místní a regionální orgány jsou subjekty rozvoje inovačních a výzkumných strategií, neboť samy řídí výzkumné instituty a podporují inovační prostředí. Konstatuje však také, že právní a finanční rámec v mnoha zemích stále ještě neumožňuje odměnit univerzity za úsilí o spolupráci s podniky, či je dokonce omezuje. Zpravodaj tedy navrhuje zřídit „struktury pro partnerství klíčových zainteresovaných stran z řad místních a regionálních orgánů, podniků, společenství a vyššího vzdělávání s cílem zaměřit se na dialog, např. pořádáním kulatých stolů a seminářů, založením vědeckých parků pro transfer technologií, pořádáním vědecko-kulturních večerů nebo studentských veletrhů“. (Příslušnou tiskovou zprávu naleznete zde .)

Otázky konkurenceschopnosti v evropském měřítku budou zkoumány z pohledu informačních a komunikačních technologií a jejich role ve zlepšení kvality života občanů a podněcování místní a regionální hospodářské aktivity. Pan Luidvikas Žukauskas (člen městské rady okresu Skuodas, LT/ELS) připravil s tanovisko nazvané Infrastruktury IKT pro elektronickou vědu; Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT a výzkum budoucích a vznikajících technologií v Evropě . Doporučuje v něm podpořit pojem „inovací řízených uživateli“, který se používá ve stále více regionech a městech v celé Evropě, a prosadil se jako hlavní hnací síla investic do výzkumu a vývoje a pro vstup nových inovací na trh. V závěrech stanoviska VR zdůrazňuje všeobecný nedostatek koordinace v některých sektorech, k nimž patří např. vzdělávání, inovace, výzkum, investice a komercializace inovačních IKT řešení. Stanovisko prosazuje, aby ve sdělení Evropské komise bylo koordinaci přiznáno významnější místo.

Pokračovat v činnosti VR v oblasti ochrany životního prostředí.

Do konference OSN o změně klimatu v Kodani zbývá méně než měsíc. Výbor regionů se jí zúčastní jako člen delegace Evropské unie a členové Výboru pokračují v úvahách o nástrojích využitelných na místní a regionální úrovni při boji proti globálnímu oteplování. Komise DEVE proto plenárnímu shromáždění předloží návrh stanoviska, který připravil její předseda pan Jerzy Zająkała (starosta obce Łubianka, PL/UEN-EA), o  omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Požaduje se v něm mimo jiné, aby nová směrnice o  OEEZ „zajistila, že programy dodržování předpisů poskytnou příslušným místním a regionálním orgánům odpovídající a trvalé vyrovnání všech finančních a administrativních nákladů nutných k provádění směrnice“. Zpravodaj rovněž vyzývá k „rozšíření zodpovědnosti výrobce tak, aby úhrada nákladů na oddělený sběr z domácností nebyla volitelná, ale povinná“.

Akvakultura a rybolov zůstávají i nadále významným hospodářským odvětvím mnoha evropských regionů. Součástí úsilí místních a regionálních orgánů v oblasti udržitelného rozvoje je také zavádění opatření šetrných k životnímu prostředí v tomto druhu veřejných politik. Výbor regionů na to pamatuje ve svém stanovisku k zelené knize Evropské komise o reformě společné rybářské politiky , které připravil pan Ramon Luis Valcárcel Siso ( předseda vlády autonomní oblasti Region Murcia, ES/ELS) . Zpravodaj v něm doporučuje zavést selektivnější rybolovné techniky, jež více dbají na životní prostředí, i když „úsilí vyvíjené při potírání těchto potíží (...) musí zohledňovat regionální specifika“. K vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury rovněž vyzývá Evropskou komisi k „vydání právního předpisu pro zavedení registrace produkce akvakultury, která by veřejným orgánům umožnila znát přesný stav produkce, povolené násady, jejich původ, hustotu a připravované zdravotní programy“. (Rozhovor se zpravodajem naleznete zde .)

Stanovisko z vlastní iniciativy, které připravil pan Adam Banaszak (člen sejmiku Kujavsko-pomořského vojvodství, PL/UEN-EA ), zkoumá stav politiky EU v oblasti lesnictví vzhledem k cílům 20/20/20 a doplňuje tak úvahy o využívání evropských přírodních zdrojů. Ve svém návrhu stanoviska zpravodaj žádá, aby EU podporovala „multifunkční lesní hospodářství, protože kromě základních úkolů souvisejících s produkcí dřeva mají lesy i jiné nevýrobní funkce značného hospodářského významu, jsou to například: turistika, myslivost, široce chápané využívání lesního podrostu a získávání specifických produktů (pryskyřice, tříslové kůry, korku atd.). Zvýšení hospodářského významu těchto nevýrobních funkcí spolu s rozšířením biologické rozmanitosti lokalit má kladný vliv na rozvoj venkovských oblastí“. V souvislosti s využitím potenciálu biomasy pro energetické účely zpravodaj trvá na tom, aby se na úrovni EU „rozhodně zvýšila podpora vysazování rychle rostoucích lesních stromů k energetickým účelům, což povede k aktivizaci venkovských oblastí, vytvoří doplňkový trh práce a bude činitelem hospodářského rozvoje mikroregionu“.

Zachovat zásadu subsidiarity pro zlepšení evropské legislativy.

Evropská unie doznala v posledních měsících mnoho institucionálních změn: zavedení Lisabonské smlouvy, jmenování předsedy Rady, nový Evropský parlament a nová Evropská komise. tomto kontextu místní a regionální orgány neváhají znovu potvrdit zásady, kterými by se měla řídit evropská činnost. Za tímto účelem a v reakci na sdělení Evropské komise o zjednodušení a zlepšení právních předpisů Společenství představí Lord Graham Tope (člen zastupitelstva londýnské městské části Sutton, UK/A L DE ) svůj návrh stanoviska k  balíčku Zlepšení tvorby právních předpisů 2007–2008 . Ve snaze o pokračování spolupráce s Komisí toto stanovisko Výboru regionů zdůrazňuje zejména ochranu zásady subsidiarity a proporcionality, s cílem zaručit jednoduché a snadno sdělitelné předpisy. Stanovisko popisuje zneklidňující tendenci členských států „komplikovat a příliš vypracovávat právní předpisy EU při jejich provádění do vnitrostátních právních předpisů“. V tomto návrhu stanoviska VR opakuje svůj závazek „přispívat k posouzení dopadu nových legislativních návrhů, které mají zásadní vliv na místní a regionální oblast“ ve snaze usnadnit dohody a výměnu osvědčených postupů v časných fázích přípravy nových právních předpisů. (Rozhovor se zpravodajem naleznete zde .)

Ochrana a vzdělávání: Výbor regionů se angažuje pro děti a mládež.

Po konferenci o ochraně práv dítěte pořádané v listopadu minulého roku předloží Komise CONST Výboru regionů na tomto plenárním zasedání návrh stanoviska, jehož autorem je pan Ján Oravec (primátor města Štúrovo, SK/ELS), k tématu Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii a Prevence obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí . Stanovisko prosazuje komplexní přístup k pohlavnímu zneužívání dětí, dětské pornografii a dalším formám vykořisťování dětí v kontextu obchodování s lidmi. Předložené návrhy se týkají všech nástrojů využitelných v tomto boji, od ochrany obětí po stíhání pachatelů trestných činů, předcházení tomuto jevu a osvětové kampaně. Jedním z uvedených návrhů je, aby městské a obecní policii, jež „mají nejdůkladnější znalost místního prostředí, a tudíž mohou sehrát významnou úlohu při odhalování takovéto trestné činnosti“, byl umožněn přístup do databází a aby byly vybaveny příslušnými pravomocemi pro zacházení s tímto typem trestné činnosti. (Příslušnou tiskovou zprávu naleznete zde .)

Evropská mládež má stále větší přístup k informačním technologiím, což vyžaduje vytvoření skutečné politiky vzdělávání pro analýzu médií. András Szalay (radní města Veszprém, HU/ALDE) ve svém návrhu stanoviska z vlastní iniciativy Regionální hlediska v rozvoji mediální gramotnosti – mediální výchova ve vzdělávací politice EU připomíná, že místní a regionální orgány bývají často odpovědné za začlenění médií do vzdělávacích programů a že je proto nutné tyto orgány podporovat při projektech, programech a chartách souvisejících s mediální gramotností. K dosažení tohoto cíle stanovisko Komise EDUC VR navrhuje několik konkrétních možností, jako např. vytvoření odpovídající organizační a odborné infrastruktury. Za tímto účelem stanovisko navrhuje, aby byly například po vzoru kanceláří media desks, jež existují v rámci programu MEDIA, vytvořeny kanceláře pro mediální výchovu (případně by mohla být rozšířena oblast působnosti media desks), nebo by mohla být posílena, či dokonce rozšířena odborná poradní funkce skupiny odborníků na mediální výchovu, kterou zřídila Evropská komise.

Aktuální informace a tiskové zprávy o stanoviskách a zprávách VR naleznete na internetových stránkách VR ( http://www.cor.europa.eu ).

Již ten samý večer můžete shlédnout nejdůležitější momenty ze všech diskusí VR prostřednictvím Europe by Satelite , když se zaregistrujete na této adrese:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Více informací o činnosti a  postojích politických skupin VR naleznete zde .

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Přibližně dvě třetiny právních předpisů EU provádějí místní a regionální samosprávy členských států. Výbor regionů byl založen roku 1994 s cílem poskytnout zástupcům místních samospráv možnost vyjadřovat se k obsahu těchto právních předpisů. VR každý rok organizuje pět plenárních zasedání, na kterých jeho 344 členů hlasuje o zprávách neboli stanoviscích, jež jsou vydávány k navrhovaným právním předpisům. Evropská komise, která dává podnět k tvorbě právních předpisů EU, a Rada ministrů, která je zodpovědná za stanovení konečného obsahu právních předpisů (obvykle společně s Evropským parlamentem), jsou povinny konzultovat VR v celé řadě oblastí politik včetně životního prostředí, zaměstnanosti a dopravy. Lisabonská smlouva úlohu Výboru regionů ještě více posílí. V budoucnu bude muset být Výbor konzultován Evropským parlamentem ve všech důležitých otázkách týkajících se regionů a obcí. Může se také obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 2447

Athenais.CazalisdeFondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Michael Alfons

Tel. +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde .


Side Bar