Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

COR/06/74

Bruselj, 15. junij 2006

Poročilo g. Soviča in g. Sinnerja za Odbor regij EU predstavlja protidiskriminacijsko politiko Slovenije kot najboljšo prakso

V novem poročilu EU, ki ga je danes sprejel Odbor regij (OR), skupščina s sedežem v Bruslju, kjer lokalni politiki razpravljajo o predlogih evropske zakonodaje in strategij, so prizadevanja Slovenije za boj proti diskriminaciji manjšin v državi predstavljena kot primer najboljše prakse.

Poročilo, ki se osredotoča na vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v boju proti diskriminaciji v razširjeni EU, je pripravil mariborski župan Boris SOVIČ v sodelovanju z Eberhardom SINNERJEM, bavarskim deželnim ministrom in vodjo kabineta bavarske deželne vlade.

Primeri uspešnih slovenskih ukrepov, ki so predstavljeni v posvetovalnem dokumentu, so med drugim ukrepi za zagotavljanje statusa in varstva romske skupnosti, projekt vključevanja romskih otrok v splošno izobraževanje, program ozaveščanja o nevarnosti ksenofobije in spodbujanje razvoja programa neprofitnih najemnih stanovanj.

V poročilu, pripravljenem na zahtevo Evropskega parlamenta, je zapisano, da slovenska ustava manjšinam zagotavlja, da lahko na območjih, kjer prebivajo, uporabljajo svoj jezik kot uradni jezik. Madžarska in italijanska manjšina imata tudi vsaka svojega predstavnika v državnem zboru.

G. Sovič in g. Sinner sta raven izvajanja nediskriminacijske politike držav članic v EU na splošno označila kot »nezadostno«. Menita, da bi lokalne, regionalne in nacionalne oblasti lahko bolje usklajevale ukrepe za boj proti rasizmu, antisemitizmu, islamofobiji, ksenofobiji, homofobiji in napadom na manjšinske skupine, kot so Romi in državljani tretjih držav.
Poročevalca poudarjata pomen spodbujanja raznolikosti na temeljni ravni in uresničevanja načela, da »raznolikost ustvarja družbeno bogastvo«.

Poročilo v šestih poglavjih navaja številne predloge za spodbujanje medkulturnega dialoga, enako obravnavanje, dostop do učenja jezikov, izobraževanja in trga dela, dostop do socialnih stanovanj, dostop do političnega in družbenega življenja ter spodbujanje zbiranja podatkov na lokalni in regionalni ravni. Avtorja zlasti pozivata lokalne in regionalne oblasti k:

  • vzpostavitvi nediskriminacijskih uradov za spremljanje in evidentiranje pritožb žrtev diskriminacije;
  • razširjanju informacij o manjšinah in nediskriminacijski politiki v širši javnosti;
  • organizaciji prireditev in praznovanj, namenjenih zbliževanju različnih kultur, tradicij in jezikovnih skupin, ki prebivajo na istem območju;
  • vzpostavitvi kontaktnih točk EuropeDirect za spodbujanje pravic manjšin;
  • zagotavljanju programov usposabljanja za lokalno in regionalno upravo, učitelje in novinarje, namenjenih spodbujanju nediskriminacije in enakega obravnavanja vseh državljanov.

G. Sovič, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo in član skupine PES, se strinja s svojim nemški kolegom, da zmožnost komuniciranja v uradnem jeziku skupnosti, v kateri živijo manjšine, povečuje možnost učinkovitega vključevanja. Avtorja predlagata, da bi lokalne in regionalne oblasti morale – kjer je to ustrezno – nuditi brezplačne tečaje uradnih jezikov, celo v vrtcih.

Poročevalca močno podpirata udeležbo pripadnikov manjšin v političnem življenju na vseh upravnih ravneh in ponovno pozivata Evropsko komisijo, naj objavi vodič o nediskriminacijski dobri praksi, namenjen lokalnim organom »v vlogi delodajalcev, dobaviteljev in kupcev blaga in storitev ter vodilnih dejavnikov na področju kohezije in nediskriminacije«.

Predvsem pa avtorja trdita, da so oblasti odgovorne za »zagotavljanje visoko kakovostnih lokalnih storitev, ki so dostopne vsem in ustrezajo potrebam raznolikih mestnih sosesk in skupnosti ter zagotavljajo okvir za uspešnost kohezije in trajnosti skupnosti«.

Povezava

Kliknite tukaj za dostop do

Resolucije Evropskega parlamenta o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni Evropi.

Odbor regij EU

OR je bil ustanovljen z Maastrichtsko pogodbo leta 1994 kot posvetovalno telo, ki daje lokalnim in regionalnim organom oblasti glas v jedru Evropske unije. Evropska komisija in Svet ministrov se morata z OR posvetovati o predlaganih zakonih EU na številnih politiènih podroèjih, med drugim na podroèjih zaposlovanja, prometa in okolja. Tudi Evropski parlament se redno posvetuje s skupšèino. Slovenija ima v OR sedem èlanov in enako število nadomestnih èlanov.

Če želite več informacij, se obrnite na:

Dennis ABBOTT
tel.: +32 (0)2 282 20 99
e-pošta: dennis.abbott@cor.europa.eu

Estelle POIDEVIN
tel.: +32 (0)2 282 22 70
e-pošta: estelle.poidevin@cor.europa.eu

Martin MALLON
tel.: +32 (0)2 282 20 33
e-pošta: martin.mallon@cor.europa.eu


Side Bar