Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU BG RO HR

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 85/14

V Luxemburgu 12. júna 2014

Rozsudok vo veci C‑156/13

Digibet Ltd a Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Liberálnejšia politika prijatá dočasne spolkovou krajinou Šlezvicko‑Holštajnsko v oblasti hazardných hier na internete nespochybňuje koherenciu prísnejšej politiky sledovanej v iných spolkových krajinách v Nemecku

Zákaz organizovania hazardných hier na internete a ich propagácie v takmer všetkých spolkových krajinách môže byť proporcionálny sledovaným cieľom verejného záujmu

V Nemecku je organizácia a sprostredkúvanie hazardných hier, ako aj propagácia verejných hazardných hier v televízii, na internete a prostredníctvom telekomunikačných sietí v zásade zakázaná. Využívanie internetu na tieto účely však môže byť výnimočne povolené pre lotérie a stávky na športové podujatia. Cieľom tejto výnimky je vytvorenie vhodnej alternatívy k nelegálnej ponuke hazardných hier a boj proti rozvoju a rozšíreniu nepovolených hier.

V spolkovej krajine Šlezvicko‑Holštajnsko bola organizácia a sprostredkúvanie hazardných hier na internete povolená od 1. januára 2012 do 8. februára 2013. Toto povolenie bolo udelené každej osobe, ktorá v Únii spĺňala určité objektívne podmienky. Počas toho istého obdobia Šlezvicko‑Holštajnsko takisto povolilo propagáciu hazardných hier v televízii a na internete. Hoci liberálnejšia právna úprava Šlezvicka‑Holštajnska bola medzičasom zrušená, povolenia vydané prevádzkovateľom hazardných hier na internete zostali v platnosti na prechodné obdobie niekoľkých rokov.

Spoločnosť Digibet je oprávnená na základe licencie vydanej orgánmi Gibraltáru organizovať hazardné hry. Na svojej internetovej stránke „digibet.com“ ponúka hazardné hry a stávky na športové podujatia v nemeckom jazyku. V nadväznosti na žalobu, ktorú podala Westdeutsche Lotterie (štátna lotériová spoločnosť spolkovej krajiny Severné Porýnie‑Vestfálsko), nemecký súd zakázal spoločnosti Digibet a jej konateľovi G. Albersovi ponúkať prostredníctvom internetu obyvateľom Nemecka možnosť hrať hazardné hry.

Digibet a G. Albers napadli toto rozhodnutie na Bundesgerichstshof (nemecký spolkový súd). Tento súd sa pýta Súdneho dvora, či liberálnejšia politika prijatá spolkovou krajinou Šlezvicko‑Holštajnsko počas viac ako jedného roka môže spochybniť súlad zákazu hier v iných spolkových krajinách s pravidlami voľného poskytovania služieb. Hoci totiž právo Únie umožňuje členským štátom obmedziť túto základnú slobodu v oblasti hazardných hier, vyžaduje, aby akýkoľvek zákaz mal schopnosť dosiahnuť ciele verejného záujmu, ktoré odôvodňujú jeho prijatie. V predmetnom prípade by existencia voľnejších pravidiel v spolkovej krajine Šlezvicko‑Holštajnsko mohla podľa Bundesgerichtshof narušiť schopnosť pravidiel prijatých v iných spolkových krajinách dosiahnuť sledované legitímne ciele verejného záujmu.

V dnešnom rozsudku Súdny dvor v prvom rade pripomína, že zákaz organizácie a propagácie hazardných hier v Nemecku predstavuje obmedzenie voľného pohybu služieb, pričom takéto obmedzenie možno odôvodniť cieľmi verejného záujmu, akými sú ciele uvedené v nemeckej právnej úprave.

V druhom rade Súdny dvor konštatuje, že aj keby voľnejšia právna úprava spolkovej krajiny Šlezvicko‑Holštajnsko mohla narušiť koherenciu politiky zákazu v iných spolkových krajinách, uplatnenie tejto liberálnej právnej úpravy bolo časovo obmedzené na menej ako 14 mesiacov a na územie jednej spolkovej krajiny. Existencia voľnejších pravidiel v spolkovej krajine Šlezvicko‑Holštajnsko, ktorá je časovo obmedzená, teda závažne nespochybňuje schopnosť obmedzení, ktoré platia v ostatných spolkových krajinách, dosiahnuť sledované ciele verejného záujmu. Súdny dvor tak uvádza, že ostatných pätnásť spolkových krajín nemalo povinnosť zmeniť svoju právnu úpravu v danej oblasti len preto, že jediná spolková krajina sledovala počas obmedzeného obdobia liberálnejšiu politiku.

V dôsledku toho Súdny dvor rozhodol tak, že nemecká právna úprava v oblasti hazardných hier môže byť proporcionálna vo vzťahu k cieľom verejného záujmu, ktoré sleduje, a preto môže byť zlučiteľná s voľným poskytovaním služieb. Prináleží však Bundesgerichstshofu, aby preskúmal, či predmetná právna úprava spĺňa všetky podmienky proporcionality, ktoré vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar