Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT CS HU SK BG RO HR

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 85/14

Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2014

Απόφαση στην υπόθεση C-156/13

Digibet Ltd και Gert Albers κατά Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Η πιο φιλελεύθερη πολιτική που υιοθέτησε προσωρινώς το Land Schleswig-Holstein στον τομέα των τυχερών παιγνίων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη συνέπεια της αυστηρότερης πολιτικής που ακολουθούν τα λοιπά γερμανικά Länder

Η απαγόρευση της διοργανώσεως και της διαφημίσεως των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σχεδόν σε όλα τα Länder μπορεί να είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς γενικού συμφέροντος

Στη Γερμανία, η διοργάνωση και η πρακτορεία των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και η διαφήμιση των τυχερών παιγνίων στην τηλεόραση, μέσω διαδικτύου καθώς και μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κατ’ αρχήν, απαγορεύονται. Εντούτοις, η χρήση διαδικτύου για τους σκοπούς αυτούς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για τις λαχειοφόρες αγορές και τα αθλητικά στοιχήματα. Η εξαίρεση αυτή έχει ως σκοπό την πρόταση εναλλακτικής επιλογής έναντι της παράνομης προσφοράς τυχερών παιγνίων και την καταπολέμηση της ανάπτυξης και της διεύρυνσης των μη επιτρεπομένων παιγνίων.

Στο Land Schleswig-Holstein, η διοργάνωση και η πρακτορεία των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου επετράπησαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2013. Την άδεια αυτή μπορούσε να λάβει κάθε πρόσωπο το οποίο, εντός της Ένωσης, πληρούσε ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις. Κατά την ίδια περίοδο, το Schleswig-Holstein επέτρεψε επίσης τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων στην τηλεόραση και μέσω διαδικτύου. Αν και η πιο φιλελεύθερη νομοθεσία του Schleswig-Holstein καταργήθηκε εν τω μεταξύ, οι άδειες που είχαν χορηγηθεί στους επιχειρηματίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εξακολουθούν να ισχύουν για μεταβατική περίοδο πλειόνων ετών.

Η εταιρία Digibet έχει το δικαίωμα, δυνάμει αδείας που χορηγήθηκε από τις αρχές του Γιβραλτάρ, να διοργανώνει τυχερά παίγνια. Υπό την έννοια αυτή, προτείνει τυχερά παίγνια και αθλητικά στοιχήματα σε γερμανική γλώσσα στην ιστοσελίδα της «digibet.com». Κατόπιν της αγωγής που άσκησε η Westdeutsche Lotterie (δημόσια εταιρία λαχειοφόρων αγορών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), γερμανικό δικαστήριο απαγόρευσε στην Digibet και τον διαχειριστή της G. Albers να προσφέρουν, μέσω διαδικτύου, στους κατοίκους Γερμανίας τη δυνατότητα να επιδίδονται σε τυχερά παίγνια.

Η Digibet και ο G. Albers προσέβαλαν την απόφαση αυτή ενώπιον του Bundesgerichstshof (γερμανικό Ακυρωτικό δικαστήριο). Το Bundesgerichstshof ερωτά το Δικαστήριο αν η πιο φιλελεύθερη πολιτική που υιοθέτησε το Land Schleswig-Holstein για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση το συμβατό της απαγορεύσεως των παιγνίων εντός των λοιπών Länder με τους κανόνες περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αν και το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη θεμελιώδη αυτή ελευθερία στον τομέα των τυχερών παιγνίων, απαιτεί, εντούτοις, οποιοσδήποτε περιορισμός να είναι ικανός να επιτυγχάνει τους σκοπούς γενικού συμφέροντος που δικαιολόγησαν τη θέσπισή του. Όμως, εν προκειμένω, η ύπαρξη λιγότερο αυστηρών κανόνων στο Land Schleswig-Holstein θα μπορούσε, κατά το Bundesgerichtshof, να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των θεσπισθέντων εντός των λοιπών Länder κανόνων όσον αφορά την πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων θεμιτών σκοπών γενικού συμφέροντος.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο υπενθυμίζει, πρώτον, ότι η απαγόρευση διοργανώσεως και προωθήσεως των τυχερών παιγνίων στη Γερμανία συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ωστόσο, ένας τέτοιος περιορισμός μπορεί να δικαιολογείται για λόγους γενικού συμφέροντος όπως είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στη γερμανική νομοθεσία.

Δεύτερον, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η λιγότερο αυστηρή νομοθεσία του Schleswig-Holstein μπορεί ενδεχομένως να μην εξασφαλίζει τη συνέπεια της απαγορευτικής πολιτικής των λοιπών Länder, η εφαρμογή αυτής της φιλελεύθερης νομοθεσίας περιορίστηκε χρονικώς σε λιγότερους από 14 μήνες και τοπικώς σε ένα μόνο Land. Υπό την έννοια αυτή, η χρονικώς περιορισμένη ύπαρξη λιγότερο αυστηρών κανόνων στο Land Schleswig-Holstein δεν θέτει σοβαρά υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των περιορισμών που εφαρμόζονται εντός των λοιπών Länder όσον αφορά την πραγμάτωση των σκοπών γενικού συμφέροντος που επιδιώκουν. Το Δικαστήριο παρατηρεί επομένως ότι τα υπόλοιπα δεκαπέντε Länder δεν όφειλαν να αλλάξουν τη νομοθεσία τους στον συγκεκριμένο τομέα μόνον επειδή ένα μεμονωμένο Land ακολούθησε για περιορισμένη χρονική περίοδο πιο φιλελεύθερη πολιτική.

Το Δικαστήριο κρίνει συνεπώς ότι η γερμανική νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων μπορεί να είναι ανάλογη προς τους σκοπούς γενικού συμφέροντος που αυτή επιδιώκει και, επομένως, να είναι συμβατή με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Πάντως, στο Bundesgerichstshof απόκειται να εξακριβώσει αν η επίδικη νομοθεσία πληροί όλες τις προϋποθέσεις της αναλογικότητας που απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582


Side Bar