Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU SK BG RO HR

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 85/14

V Lucemburku dne 12. června 2014

Rozsudek ve věci C‑156/13

Digibet Ltd a Gert Albers v. Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Liberálnější politika, která byla dočasně uplatňována ve spolkové zemi Šlesvicko‑Holštýnsko, nezpochybňuje soudržnost přísnější politiky sledované ostatními spolkovými zeměmi SRN

Zákaz organizace a zprostředkování hazardních her na internetu v téměř všech spolkových zemích může být přiměřený sledovaným cílům obecného zájmu.

V Německu je organizace a zprostředkování hazardních her prostřednictvím internetu, jakož i reklama na hazardní hry v televizi, na internetu i prostřednictvím telekomunikačních sítí v zásadě zakázána. Využívání internetu k uvedeným účelům však může být ve výjimečných případech povoleno pro loterie a veřejné sázky na sportovní soutěže. Tato výjimka má za cíl poskytnout vhodnou alternativu k nelegální nabídce hazardních her a bojovat proti vývoji a šíření nepovolených her.

Ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko byla v době od 1. ledna 2012 do 8 února 2013 povolena organizace a zprostředkování hazardních her na internetu. Povolení bylo vydáno každé fyzické nebo právnické osobě, která splňovala určité objektivní podmínky. V téže době Šlesvicko-Holštýnsko povolilo též reklamu na hazardní hry v televizi i na internetu. Třebaže tato liberálnější úprava zavedená v Šlesvicko-Holštýnsku byla mezitím zrušena, povolení vydaná operátorům nabízejícím hazardní hry na internetu zůstala během přechodného období trvajícího několik let v platnosti.

Společnost Digibet je na základě licence vydané gibraltarskými orgány oprávněna organizovat hazardní hry. Na svém internetovém portálu „digibet.com“ nabízí v němčině hazardní hry a sázky na sportovní soutěže. Na základě žaloby, kterou podala Westdeutsche Lotterie (státní loterijní společnost spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko), německý soud zakázal společnosti Digibet a jejímu jednateli M. Albersovi nabízet možnost hraní hazardních her na internetu lidem s bydlištěm v Německu.

Digibet a M. Albers toto rozhodnutí napadli u Bundesgerichstshof (Spolkový soud SRN). Tento soud klade Soudnímu dvoru otázku, zda může liberálnější politika, přijatá spolkovou zemí Šlesvicko-Holštýnsko, jež zůstala v platnosti déle než rok, zpochybnit soulad zákazu zmíněných her v jiných spolkových zemích s pravidly volného pohybu služeb. Unijní právo, třebaže členským státům umožňuje omezit tuto základní svobodu v oblasti hazardních her, totiž vyžaduje, aby jakékoli omezení bylo s to zajistit dosažení cílů obecného zájmu, které odůvodňovaly jeho přijetí. V projednávané věci by však existence liberálnějších pravidel ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko mohla podle Bundesgerichtshof negativně ovlivnit schopnost pravidel, která platí v ostatních spolkových zemích, zajistit dosažení jimi sledovaných legitimních cílů obecného zájmu.

V dnešním rozsudku Soudní dvůr především připomíná, že zákaz organizovat a propagovat hazardní hry v Německu zakládá omezení volného pohybu služeb, avšak takovéto omezení by mohlo být odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu, jako jsou důvody obsažené v německých právních předpisech.

Soudní dvůr dále konstatuje, že i za předpokladu, že by existence liberálnější právní úpravy ve Šlesvicku-Holštýnsku mohla negativně ovlivnit politiku zákazu v ostatních spolkových zemích, bylo uplatňování této liberální úpravy omezeno v čase na méně než 14 měsíců a v prostoru na jedinou spolkovou zemi. Časově omezená existence liberálnějších pravidel ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko tedy vážně nenarušuje schopnost omezení uplatňovaných v ostatních spolkových zemích uskutečňovat sledované cíle obecného zájmu. Soudní dvůr tudíž uvádí, že ostatních patnáct spolkových zemí není povinno změnit svou právní úpravu v dané oblasti pouze proto, že jedna jediná spolková země uplatňovala po omezenou dobu liberálnější politiku.

Soudní dvůr proto rozhodl, že německá právní úprava oblasti hazardních her může být přiměřená sledovaným cílům obecného zájmu, a tudíž slučitelná s volným pohybem služeb. Bundesgerichstshof nicméně přísluší ověřit, zda dotyčná právní úprava splňuje veškeré podmínky proporcionality, jež vyplývají z judikatury Soudního dvora.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar