Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU SK RO HR

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 85/14

Люксембург, 12 юни 2014 г.

Решение по дело C156/13

Digibet Ltd и Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

По-либералната политика, приета временно от провинция Шлезвиг-Холщайн в сектора на хазартните игри, не поставя под въпрос съгласуваността на по-строгата политика, следвана в другите германски федерални провинции

Забраната за организиране и рекламиране на хазартни игри по интернет в почти всички федерални провинции може да бъде пропорционална на преследваните цели от общ интерес

В Германия организирането на и посредничеството при хазартните игри по интернет, както и рекламирането на хазартни игри по телевизията, по интернет и в телекомуникационните мрежи са по принцип забранени. При все това използването на интернет за тези цели може да бъде разрешено по изключение за лотариите и залаганията върху резултатите от спортни състезания. Целта на това изключение е да се предложи алтернатива на незаконното предлагане на хазартни игри, както и борбата с развитието и разпространението на такива неразрешени игри.

В провинция Шлезвиг-Холщайн организирането на и посредничеството при хазартни игри по интернет са били разрешени от 1 януари 2012 г. до 8 февруари 2013 г. Такова разрешение се е давало на всяко лице в Съюза, което изпълнява определени обективни условия. През същия този период Шлезвиг-Холщайн е разрешавала и рекламирането на хазартни игри по телевизията и по интернет. Макар по-либералната правна уредба на Шлезвиг-Холщайн да е междувременно отменена, издадените разрешения на операторите на хазартни игри по интернет остават в сила в рамките на преходен период от няколко години.

Дружеството Digibet има право по силата на лиценз, издаден от органите в Гибралтар, да организира хазартни игри. Така то предлага хазартни игри и залагания върху резултатите от спортни състезания на немски език в своя сайт „digibet.com“. След иск, предявен от Westdeutsche Lotterie (публично лотарийно предприятие на провинция Северен Рейн-Вестфалия), германска юрисдикция забранява на Digibet и на неговия управител, г-н Albers, да предлагат по интернет на пребиваващите в Германия лица възможността да участват в хазартни игри.

Digibet и г-н Albers обжалват това решение пред Bundesgerichstshof (Федерален съд на Германия). Тази юрисдикция пита Съда дали по-либералната политика, възприета от Шлезвиг-Холщайн повече от година, е в състояние да постави под въпрос съответствието на забраната на игри в другите провинции с правилата относно свободното предоставяне на услуги. Всъщност, макар да разрешава на държавите членки да ограничават тази основна свобода в сектора на хазартните игри, правото на Съюза изисква всяко ограничение да може да постига целите от общ интерес, обосновали неговото приемане. В случая обаче наличието на по-либерални норми в провинция Шлезвиг-Холщайн, според Bundesgerichtshof, би могло да неутрализира годността на приетите в другите провинции норми да постигнат преследваните от тях легитимни цели от общ интерес.

В своето решение от днес Съдът припомня на първо място, че забраната за организиране и рекламиране на хазартни игри в Германия представлява ограничение на свободното предоставяне на услуги, но че такова ограничение все пак може да бъде обосновано с цели от общ интерес, каквито са целите, посочени в германското законодателство.

На второ място Съдът констатира, че дори да се предположи, че по-либералната правна уредба на Шлезвиг-Холщайн е могла да окаже отрицателно влияние върху съгласуваността на политиката за забрана в другите провинции, прилагането на тази либерална правна уредба е било ограничено във времето до по-малко от 14 месеца, а в пространството, сведено само до една провинция. Така ограниченото във времето наличие на по-либерални норми в провинция Шлезвиг-Холщайн не поставя сериозно под въпрос годността на другите провинции да постигнат преследваните цели от общ интерес. Ето защо Съдът отбелязва, че другите петнадесет провинции не са били длъжни да променят правната си уредба в сектора само поради това, че за ограничен период от време една провинция е следвала по-либерална политика.

Следователно Съдът приема, че германската правна уредба в сектора на хазартните игри може да бъде пропорционална на преследваните от нея цели от общ интерес и поради това да е съвместима със свободното предоставяне на услуги. Bundesgerichstshof обаче следва да провери дали въпросната правна уредба отговаря на всички условия за пропорционалност, които произтичат от практиката на Съда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708


Side Bar