Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 06/14

Luxemburg, den 16 januari 2014

Dom i mål C-423/12

Reyes mot Migrationsverket

En släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre och som är tredjelandsmedborgare måste inte visa att han eller hon på alla sätt försökt att klara sin försörjning för att kunna anses vara beroende för sin försörjning av en unionsmedborgare.

En medlemsstat får inte kräva att släktingen – för att kunna få uppehållskort – visar att han eller hon försökt att få ett arbete eller få hjälp för sin försörjning i ursprungslandet men att detta inte har varit möjligt

Enligt unionsrätten1 har alla unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, och denna rätt gäller även deras familjemedlemmar oavsett nationalitet. Som familjemedlemmar anses bland annat släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller är beroende för sin försörjning av unionsmedborgaren.

Flora May Reyes föddes år 1987 och är medborgare i Filippinerna. När hon var tre år gammal lämnades hon till mormodern för att deras mor ansåg sig tvingad att flytta till Tyskland för att arbeta. Flora May Reyes mor erhöll så småningom tyskt medborgarskap. Flora May Reyes mormor har tagit hand om henne under hela hennes uppväxt. Hon har studerat två år på high school och fyra år på college då hon var mellan 17 och 23 år. Hon är utbildad till ”nursing assistant”/vårdbiträde och har även praktiserat inom området inom ramen för sin utbildning. Efter att Flora May Reyes tog sin examen har hon hjälpt sin syster att ta hand om hennes barn. Modern har hela tiden haft en tät kontakt med sin familj i Filippinerna, månatligen skickat pengar till dem för deras försörjning och studier samt besökt dem varje år. Flora May Reyes har aldrig haft ett arbete och inte heller ansökt om några bidrag från de sociala myndigheterna i Filippinerna.

År 2009 flyttade Flora May Reyes mor till Sverige för att bo tillsammans med en norsk medborgare. År 2011 har paret även gift sig. Sedan år 2009 har Flora May Reyes styvfar, som har inkomster i form av pension, regelbundet skickat pengar till Flora May Reyes och makans familj i Filippinerna.

Flora May Reyes reste in i Schengenområdet år 2011 och ansökte om uppehållskort i Sverige som familjemedlem till modern som hon uppgav att hon var beroende av för sin försörjning. Migrationsverket avslog Flora May Reyes ansökan om uppehållskort då hon inte ansågs ha styrkt att de pengar som ostridigt överförts till henne från familjen stått för hennes grundläggande behov i form av kost och logi samt tillgång till sjukvård i Filippinerna. Hon ansågs inte heller ha visat vad hemlandets socialförsäkrings- och trygghetssystem haft att erbjuda en medborgare i hennes situation. Flora May Reyes ansågs däremot ha visat att hon har en utbildning från hemlandet och att hon även har praktiserat där. Hon hade dessutom under sin uppväxt varit ekonomiskt beroende av sin mormor.

Migrationsöverdomstolen hänsköt en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen för att få klarhet i huruvida en medlemsstat får kräva att en släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre – för att anses vara beroende för sin försörjning och därmed falla in under definitionen av familjemedlem – ska ha försökt att få ett arbete, få hjälp för sin försörjning från ursprungslandets myndigheter och/eller på annat sätt klara sin försörjning men att detta inte har varit möjligt. Migrationsöverdomstolen ville även få klarhet i huruvida den omständigheten att en släkting bedöms ha goda förutsättningar för att få ett arbete och dessutom har för avsikt att börja arbeta i den mottagande medlemsstaten har betydelse vid tolkningen av rekvisitet ”beroende för sin försörjning”.

I dagens dom erinrar EU-domstolen om att för att en unionsmedborgares släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre ska kunna anses vara ”beroende för sin försörjning” av unionsmedborgaren, måste det vara styrkt att det föreligger ett faktiskt beroendeförhållande. För att avgöra huruvida en sådan beroendeställning är för handen, måste den mottagande medlemsstaten bedöma om släktingen, mot bakgrund av dennes ekonomiska och sociala situation, inte är i stånd att sörja för sina grundläggande behov. Behovet av materiellt bistånd måste ha förelegat i släktingens ursprungsland eller i det land varifrån han eller hon kom vid tidpunkten för ansökan om att få ansluta sig till unionsmedborgaren i fråga. Det är däremot inte nödvändigt att fastställa varför beroendeställning föreligger och därmed varför bistånd ges.

Att en unionsmedborgare med regelbundenhet och under lång tid för över pengar till släktingen i rakt nedstigande led för att denne ska kunna sörja för sina grundläggande behov i ursprungslandet, visar att det föreligger ett faktiskt beroendeförhållande mellan släktingen och unionsmedborgaren. Det kan inte krävas att släktingen dessutom visar att han eller hon försökt att få ett arbete, få hjälp för sin försörjning från ursprungslandets myndigheter och/eller på annat sätt klara sin försörjning men att detta inte har varit möjligt.

Det är nämligen i praktiken inte lätt att lägga fram sådan ytterligare bevisning, och om det var tillåtet att kräva sådan ytterligare bevisning skulle det bli orimligt svårt för släktingen att göra gällande sin uppehållrätt i den mottagande medlemsstaten. Det kan inte heller uteslutas att ett sådant krav innebär att släktingen tvingas att vidta mer komplicerade åtgärder – såsom att försöka utverka olika intyg om att det inte har varit möjligt att få något arbete eller socialbidrag – än att utverka en handling utfärdad av behörig myndighet i ursprungslandet eller i det land från vilket släktingen kommer som intygar att det föreligger ett beroendeförhållande. Domstolen har redan slagit fast att en sådan handling inte får utgöra ett villkor för utfärdande av uppehållstillstånd.

EU-domstolen slår således fast att en medlemsstat enligt unionsrätten inte får kräva att en släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre – för att anses vara beroende för sin försörjning och därmed falla in under definitionen av familjemedlem – ska ha försökt att få ett arbete, få hjälp för sin försörjning från ursprungslandets myndigheter och/eller på annat sätt klara sin försörjning men att detta inte har varit möjligt.

Det måste vidare föreligga ett beroendeförhållande i det land varifrån släktingen i fråga anländer, vid den tidpunkt då personen i fråga ansöker om att få ansluta sig till den unionsmedborgare som han eller hon är beroende av. Den omständigheten att en släkting – på grund av personliga omständigheter såsom ålder, utbildning och hälsa – bedöms ha goda förutsättningar för att få ett arbete och dessutom har för avsikt att börja arbeta i den mottagande medlemsstaten har inte någon betydelse vid tolkningen av rekvisitet ”beroende för sin försörjning”.

PÅPEKANDE: Begäran om förhandsavgörande gör det möjligt för domstolarna i medlemsstaterna att, i ett mål som pågår vid dem, vända sig till EU-domstolen med frågor om tolkningen av unionsrätten eller om giltigheten av en unionsrättsakt. Domstolen avgör inte målet vid den nationella domstolen. Det är den nationella domstolen som ska avgöra målet i enlighet med EU-domstolens avgörande. Detta avgörande är på samma sätt bindande för de övriga nationella domstolar där en liknande fråga uppkommer.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Domen i fulltext publiceras på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler +352 4303 3127

1 :

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77, och rättelse i EUT L 229, 2004, s. 35, och rättelse till rättelsen i EUT L 197, 2005, s. 34).


Side Bar