Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 45/14

Λουξεμβούργο, 28 Μαρτίου 2014

Απόφαση στην υπόθεση T-117/10

Ιταλία κατά Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ιταλική περιοχή της Απουλίας πρέπει να μειωθεί περίπου κατά 80 εκατομμύρια ευρώ

Οι σοβαρές πλημμέλειες των ιταλικών αρχών κατά τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρησιμοποιήσεως των πόρων της Ένωσης μπορούν να καταλήξουν σε συστηματικές παρατυπίες

Για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων αναπτύξεως των διαφόρων περιοχών καθώς και της καθυστερήσεως των πλέον μειονεκτικών περιοχών, η Ένωση αναλαμβάνει δράση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων 1, όπως, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το 1999, η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος για την περιοχή της Απουλίας («POR Puglia»). Το 2000, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αυτό και έθεσε στη διάθεση των ιταλικών αρχών 1,72 δισεκατομμύριο ευρώ βάσει του ΕΤΠΑ. Συναφώς, η Επιτροπή πραγματοποίησε προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές συνολικού ποσού 1,23 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Το 2007, η Επιτροπή πραγματοποίησε οικονομικό έλεγχο της διαχειρίσεως και ελέγχου που είχαν θέσει σε εφαρμογή οι ιταλικές αρχές και κατέληξε ότι οι εν λόγω αρχές δεν είχαν θεσπίσει σύστημα διασφαλίζον χρηστή διαχείριση των πόρων. Από τον νέο οικονομικό έλεγχο, ο οποίος διεξήχθη το 2007 επί των δράσεων που είχαν αναλάβει οι ιταλικές αρχές προς άρση των πλημμελειών που είχαν επισημανθεί στον προηγούμενο οικονομικό έλεγχο, προέκυψε ότι η Ιταλία δεν είχε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που υπέχει. Επομένως, η Επιτροπή ανέστειλε τις ενδιάμεσες πληρωμές του ΕΤΠΑ και όρισε στην Ιταλία προθεσμία για να προβεί στους ελέγχους και να επιφέρει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Το 2009, από τρίτον οικονομικό έλεγχο προέκυψε ότι οι επισημανθείσες στην απόφαση περί αναστολής των πληρωμών απαιτήσεις δεν είχαν ικανοποιηθεί εμπροθέσμως. Διαπιστώθηκαν πλείονες παρατυπίες στους ελέγχους πρώτου και δεύτερου επιπέδου καθώς και στη λειτουργία της αρχής πληρωμών. Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι δεν διασφαλιζόταν ευλόγως η αποτελεσματική λειτουργία της διαχειρίσεως και του ελέγχου του POR Puglia.

Με την από 22 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση, η Επιτροπή μείωσε τη χορηγούμενη στην Ιταλία χρηματοδοτική συνδρομή εφαρμόζοντας κατ’ αποκοπή διόρθωση 10 % επί των πιστοποιηθεισών δαπανών, ήτοι μείωση 127,17 εκατομμυρίων ευρώ. Λαμβανομένου υπόψη του αντίκτυπου της ήδη πραγματοποιηθείσας διορθώσεως από τις ιταλικές αρχές στη συμμετοχή του ΕΤΠΑ, η Επιτροπή μείωσε τη χρηματοδοτική συνδρομή κατά 79,33 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ιταλία άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακυρώσεως κατά της εν λόγω αποφάσεως της Επιτροπής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει κατ’ αρχάς ότι μόνον οι δαπάνες τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές αρχές σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου της Ένωσης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Για την επίτευξη της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως των διαρθρωτικών ταμείων, είναι ουσιώδες τα κράτη μέλη να θεσπίζουν συστήματα διαχειρίσεως και ελέγχου, τα οποία να καθιστούν δυνατή την επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται και την πραγματοποίηση των δηλωθεισών δαπανών. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διοργανώνουν, βάσει προσηκόντων δειγμάτων, τακτικούς ελέγχους επί τουλάχιστον του 5 % των συνολικών δαπανών των συναφών πράξεων.

Αντιθέτως, η Επιτροπή πρέπει, για να δικαιολογήσει την απόφασή της, να αποδείξει την παράβαση των κανόνων που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν υποχρεούται να αποδείξει με εξαντλητικό τρόπο την ανεπάρκεια των εθνικών ελέγχων ή την παρατυπία των διαβιβαζομένων αριθμητικών στοιχείων, αλλά πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία δυνάμενα να ενισχύσουν τη σοβαρή και εύλογη αμφιβολία που έχει σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους και αριθμητικά στοιχεία. Πάντως, η υποχρέωση την οποία υπέχει η Επιτροπή σε θέματα προσκομίσεως αποδείξεων είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι το κράτος μέλος βρίσκεται σε καλύτερη θέση για τη συγκέντρωση και επαλήθευση των στοιχείων που απαιτούνται προς εκκαθάριση των λογαριασμών. Επομένως, στο κράτος μέλος απόκειται να προσκομίσει λεπτομερή και πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για το υποστατό των ελέγχων και αριθμητικών στοιχείων καθώς και, ενδεχομένως, για την ανακρίβεια των ισχυρισμών της Επιτροπής.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, εν προκειμένω, οι οικονομικοί ελεγκτές της Ένωσης διαπίστωσαν πλείονες παρατυπίες δικαιολογούσες σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τους ελέγχους και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Πέραν της ελλιπούς στελεχώσεως της αρχής πληρωμής, οι εν λόγω παρατυπίες αφορούν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ελέγχουν πρώτου και δεύτερου επιπέδου, στη διαβίβαση των εκθέσεων, στην παρακολούθηση των ελέγχων, στην τήρηση πίνακα ελέγχων καθώς και στις επαληθεύσεις τις οποίες θεωρείται ότι θα πραγματοποιούσε η αρχή πληρωμής. Πλείονες παρατυπίες δεν είχαν επισημανθεί από τους εθνικούς ελεγκτές, ενώ θεωρήθηκε ότι άλλοι έλεγχοι είχαν ολοκληρωθεί χωρίς να εξετασθούν ουσιώδη έγγραφα. Η Επιτροπή αμφισβήτησε επίσης την αξιοπιστία του ποσοστού των δαπανών που είχαν πιστοποιήσει και των διορθώσεων που είχαν προτείνει οι ιταλικές αρχές και διαπίστωσε τη δυσλειτουργία της αρχής πληρωμής.

Εξάλλου, η Ιταλία δεν προσκόμισε αποδείξεις δυνάμενες να άρουν τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Περαιτέρω, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι, μετά τη διεξαγωγή της πρώτης αποστολής οικονομικού ελέγχου, η Επιτροπή εξακολούθησε τον διάλογο με τις ιταλικές αρχές. Επομένως, οι εν λόγω αρχές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την άποψή τους και μετείχαν δεόντως στη διαδικασία η οποία κατέληξε στην έκδοση της αποφάσεως. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, η Επιτροπή δεν αθέτησε την υποχρέωση αιτιολογήσεως την οποία υπέχει, μεταξύ άλλων, λαμβανομένου υπόψη ότι η Ιταλία συνεργάσθηκε στενώς στη διαδικασία εκδόσεως της αποφάσεως και γνώριζε τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή έκρινε ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνει το ταμείο με το επίμαχο ποσό.

Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η κατ’ αποκοπή διόρθωση του 10 % συνάδει προς τους κανόνες ορθής διοικητικής συμπεριφοράς.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι διαπιστωθείσες από την Επιτροπή πλημμέλειες διακυβεύουν την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος διαχειρίσεως και ελέγχου του POR Puglia και, συνεπώς, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημιών για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Επομένως, ορθώς η Επιτροπή εφάρμοσε διορθωτικό συντελεστή 10 %, καθόσον ο συντελεστής αυτός αντιστοιχεί στη σοβαρότητα, τη φύση και τη διάρκεια των πλημμελειών που έθιξαν τα βασικά στοιχεία του συστήματος ελέγχου του POR Puglia.

Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Ιταλίας.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

1 :

Άρθρα 174 έως 176, ΣΛΕΕ, κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΕ 161, σ. 1) και κανονισμός (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής (ΕΕ 63, σ. 21).


Side Bar