Navigation path

Left navigation

Additional tools

Press och information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 34/14

Luxemburg den 13 mars 2014.

Verksamhetsstatistik för 2013 – helt unika siffror

Det gångna året var det mest produktiva i domstolens historia och utmärktes även av den största måltillströmningen någonsin

Domstolen

År 2013 avgjorde domstolen 701 mål, vilket utgör en betydande ökning jämfört med föregående år (595 avgjorda mål år 2012).

Under året inkom 699 nya mål till domstolen. Detta motsvarar en ökning med omkring 10 procent jämfört med år 2012 och är det högsta antalet inkomna mål under ett år sedan domstolen inrättades.

Jämfört med föregående år beror den sammanlagda ökningen av antalet inkomna mål på det ökade antalet mål om överklagande och om förhandsavgörande. År 2013 inkom 450 nya mål om förhandsavgörande, vilket är det högsta antalet någonsin.

Statistiken är mycket positiv i fråga om handläggningstiderna.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett mål om förhandsavgörande är 16,3 månader. Vad gäller mål om direkt talan och överklagande uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 24,3 respektive 16,6 månader.

Visserligen har handläggningstiden för mål om direkt talan ökat avsevärt jämfört med år 2012 (19,7 månader), men denna ökning – som endast rör 15 procent av de mål som avgjordes under år 2013 – beror främst på faktorer över vilka domstolen har relativt begränsad kontroll.

Förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande har tillämpats i två mål, vilka i genomsnitt avgjordes på 2,2 månader.

  • Inkomna mål

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Avgjorda mål
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Pågående mål

 

2009

2010

2011

2012

2013

Inkomna mål

562

631

688

632

699

Avgjorda mål

588

574

638

595

701

Pågående mål

742

799

849

886

884

Tribunalen

Från statistisk synpunkt var 2013 ett mycket intressant år. För det första har tribunalen för tredje året i rad visat hur den förbättrat sin handläggningskapacitet genom interna reformer och kontinuerlig optimering av arbetsmetoderna. Följaktligen avgjordes 702 mål under år 2013, vilket innebär att det årliga genomsnittliga antalet avgjorda mål under de tre senaste åren är omkring 700. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande genomsnitt var omkring 480 mål år 2008. Under en tidrymd av fem år har tribunalens produktivetet således ökat med mer än 45 procent tack vare effektivitetsförbättringar.

För det andra var måltillströmningen under året den största någonsin. Antalet inkomna mål uppgick till 790, det vill säga en ökning med nära 30 procent jämfört med år 2012. Den allmänna tendensen att antalet mål vid tribunalen ökar – särskilt på det immaterialrättsliga området – bekräftas således på ett synnerligen tydligt sätt. Detta medför en betydande ökning av antalet pågående mål, vilka nu är fler än 1 300 (närmare bestämt 1 325 mål).

Slutligen har handläggningstiden sammantaget (det vill säga inbegripet mål som avgjorts genom beslut) ökat med omkring 10 procent (vilket innebär en genomsnittlig handläggningstid på 26,9 månader). När det gäller mål som avgjorts genom dom har handläggningstiden emellertid minskat med omkring en månad jämfört med år 2012 och uppgår i genomsnitt till 30,6 månader.

Inkomna mål Avgjorda mål Pågående mål

 

2009

2010

2011

2012

2013

Inkomna mål

568

636

722

617

790

Avgjorda mål

555

527

714

688

702

Pågående mål

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Personaldomstolen

Personaldomstolens verksamhetsstatistik för år 2013 kännetecknas av en minskning av antalet inkomna mål (160) jämfört med föregående år (178). Det ska dock noteras att måltillströmningen år 2012 var den högsta sedan personaldomstolen inrättades. Antalet inkomna mål under år 2013 är däremot jämförbart med antalet inkomna mål år 2011 (159), men samtidigt betydligt högre än under tidigare år (139 år 2010, 113 år 2009 och 111 år 2008).

Det ska framför allt noteras att antalet avgjorda mål (184) år 2013 är avsevärt högre än år 2012 (121 avgjorda mål).

Personaldomstolen har således uppnått det bästa kvantitativa resultatet sedan instansen inrättades. Detta resultat har uppnåtts tack vare de diskussioner om personaldomstolens arbetsmetoder som förts under hela året.

Den genomsnittliga handläggningstiden har endast förändrats i ringa omfattning (14,7 månader år 2013 jämfört med 14,8 månader år 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Inkomna mål
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Avgjorda mål
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Pågående mål

 

2009

2010

2011

2012

2013

Inkomna mål

113

139

159

178

160

Avgjorda mål

155

129

166

121

184

Pågående mål

175

185

178

235

211

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler (+352) 4303 3127


Side Bar