Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 34/14

V Luxemburgu 13. marca 2014

Súdne štatistiky za rok 2013: bezprecedentné čísla

Minulý rok sa do dejín zapíše ako najproduktívnejší rok v celej histórii Súdneho dvora Európskej únie a takisto ako rok, v ktorom bol zaznamenaný vôbec najvyšší počet začatých konaní

Súdny dvor

V roku 2013 skončil Súdny dvor 701 konaní, čo predstavuje značný nárast oproti predchádzajúcemu roku (v roku 2012 bolo skončených 595 konaní).

Na Súdny dvor bolo podaných 699 nových vecí, čo predstavuje nárast o približne 10 % oproti roku 2012 a zároveň najvyšší počet konaní začatých za jeden rok od jeho vzniku.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobil nárast celkového počtu začatých konaní vyšší počet odvolaní a návrhov na začatie prejudiciálneho konania. V roku 2013 bolo podaných 450 návrhov na začatie prejudiciálneho konania, čo je najvyšší počet aký bol doteraz dosiahnutý.

Pokiaľ ide o dĺžku konania, sú štatistické údaje veľmi priaznivé.

V prípade návrhov na začatie prejudiciálneho konania bola dĺžka konania 16,3 mesiaca. V prípade priamych žalôb bola priemerná dĺžka ich vyriešenia 24,3 mesiaca a v prípade odvolaní 16,6 mesiaca.

Je pravda, že dĺžka konaní v prípade priamych žalôb sa oproti roku 2012 (19,7 mesiaca) výrazne zvýšila. Toto zvýšenie dĺžky konania, ktoré sa týka len 15 % skončených konaní za rok 2013, je však dané v prevažnej miere faktormi, na ktoré má Súdny dvor len relatívne obmedzený vplyv.

Naliehavé prejudiciálne konania sa uplatnilo v dvoch veciach, ktoré sa skončili v priemernej lehote 2,2 mesiaca.

  • Začaté konania

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Skončené konania
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Prebiehajúce konania

 

2009

2010

2011

2012

2013

Začaté konania

562

631

688

632

699

Skončené konania

588

574

638

595

701

Prebiehajúce konania

742

799

849

886

884

Všeobecný súd

Z hľadiska štatistiky bol rok 2013 veľmi prínosný. V priebehu tohto roka preukázal Všeobecný súd už tretí rok za sebou svoju schopnosť posilniť kapacitu riešenia vecí v nadväznosti na zavedené interné reformy a vďaka neustálej optimalizácii svojich metód práce. V roku 2013 tak bolo možné rozhodnúť v 702 veciach, vďaka čomu sa ročný priemer počtu vybavených vecí za posledné tri roky dostal približne na úroveň 700. Pre porovnanie bol tento priemer v roku 2008 rádovo 480 vecí. V priebehu piatich rokov tak vďaka rastu efektívnosti vzrástla produktivita Všeobecného súdu o viac ako 45 %.

Ďalej, bol zaznamenaný historicky rekordný počet začatých konaní, keď počet nových konaní bol 790, čo predstavuje oproti roku 2012 skokový nárast o takmer 30 %. Celkový rastúci trend v objeme súdnej agendy Všeobecného súdu, najmä v oblasti duševného vlastníctva, sa tak veľmi zreteľne potvrdil. V jeho dôsledku došlo k citeľnému nárastu počtu prejednávaných vecí, ktorý prekročil hranicu 1 300 vecí (presnejšie 1 325).

Pokiaľ ide o dĺžku konania, zo všeobecného hľadiska (t. j. vrátane konaní skončených uznesením) síce došlo k momentálnemu predĺženiu o zhruba 10 % (na 26,9 mesiaca), treba však zdôrazniť, že v prípade vecí skončených rozsudkom je možné oproti roku 2012 pozorovať skrátenie približne o mesiac s tým, že priemerná dĺžka bola 30,6 mesiaca.

Začaté konania Skončené konania Prebiehajúce konania

 

2009

2010

2011

2012

2013

Začaté konania

568

636

722

617

790

Skončené konania

555

527

714

688

702

Prebiehajúce konania

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Súd pre verejnú službu

Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu za rok 2013 sa vyznačujú poklesom počtu začatých konaní (160) oproti predchádzajúcemu roku (178). Je však treba uviesť, že za rok 2012 zaznamenal Súd pre verejnú službu vôbec najvyšší počet nových konaní od svojho vzniku. Počet začatých konaní v roku 2013 je na druhej strane porovnateľný s rokom 2011 (159). Je však podstatne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch (139 v roku 2010, 113 v roku 2009 a 111 v roku 2008).

Predovšetkým treba zdôrazniť, že počet skončených vecí (184) oproti predchádzajúcemu roku (121) zjavne vzrástol.

Súd pre verejnú službu tak vykázal najlepší kvantitatívny výsledok od svojho vzniku. Tento výsledok je možné vysvetliť celoročnou reflexiou nad metódami práce tohto súdu.

Priemerná dĺžka konania sa zmenila len nepatrne (14,7 mesiaca v roku 2013 oproti 14,8 mesiaca v roku 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Začaté konania
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Skončené konania
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Prebiehajúce konania pendantes

 

2009

2010

2011

2012

2013

Začaté konania

113

139

159

178

160

Skončené konania

155

129

166

121

184

Prebiehajúce konania

175

185

178

235

211

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar