Navigation path

Left navigation

Additional tools

Kontakty z Mediami i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

KOMUNIKAT PRASOWY nr 34/14

Luksemburg, 13 marca 2014 r.

Statystyki sądowe za 2012 r.: bezprecedensowe liczby

Ubiegły rok zapisze się w annałach jako najbardziej wydajny rok w historii Trybunału, a także jako ten, w którym wpłynęło najwięcej nowych spraw

Trybunał Sprawiedliwości

W 2013 r. Trybunał zakończył 701 spraw, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (595 spraw zakończonych w 2012 r.).

Do Trybunału wpłynęło 699 nowych spraw, co stanowi wzrost o ok. 10% w stosunku do 2012 r. i największą liczbę spraw wniesionych w jednym roku od czasu powstania Trybunału.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, przyczyn wzrostu całkowitej liczby nowych spraw należy dopatrywać się w zwiększonej liczbie odwołań i odesłań prejudycjalnych. Liczba tych ostatnich wyniosła w 2013 r. 450, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

W zakresie czasu trwania postępowań, dane statystyczne są bardzo pozytywne.

Czas rozpatrywania spraw prejudycjalnych wynosił 16,3 miesiąca. Średni czas rozpatrywania skarg bezpośrednich i odwołań wynosił odpowiednio 24,3 miesiąca i 16,6 miesiąca.

Wprawdzie czas rozpatrywania skarg bezpośrednich wydłużył się znacznie w stosunku do 2012 r. (19,7 miesiąca), jednak wydłużenie to, dotyczące jedynie 15% spraw zakończonych w 2013 r., spowodowane było głównie czynnikami, nad którymi Trybunał ma stosunkowo niewielką kontrolę.

Pilny tryb prejudycjalny zastosowano w dwóch sprawach, które zostały zakończone w terminie wynoszącym średnio 2,2 miesiąca.

  • Nowe sprawy

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Sprawy zakończone
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Sprawy w toku

2009

2010

2011

2012

2013

Nowe sprawy

562

631

688

632

699

Sprawy zakończone

588

574

638

595

701

Sprawy w toku

742

799

849

886

884

Sąd

Z punktu widzenia statystyk, 2013 r. był pouczający. Po pierwsze, Sąd trzeci rok z rzędu wykazał się zwiększonymi możliwościami rozpatrywania spraw w następstwie przeprowadzonych reform wewnętrznych i stałej optymalizacji swych metod pracy. W 2013 r. udało się zatem rozstrzygnąć 702 sprawy, co daje roczną średnią z ostatnich trzech lat na poziomie ok. 700 rozstrzygniętych spraw. Dla porównania, ta sama średnia wynosiła 480 spraw w 2008 r. Na przestrzeni pięciu lat wzrost wydajności pozwolił więc osiągnąć ponad 45% poprawę wyników pracy sądu.

Po drugie, nowo wnoszone sprawy osiągnęły rekordową liczbę 790, czyli nastąpił skok o blisko 30% w stosunku do 2012 r. Ogólna tendencja wzrostowa sporów kierowanych do Sądu, zwłaszcza w dziedzinie własności intelektualnej, potwierdziła się tym samym w szczególnie jaskrawy sposób. Wynika z tego istotny wzrost liczby spraw w toku, która przekroczyła próg 1300 spraw (dokładnie 1325).

Wreszcie, o ile czas trwania postępowania – w ogólnym ujęciu (tj. z uwzględnieniem spraw rozstrzyganych w drodze postanowienia) – cechował się koniunkturalnym wydłużeniem rzędu 10% (i wyniósł 26,9 miesiąca), o tyle należy zaznaczyć, że w zakresie spraw rozstrzyganych w drodze wyroku nastąpiło skrócenie tego czasu o ok. miesiąc w stosunku do 2012 r., co daje przeciętny czas trwania wynoszący 30,6 miesiąca.

Nowe sprawy Sprawy zakończone Sprawy w toku

2009

2010

2011

2012

2013

Nowe sprawy

568

636

722

617

790

Sprawy zakończone

555

527

714

688

702

Sprawy w toku

1.191

1.300

1.308

1.237

1.325

Sąd do spraw Służby Publicznej

Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej za 2013 r. cechują się spadkiem liczby nowych spraw (160) w stosunku do ubiegłego roku (178). Rok 2012 był jednak tym, w którym Sąd odnotował największą liczbę nowych spraw od chwili swojego powstania. Liczba wniesionych w 2013 r. spraw porównywalna jest natomiast z rokiem 2011 (159). Nadal jest jednak znacznie wyższa, niż w latach poprzednich (139 w 2010 r., 113 w 2009 r. i 111 w 2008 r.).

Należy zwłaszcza podkreślić, że liczba spraw zakończonych (184) istotnie wzrosła w stosunku do zeszłego roku (121).

Sąd do spraw Służby Publicznej wykazał się więc najlepszym wynikiem ilościowym od czasu jego powstania. Wynik ten można przypisać poddaniu w trakcie zeszłego roku metod pracy sądu dogłębnym przemyśleniom.

Przeciętny czas trwania postępowania zmienił się natomiast niewiele (14,7 miesiąca w 2013 r. w porównaniu do 14,8 miesiąca w 2012 r.).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Nowe sprawy
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Sprawy zakończone
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Sprawy w toku pendantes

2009

2010

2011

2012

2013

Nowe sprawy

113

139

159

178

160

Sprawy zakończone

155

129

166

121

184

Sprawy w toku

175

185

178

235

211

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar