Navigation path

Left navigation

Additional tools

Преса и информация

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 34/14

Люксембург, 13 март 2014 г.

Съдебната статистика за 2013 г.: безпрецедентни резултати

Изминалата година ще се запомни като най-продуктивната в историята на Съда и с най-високия достиган някога брой на образуваните дела

Съдът

През 2013 г. Съдът приключи 701 дела, което бележи значителен ръст спрямо предходната година (595 приключени дела през 2012 г.).

До Съда бяха отнесени 699 нови дела, което представлява около 10 % ръст спрямо 2012 г. и е най-високият брой образувани дела за една година от създаването на Съда досега.

В сравнение с предходната година ръстът на общия брой образувани дела се дължи на нарастването на броя на жалбите срещу решения на Общия съд и на преюдициалните запитвания. През 2013 г. тези запитвания се увеличиха до 450 — най-високият им брой, достиган някога.

Статистическите данни за продължителността на делата са много положителни.

При преюдициалните запитвания продължителността възлиза на 16,3 месеца. При преките производства и производствата по жалби срещу решения на Общия съд средната продължителност на разглеждане на делата е съответно 24,3 и 16,6 месеца.

Наистина продължителността на преките производства нарасна значително спрямо 2012 г. (19,7 месеца). Увеличаването ѝ обаче засяга не повече от 15 % от приключените през 2013 г. дела и се дължи главно на фактори, върху които Съдът относително слабо може да влияе.

По реда на спешното преюдициално производство са разгледани две дела и те са приключени средно в срок от 2,2 месеца.

  • Образувани дела

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Приключени дела
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Висящи дела

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Образувани дела

562

631

688

632

699

Приключени дела

588

574

638

595

701

Висящи дела

742

799

849

886

884

Общият съд

Статистиката за 2013 г. позволява да се направят множество полезни изводи. От една страна, за трета поредна година Общият съд показа, че производственият му капацитет укрепва в резултат от приложените вътрешни реформи и непрестанното оптимизиране на методите на работа. През 2013 г. той успя да реши 702 дела, с което средният брой на решените дела за последните три години достигна 700 годишно. За сравнение, същият показател за 2008 г. беше от порядъка на 480 дела годишно. Така в рамките на пет години нарастването на ефективността позволи на Общия съд да повиши производителността си с над 45 %.

От друга страна, образуваните дела достигнаха исторически рекордното равнище от 790 нови дела, тоест броят им скочи с близо 30 % спрямо 2012 г. Това с особена категоричност потвърждава общата тенденция за нарастване на съдебните спорове пред Общия съд, най-вече в областта на интелектуалната собственост. На това се дължи чувствителното увеличаване на броя на висящите дела, който надхвърли прага от 1 300 (и по-точно възлиза на 1 325).

Накрая, що се отнася до продължителността на делата, макар тя като цяло (тоест ако се вземат предвид и делата, приключени с определение) да се характеризира с конюнктурно увеличение от порядъка на 10 % (с което достигна 26,9 месеца), следва да се подчертае, че при приключените с решение дела се наблюдава намаляване на продължителността с около месец спрямо 2012 г., като средната продължителност е 30,6 месеца.

Образувани дела Приключени дела Висящи дела endantes

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Образувани дела

568

636

722

617

790

Приключени дела

555

527

714

688

702

Висящи дела

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Съдът на публичната служба

Статистиката на Съда на публичната служба за 2013 г. е белязана от намаляването на броя на образуваните дела (160) спрямо предходната година (178). През 2012 г. обаче броят на образуваните дела пред Съда на публичната служба бе най-високият от създаването на този съд. За сметка на това броят на образуваните дела през 2013 г. е сходен с този за 2011 г. (159). Той обаче остава чувствително по-висок от броя им през предишните години (139 през 2010 г., 113 през 2009 г. и 111 през 2008 г.).

Тук следва най-вече да се подчертае, че броят на приключените дела (184) бележи ясно изразен ръст спрямо предходната година (121).

С това Съдът на публичната служба постигна най-добрия резултат в количествено отношение от създаването си досега. Той се обяснява с водените през годината дискусии по методите на работа в този съд.

Средната продължителност на делата остава без съществена промяна (14,7 месеца през 2013 г. срещу 14,8 месеца през 2012 г.).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Образувани дела
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Приключени дела
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Висящи дела pendantes

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Образувани дела

113

139

159

178

160

Приключени дела

155

129

166

121

184

Висящи дела

175

185

178

235

211

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708


Side Bar