Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL BG RO HR

Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 33/14

V Luxemburgu 12. marca 2014

Rozsudok vo veci T‑202/12

Bušra Al‑Asad/Rada

Všeobecný súd potvrdil zaradenie Bušry Al‑Asad, sestry sýrskeho prezidenta Bašára Al‑Asada, na zoznam osôb, ktorých sa týkajú obmedzujúce opatrenia prijaté voči Sýrii

Napriek úmrtiu jej manžela (zástupcu veliteľa sýrskeho režimu), rodinná väzba, ktorá spája Bušru Al‑Asad s jej bratom, stačí na to, aby Rada mohla prijať názor, že je spojená s vedúcimi predstaviteľmi Sýrie

Bušra Al‑Asad je sestra prezidenta Sýrskej arabskej republiky a bola vydatá za Asifa Šaukata, zástupcu veliteľa sýrskeho režimu až do jeho úmrtia. V rámci prijatia obmedzujúcich opatrení voči Sýrii Rada zastávala názor, že Bušra Al‑Asad má výhody zo sýrskeho režimu a je s ním spojená z dôvodu úzkych osobných a s tým súvisiacich finančných väzieb, ktoré udržiava so sýrskym prezidentom a ďalšími kľúčovými predstaviteľmi sýrskeho režimu. Rada preto zaradila jej meno na zoznam osôb, ktorých sa týkajú obmedzujúce opatrenia, pričom jej finančné prostriedky, ktoré vlastní v Únii, boli zmrazené a bol jej zakázaný vstup na územie členských štátov Únie alebo prechod cezeň. Bušra Al‑Asad sa domáha zrušenia právnych aktov týkajúcich sa jej zaradenia na zoznam.

V dnešnom rozsudku Všeobecný súd tento jej návrh zamietol.

Všeobecný súd na úvod konštatuje, že Rada dodržala svoju povinnosť odôvodnenia. Znenie odôvodnenia, ktoré Rada poskytla (osobné a rodinné väzby so sýrskym režimom), totiž stačilo na to, aby Bušra Al‑Asad pochopila dôvod, pre ktorý bolo jej meno zaradené na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia.

Všeobecný súd ďalej uvádza, že prijatím obmedzujúcich opatrení Rada neporušila ani práva na obranu, ani právo na účinnú súdnu ochranu Bušry Al‑Asad. Po zaradení svojho mena na zoznam bola totiž Bušra Al‑Asad informovaná o dôvodoch tohto zaradenia a bola vyzvaná, aby predložila pripomienky. Skutočnosť, že toto oznámenie bolo uverejnené až po prvom zaradení jej mena na zoznam, nemožno samu osebe považovať za porušenie práva na obranu. Predchádzajúce oznámenie dôvodov by totiž mohlo ohroziť účinnosť opatrení zmrazenia, keďže takéto opatrenia musia využívať účinok prekvapenia a musia sa uplatniť okamžite. Rada preto nebola povinná vypočuť Bušru Al‑Asad pred jej prvým zaradením na zoznam, ani pred prijatím nasledujúcich právnych aktov (Rada v týchto právnych aktoch neuviedla nijaké nové dôkazy). Všeobecný súd napokon uvádza, že Bušra Al‑Asad mala počas niekoľkých mesiacov možnosť spochybniť dôkazy, na základe ktorých bolo jej meno zaradené na zoznam a ponechané na ňom.

Všeobecný súd tiež konštatuje, že Rada mohla oprávnene predpokladať, že osoby, u ktorých sa preukázali väzby s príslušníkmi sýrskeho režimu, možno považovať za osoby, ktoré majú výhody z režimu alebo ho podporujú, a preto sú s ním spriaznené. To je prípad Bušry Al‑Asad, napriek úmrtiu jej manžela a neurčitosti odkazu Rady na jej vzťahy s „ďalšími kľúčovými osobami sýrskeho režimu“. Podľa Všeobecného súdu totiž samotná skutočnosť, že Bušra Al‑Asad je sestrou sýrskeho prezidenta, stačí na to, aby Rada prijala záver, že ju možno považovať za spriaznenú s vedúcimi predstaviteľmi Sýrie, a to o to viac, že existencia tradície mocenského riadenia rodiny v tejto krajine je notoricky známou skutočnosťou, ktorú Rada mohla zohľadniť. Všeobecný súd v tejto súvislosti konštatuje, že hoci sa obmedzujúce opatrenia týkajú len vedúcich predstaviteľov sýrskeho režimu, ciele sledované Radou mohli byť ohrozené, keby títo predstavitelia mohli predmetné opatrenia obísť s pomocou svojich blízkych. Uvádza tiež, že Rada predložila výňatky z internetových stránok, ktoré svedčili o politickej úlohe Bušry Al‑Asad, čo potvrdzuje jej spojenie so sýrskym režimom. Všeobecný súd zamietol tvrdenia Bušry Al‑Asad založené na skutočnosti, že ako matka v domácnosti nevykonáva nijaké politické ani hospodárske funkcie a jej deti navštevujú školu v Spojených arabských emirátoch. Všeobecný súd v tejto súvislosti uvádza, že skutočnosť, že deti Bušry Al‑Asad navštevujú školu v Spojených arabských emirátoch sama osebe nestačí na prijatie záveru, že ona samotná sa dištancovala od sýrskeho režimu, a musela preto z krajiny utiecť. Prípadná zmena bydliska Bušry Al‑Asad sa totiž dá vysvetliť viacerými inými dôvodmi, napríklad zhoršením bezpečnostných podmienok v Sýrii.

Všeobecný súd napokon uznáva, že obmedzujúce opatrenia prinášajú zásah do vlastníckeho práva Bušry Al‑Asad a ovplyvňujú jej súkromný život, pretože nemôže voľne nakladať so svojím majetkom a jej sloboda pohybu je obmedzená. Vzhľadom na prvoradú dôležitosť ochrany civilného obyvateľstva v Sýrii a výnimky uvedené v napadnutých rozhodnutiach (pravidelné opätovné preskúmanie rozhodnutia Radou), však Všeobecný súd zastáva názor, že obmedzenia nie sú neprimerané.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106


Side Bar