Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT CS HU PL SK BG RO HR

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 33/14

Λουξεμβούργο, 12 Μαρτίου 2014

Απόφαση στην υπόθεση T-202/12

Bouchra Al Assad κατά Συμβουλίου

Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την εγγραφή της Bouchra Al Assad, αδελφής του Σύρου προέδρου Bashar Al Assad, στον κατάλογο των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

Παρά τον θάνατο του συζύγου της (Υπαρχηγού Επιτελείου του συριακού καθεστώτος), ο οικογενειακός σύνδεσμος μεταξύ της B. Al Assad και του αδελφού της εξαρκεί ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να κρίνει ότι αυτή συνδέεται με την ηγεσία της Συρίας

Η Bouchra Al Assad είναι η αδελφή του B. Al Assad, προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και σύζυγος του Asif Shawkat, Υπαρχηγού Επιτελείου του συριακού καθεστώτος, μέχρι τον θάνατό του. Στο πλαίσιο των ληφθέντων περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας, το Συμβούλιο έκρινε ότι η B. Al Assad επωφελείται του συριακού καθεστώτος και συνδέεται με αυτό λόγω της στενής προσωπικής και της άρρηκτης χρηματοοικονομικής σχέσεως που διατηρεί με τον Σύρο πρόεδρο και άλλα πρόσωπα-κλειδιά του συριακού καθεστώτος. Συνεπώς, το Συμβούλιο ενέγραψε το όνομά της στον κατάλογο των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα, με αποτέλεσμα να δεσμευθούν τα ευρισκόμενα εντός της Ένωσης κεφάλαιά της και να της απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφος των κρατών μελών της Ένωσης ή η διέλευση μέσω αυτού. Η B. Al Assad ζητεί την ακύρωση των πράξεων σχετικά με την εγγραφή της στον κατάλογο.

Με τη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει το εν λόγω αίτημα.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει, καταρχάς, ότι το Συμβούλιο τήρησε την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει. Η παρασχεθείσα από το Συμβούλιο αιτιολογία (προσωπικοί και οικογενειακοί δεσμοί με το συριακό καθεστώς) είναι επαρκής ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η B. Al Assad ενεγράφη στον κατάλογο των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα.

Εν συνεχεία, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι το Συμβούλιο, κατά τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, δεν έθιξε ούτε τα δικαιώματα άμυνας, ούτε το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της B. Al Assad. Συγκεκριμένα, μετά την εγγραφή της, η B. Al Assad ενημερώθηκε για τους λόγους αυτής και κλήθηκε να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Το γεγονός ότι η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη της εγγραφή στον κατάλογο δεν μπορεί να κριθεί καθεαυτό ως προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας. Παρόμοια προηγούμενη γνωστοποίηση των λόγων θα διακύβευε, ενδεχομένως, την αποτελεσματικότητα των μέτρων δεσμεύσεως κεφαλαίων, μολονότι αυτά πρέπει να επιβάλλονται αιφνιδιαστικώς και να εφαρμόζονται αμέσως. Συνεπώς, το Συμβούλιο δεν ήταν υποχρεωμένο να ακούσει την B. Al Assad προ της πρώτης εγγραφής της, ούτε καν προ της εκδόσεως των μεταγενεστέρων πράξεων (δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη κανένα νέο στοιχείο στις πράξεις αυτές). Τέλος, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η B. Al Assad είχε τη δυνατότητα επί πλείονες μήνες να αμφισβητήσει τα στοιχεία τα οποία δικαιολογούσαν την εγγραφή και τη διατήρησή της στον κατάλογο.

Επίσης, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το Δικαστήριο μπορούσε ευλόγως να εκτιμήσει ότι τα πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένως διατηρούν δεσμούς με το συριακό καθεστώς μπορούν να θεωρηθούν ως υποστηρικτές του καθεστώτος ή ως επωφελούμενα εξ αυτού και, κατά συνέπεια, ως συνδεόμενα με αυτό. Τέτοια είναι η περίπτωση της B. Al Assad, παρά τον θάνατο του συζύγου της και την εξαιρετικά ασαφή αναφορά του Συμβουλίου στις σχέσεις της με «άλλα πρόσωπα-κλειδιά του συριακού καθεστώτος». Συγκεκριμένα, κατά το Γενικό Δικαστήριο, το γεγονός ότι η B. Al Assad είναι η αδελφή του Σύρου προέδρου εξαρκεί καθεαυτό ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να κρίνει ότι αυτή συνδέεται με την ηγεσία της Συρίας, πολλώ δε μάλλον δεδομένου ότι η παράδοση οικογενειακής διαχειρίσεως της εξουσίας στη χώρα αυτή αποτελεί διαβόητο γεγονός, το οποίο το Συμβούλιο μπορούσε να λάβει υπόψη. Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει συναφώς ότι, μολονότι τα περιοριστικά μέτρα αφορούσαν μόνον τους ηγέτες του συριακού καθεστώτος, οι επιδιωκόμενοι από το Συμβούλιο σκοποί θα μπορούσαν να αποτύχουν, δεδομένου ότι οι οικείοι ηγέτες θα μπορούσαν εύκολα να καταστρατηγήσουν τα μέτρα μέσω των οικείων τους. Επίσης, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι το Συμβούλιο προσκόμισε αποσπάσματα δημοσιευμάτων ιστοσελίδων τα οποία αναφέρονταν στον πολιτικό ρόλο της B. Al Assad, το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτή συνδέεται με το συριακό καθεστώς. Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τα επιχειρήματα της B. Al Assad, κατά τα οποία αυτή είναι απλώς μητέρα απασχολούμενη με οικιακές εργασίες, δεν ασκεί κανένα δημόσιο ή οικονομικό αξίωμα και τα τέκνα της φοιτούν ήδη σε σχολείο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συναφώς, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η φοίτηση των τέκνων της B. Al Assad σε σχολείο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν εξαρκεί ώστε να κριθεί ότι η τελευταία αποσκίρτησε από το συριακό καθεστώς και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Συγκεκριμένα, η ενδεχόμενη αλλαγή κατοικίας της B. Al Assad μπορεί να εξηγηθεί από πλείονες άλλους λόγους, όπως η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας στη Συρία.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι τα περιοριστικά μέτρα θέτουν φραγμούς στο δικαίωμα ιδιοκτησίας της B. Al Assad και επηρεάζουν την ιδιωτική της ζωή, δεδομένου ότι αυτή δεν μπορεί να απολαύσει ελεύθερα τα περιουσιακά της στοιχεία και η ελευθερία κινήσεώς της είναι περιορισμένη. Εντούτοις, δεδομένης της πρωταρχικής σημασίας της προστασίας του αστικού πληθυσμού στη Συρία και των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις (περιοδική επανεξέταση της αποφάσεως από το Συμβούλιο), το Γενικό Δικαστήριο θεωρεί ότι οι περιορισμοί δεν είναι δυσανάλογοι.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη (+352) 4303 2582

Στιγμιότυπα από τη δημοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite” (+32) 2 2964106


Side Bar