Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU PL SK BG RO HR

Tisk a informace

Tribunál Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 33/14

V Lucemburku dne 12. března 2014

Rozsudek ve věci T‑202/12

B. al-Asád v. Rada

Tribunál potvrzuje zařazení Bušry al-Asád, sestry syrského prezidenta Bašára al‑Asáda, na seznam osob dotčených omezujícími opatřeními vůči Sýrii

Navzdory úmrtí jejího manžela (zástupce velitele štábu syrského režimu) rodinná vazba spojující B. al-Asád s jejím bratrem postačuje k tomu, aby mohla Rada mít za to, že je spojena s vedoucími představiteli Sýrie.

Bušra al-Asád je sestrou Bašára al Asáda, prezidenta Syrské arabské republiky, a byla manželkou Ásifa Šaukata, zástupce velitele štábu syrského režimu, až do jeho smrti. V rámci omezujících opatření přijatých vůči Sýrii Rada shledala, že B. al-Asád má prospěch ze syrského režimu a je s ním spojena z důvodu blízkého osobního vztahu a z něho vyplývající finanční vazby na syrského prezidenta a na další klíčové osoby syrského režimu. Rada tedy zařadila její jméno na seznam osob, na něž jsou zaměřena omezující opatření, aby byly zmrazeny finanční prostředky, které v Unii vlastní, a aby jí byl zakázán vstup nebo průjezd přes území členských států Unie. Bušra al-Asád požaduje zrušení aktů týkajících se jejího zařazení na seznam.

Dnešním rozsudkem Tribunál tuto žádost zamítl.

Tribunál především konstatuje, že Rada splnila svou povinnost odůvodnění. Odůvodnění poskytnuté Radou (osobní a rodinné vazby k syrskému režimu) totiž stačí k pochopení toho, proč byla B. al-Asád zařazena na seznam osob, na které jsou zaměřena omezující opatření.

Tribunál dále uvádí, že Rada při přijímání omezujících opatření neporušila ani právo B. al-Asád na obhajobu, ani její právo na účinnou soudní ochranu. Po zařazení na seznam byla totiž B. al-Asád informována o důvodech tohoto zařazení a vyzvána k podání vyjádření. Skutečnost, že toto oznámení bylo učiněno po prvotním zařazení na seznam, nelze samu o sobě považovat za porušení práva na obhajobu. Předchozí sdělení odůvodnění by totiž mohlo ohrozit účinnost zmrazujících opatření, jelikož tato opatření musí využít efektu překvapení a být uplatněna s okamžitou účinností. Rada tedy neměla povinnost vyslechnout B. al-Asád před jejím prvotním zařazením na seznam ani před přijetím pozdějších aktů (Rada v aktech nezohlednila žádnou novou skutečnost). Konečně Tribunál uvádí, že B. al-Asád měla po několik měsíců možnost zpochybnit důvody svého zařazení na seznam a ponechání na něm.

Tribunál rovněž konstatuje, že Rada právem vycházela z domněnky, že osoby, jejichž vztahy se stoupenci syrského režimu byly prokázány, lze považovat za osoby, které tento režim podporují, nebo z něj mají prospěch, a jsou s ním tedy spojené. To je případ B. al-Asád navzdory úmrtí jejího manžela a neurčitému odkazu Rady na její vztahy s „dalšími klíčovými osobami syrského režimu“. Podle Tribunálu totiž pouhá skutečnost, že B. al-Asád je sestrou syrského prezidenta, stačí k tomu, aby Rada mohla mít za to, že je spojena s vedoucími představiteli Sýrie, a to tím spíše, že existence tradice rodinného řízení moci v této zemi je známou skutečností, kterou Rada mohla zohlednit. Tribunál v tomto ohledu konstatuje, že ačkoli se dotčená omezující opatření týkají pouze vedoucích představitelů syrského režimu, mohly by cíle sledované Radou být ohroženy, pokud by uvedení vedoucí představitelé mohli uvedená opatření snadno obejít prostřednictvím svých blízkých. Tribunál rovněž uvádí, že Rada předložila výňatky z internetových stránek, z nichž vyplývala politická role B. al-Asád, což potvrzuje, že byla spojena se syrským režimem. Tribunál zamítá argumenty B. al-Asád vycházející ze skutečnosti, že jako matka v domácnosti nevykonává žádnou veřejnou či hospodářskou funkci a že její děti nyní chodí do školy ve Spojených arabských emirátech. V tomto ohledu Tribunál uvádí, že školní docházka dětí B. al-Asád ve Spojených arabských emirátech nestačí k učinění závěru, že se jmenovaná distancovala od syrského režimu, a musela tedy uprchnout ze země. Případná změna bydliště B. al-Asád může být vysvětlena řadou jiných důvodů, například zhoršením bezpečnostní situace v Sýrii.

Nakonec Tribunál uznává, že omezující opatření omezují právo B. al-Asád na vlastnictví a zasahují do jejího soukromého života, neboť nemůže volně užívat svůj majetek a její svoboda pohybu je omezena. Avšak vzhledem k prvořadé důležitosti ochrany civilního obyvatelstva v Sýrii a k možnostem odchylek stanovených v napadených rozhodnutích (pravidelné opětovné zvážení rozhodnutí Radou), má Tribunál za to, že omezení nejsou nepřiměřená.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite (+32) 2 2964106


Side Bar