Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SK RO HR

Служба „Преса и информация“

Общ съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 33/14

Люксембург, 12 март 2014 г.

Решение по дело T‑202/12

Bouchra Al Assad/Съвет

Общият съд потвърждава включването на г‑жа Bouchra Al Assad, сестра на сирийския президент Bashar Al Assad, в списъка на лицата, засегнати от ограничителните мерки срещу Сирия

Независимо от смъртта на съпруга ѝ (заместник-директор за персонала на Службата за сигурност и разузнаване), семейните връзки между г-жа Al Assad и нейния брат са достатъчни, за да може Съветът да приеме, че тя е свързана със сирийските ръководители

Г‑жа Bouchra Al Assad е сестра на президента на Сирийската арабска република г‑н Bashar Al Assad и до смъртта на г-н Asif Shawkat, заместник-директор за персонала на Службата за сигурност и разузнаване, е била омъжена за него. В рамките на приетите срещу Сирия ограничителни мерки Съветът счита, че предвид тесните лични и финансови взаимоотношения със сирийския президент Bashar Al Assad и с други видни представители на сирийския режим г‑жа Al Assad извлича ползи от този режим и е свързана с него. Поради това Съветът включва името ѝ в списъка на засегнатите от ограничителните мерки лица и средствата, притежавани от нея в Съюза, са замразени и ѝ е забранено влизането или транзитното преминаване през територията на държавите членки на Съюза. Г‑жа Al Assad иска отмяна на актовете относно включването ѝ в списъка.

С решението си от днес Общият съд отхвърля това искане.

На първо място Общият съд установява, че Съветът е спазил задължението си за мотивиране на актовете. Наистина, изложените от Съвета мотиви (лични и семейни връзки със сирийския режим) са достатъчни, за да може да се разбере причината, поради която г‑жа Al Assad е включена в списъка на засегнатите от ограничителните мерки лица.

След това Общият съд отбелязва, че при приемане на ограничителните мерки Съветът не е нарушил нито правото на защита, нито правото на ефективна съдебна защита на г‑жа Al Assad. Наистина, след включването ѝ в списъка г‑жа Al Assad е уведомена за мотивите за нейното включване и е поканена да представи възраженията си. Фактът, че това уведомяване става след първото включване в списъка не може сам по себе си да се счита за нарушаване на правото на защита. Предварително съобщаване на мотивите би могло да се отрази на ефективността на мерките по замразяване, тъй като те трябва да са изненадващи и да се прилагат незабавно. Следователно Съветът не е бил длъжен да изслуша г‑жа Al Assad преди първото ѝ включване в списъка, нито дори преди приемането на последващите актове (тъй като в тези нови актове Съветът не приема никакви нови доказателства и факти). Накрая Общият съд отбелязва, че г‑жа Al Assad в продължение на няколко месеца е имала възможност да оспори доказателствата и фактите, обосноваващи включването и оставянето ѝ в списъка.

Общият съд отбелязва също, че Съветът с основание е могъл да презюмира, че лицата, чиито връзки с представители на сирийския режим са доказани, поддържат режима или извличат ползи от него и следователно са свързани с него. Такъв е случаят на г‑жа Al Assad, независимо от смъртта на съпруга ѝ и прекалено неясното позоваване на Съвета на връзките ѝ „с други видни представители на сирийския режим“. Всъщност според Общия съд самият факт, че г‑жа Al Assad е сестра на сирийския президент, е достатъчен, за да може Съветът да приеме, че тя е свързана с ръководителите на Сирия, още повече че съществуването в тази страна на традиция за семейно упражняване на властта е известен факт, който Съветът е могъл да вземе предвид. Във връзка с това Общият съд отбелязва, че ако ограничителните мерки се отнасяха само до ръководителите на сирийския режим би могло преследваните от Съвета цели да не бъдат постигнати, тъй като тези ръководители лесно биха могли да заобиколят мерките чрез своите близки. Общият съд отбелязва също, че Съветът е представил извадки от страници на някои медии в интернет, в които се говори за политическата роля на г‑жа Al Assad, което потвърждава, че тя е свързана със сирийския режим. Общият съд отхвърля доводите на г-жа Al Assad, изведени от факта, че като майка и домакиня, тя няма никакви политически или икономически функции и че децата ѝ вече учат в Обединените арабски емирства. Във връзка с това Общият съд отбелязва, че фактът, че децата на г-жа Al Assad учат в Обединените арабски емирства не е достатъчен, за да се приеме, че тя се е разграничила от сирийския режим и е била принудена да избяга от страната. Всъщност евентуалната промяна на местоживеенето на г-жа Al Assad може да се обясни с многобройни други причини, като влошаването на условията на сигурност в Сирия.

Накрая Общият съд приема, че ограничителните мерки ограничават правото на собственост на г-жа Al Assad и се отразяват на личния ѝ живот, тъй като тя не може да се ползва свободно от имуществото си и свободата ѝ на движение е ограничена. Въпреки това, като отчита първостепенното значение на защитата на гражданското население в Сирия и предвидените в обжалваните решения дерогации (периодично преразглеждане на решението от Съвета), Общият съд приема, че ограниченията не са непропорционални.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106


Side Bar