Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL BG RO HR

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 24/14

V Luxembourgu, 27. februarja 2014

Sodba v zadevi C-79/13

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers proti Selverju Saciriju in drugim

Finančna pomoč, dodeljena prosilcem za azil, mora tem omogočiti, da po potrebi najdejo nastanitev na zasebnem najemniškem trgu

Finančno pomoč lahko izplačajo organizacije v okviru javnega sistema pomoči, če te spoštujejo minimalne standarde prava Unije glede materialnih pogojev sprejema

Družina Saciri je 11. oktobra 2010 v Belgiji vložila prošnjo za azil. Istega dne je zvezna agencija za sprejem prosilcev za azil (v nadaljevanju: Fedasil) družino Saciri obvestila o nemožnosti nastanitve v objektu za sprejem in jo napotila na javni center za socialno pomoč v Diestu (v nadaljevanju: OCMW). Ker ni dobila nastanitve, je družina Saciri rešitev poiskala na zasebnem najemniškem trgu. Zaradi nezmožnosti kritja najemnine pa je na OCMW naslovila prošnjo za finančno pomoč, ki je bila zavrnjena z utemeljitvijo da bi morala biti družina Saciri nastanjena v objektu za sprejem, ki ga upravlja Fedasil.

Belgijsko sodišče je nato Fedasil naložilo, da družini Saciri zagotovi nastanitev (kar se je zgodilo 21. januarja 2011) in ji plača znesek skoraj 3000 EUR za tri mesece, v katerih ji Fedasil ni mogla zagotoviti nastanitve. Direktiva Unije1 namreč določa, da mora biti nastanitev (ki je eden izmed materialnih pogojev sprejema), kadar ni zagotovljena v naravi, zagotovljena v obliki finančne pomoči ali kuponov. Glede obdobja, v katerem družini Saciri ni bila zagotovljena namestitev v naravi niti zadostna finančna pomoč za plačilo njene najemnine (od oktobra 2010 do januarja 2011), sta Fedasil in družina Saciri pri Arbeidshof te Brussel (delovno sodišče v Bruslju, Belgija) vložila pritožbo. To je nato Sodišču predložilo več vprašanj.

Prvič, predložitveno sodišče želi izvedeti, (a) ali mora država članica, ki materialne pogoje sprejema zagotovi v obliki finančne pomoči (in ne v naravi), te zagotoviti od vložitve prošnje za azil in (b) ali mora zagotoviti, da znesek te pomoči prosilcem za azil omogoča pridobitev nastanitve. V zvezi s tem Sodišče opozarja, da se obdobje, v katerem morajo biti zagotovljeni materialni pogoji sprejema, začne z vložitvijo prošnje za azil, kot to izhaja iz besedila, splošne sistematike in namena Direktive.

Poleg tega je Sodišče na podlagi Direktive tudi sklepalo, da mora biti finančna pomoč zadostna za zagotovitev dostojnega življenjskega standarda, primernega za zdravje prosilcev za azil in zagotovitev njihove eksistence, pri čemer mora država članica pogoje sprejema prilagoditi posebnim potrebam prosilca, med drugim zato da se ohrani celovitost družine in zagotavlja otrokova največja korist (tako mora znesek pomoči mladoletnim otrokom omogočati nastanitev skupaj z njihovimi starši). Kadar nastanitev ni zagotovljena v naravi, mora biti finančna pomoč po potrebi zadostna, da prosilcu za azil omogoča pridobitev nastanitve na zasebnem najemniškem trgu, pri čemer pa te nastanitve prosilec ne more izbrati po lastni volji.

Predložitveno sodišče je predložilo tudi vprašanje, ali lahko države članice v primeru polne zasedenosti nastanitvenih objektov prosilce za azil napotijo na organizacije v okviru sistema splošne javne pomoči. V zvezi s tem je Sodišče odločilo, da se lahko finančne pomoči izplačajo prek takih organizacij, če te prosilcem za azil zagotovijo spoštovanje minimalnih standardov iz te direktive. Drugače povedano, polna zasedenost mrež za sprejem ne upravičuje nikakršnega odstopanja od spoštovanja teh standardov.

OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 43032793

Posnetki z razglasitve sodbe so na voljo na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106.

1 :

Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil, (UL L 31, str. 18).


Side Bar