Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL BG RO

Mediji i informiranje

Sud Europske unije

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 12/14

U Luxembourgu, 30. siječnja 2014.

Presuda u predmetu C-285/12

Diakité / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

U pravu Unije pojam „unutarnjeg oružanog sukoba“ treba shvaćati na autonoman način u odnosu na definiciju iz međunarodnog humanitarnog prava

Postojanje takvog sukoba potrebno je priznati ako se redovne državne snage suprotstavljaju jednoj ili više naoružanih skupina ili ako se suprotstavljaju dvije ili više naoružanih skupina neovisno o intenzitetu suprotstavljanja, razini organizacije oružanih snaga ili trajanju sukoba

Direktiva Unije1 štiti ne samo osobe koje mogu dobiti status izbjeglice već također i one koje ne mogu dobiti taj status, ali za koje se opravdano vjeruje da bi, u slučaju vraćanja u njihovu državu porijekla ili uobičajenog boravišta, bile izložene stvarnom riziku trpljenja ozbiljne nepravde (režim supsidijarne zaštite). Ozbiljnom nepravdom se osobito smatraju ozbiljne i individualne prijetnje životu ili osobi civila zbog općeg nasilja u situacijama međunarodnog ili unutarnjeg oružanog sukoba.

Gvinejski državljanin Diakité je 2008. i 2010. zatražio dobivanje međunarodne zaštite u Belgiji, tvrdeći da je bio žrtva činâ nasilja u Gvineji zbog svojeg sudjelovanja u pokretima protesta protiv aktualne vlasti. Diakitéu je odbijeno odobrenje supsidijarne zaštite jer u Gvineji nije postojao „unutarnji oružani sukob“ u smislu međunarodnog humanitarnog prava.

U tim okolnostima Conseil d’État (Belgija) obratio se Sudu i postavio pitanje treba li pojam „unutarnjeg oružanog sukoba“ propisan Direktivom tumačiti na autonoman način u odnosu na definiciju koja postoji u međunarodnom humanitarnom pravu i, u slučaju pozitivnog odgovora, koji su kriteriji prema kojima se taj pojam treba procijeniti.

Kada je riječ o pitanju treba li postojanje unutarnjeg oružanog sukoba tumačiti na temelju kriterija uspostavljenih međunarodnim humanitarnim pravom, Sud navodi da je pojam „unutarnjeg oružanog sukoba“ svojstven za Direktivu i nema izravan odraz u međunarodnom humanitarnom pravu koje poznaje samo „oružane sukobe koji nemaju međunarodni karakter“. Osim toga, režim supsidijarne zaštite nije predviđen u međunarodnom humanitarnom pravu koje ne utvrđuje situacije u kojima je takva zaštita nužna i uspostavlja mehanizme zaštite koji su jasno odvojeni od onih iz Direktive. Nadalje, međunarodno humanitarno pravo je vrlo usko povezano s međunarodnim kaznenim pravom, dok takva veza nije svojstvena mehanizmu zaštite predviđenom u Direktivi. Sud zaključuje da pojam „unutarnjeg oružanog sukoba“ treba tumačiti na autonoman način.

Kada je riječ o kriterijima procjene pojma, Sud precizira da izraz „unutarnji oružani sukob“ podrazumijeva situaciju u kojoj se redovne državne snage suprotstavljaju jednoj ili više naoružanih skupina ili u kojoj se suprotstavljaju dvije ili više naoružanih skupina. Sud podsjeća da u režimu uspostavljenom u Direktivi postojanje oružanog sukoba ne može dovesti do odobrenja supsidijarne zaštite osim ako stupanj općeg nasilja dosegne toliku razinu da je podnositelj zahtjeva izložen stvarnom riziku trpljenja ozbiljnih i individualnih prijetnji svom životu i osobi samom činjenicom svoje prisutnosti na dotičnom teritoriju. Sud zaključuje da nije potrebno da se utvrđenje postojanja oružanog sukoba podredi intenzitetu oružanih suprotstavljanja, razini organizacije oružanih snaga ili trajanju sukoba.

NAPOMENA: Prethodno pitanje omogućuje sudovima država članica da, u okviru postupka koji se pred njima vodi, upute pitanje Sudu o tumačenju prava Unije ili o valjanosti akta Unije. Sud ne odlučuje o nacionalnom sporu. Nacionalni sud mora riješiti predmet sukladno odluci Suda. Tom su odlukom jednako vezani i drugi nacionalni sudovi pred kojima bi se moglo pojaviti slično pitanje.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708

Snimke iznošenja mišljenja nalaze se na „Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite (SL L 304, str. 12. i ispravak SL 2005., L 204, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 64.).


Side Bar