Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU PL SL BG RO HR

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 92/13

V Luxemburgu 18. júla 2013

Rozsudky vo veciach C‑201/11 P, C‑204/11 P a C‑205/11 P

UEFA a FIFA/Komisia

Súdny dvor zamietol odvolania, ktoré podali FIFA a UEFA proti rozsudkom Všeobecného súdu o televíznom vysielaní Majstrovstiev sveta a EURO

Hoci sú tieto rozsudky postihnuté nesprávnym správnym posúdením, toto nesprávne právne posúdenie nemalo vplyv na prejednávané veci

Smernica o vykonávaní činností televízneho vysielania1 umožňuje členským štátom zakázať exkluzívne vysielanie udalostí, ktoré považujú za udalosti veľkého významu pre svoju spoločnosť, ak by takéto vysielanie zbavilo podstatnú časť verejnosti možnosti sledovať tieto udalosti vo voľne prístupnej televízii.

Fédération internationale de football association (FIFA) organizuje záverečnú fázu majstrovstiev sveta vo futbale („Majstrovstvá sveta“) a Union des associations européennes de football (UEFA) organizuje záverečnú fázu majstrovstiev Európy vo futbale („EURO“). Predaj práv na televízne vysielanie týchto súťaží predstavuje dôležitý zdroj ich príjmov.

Belgicko a Spojené kráľovstvo zostavili zoznamy udalostí považovaných za udalosti veľkého významu pre ich spoločnosti. Tieto zoznamy obsahovali najmä, v prípade Belgicka, všetky zápasy záverečnej fázy Majstrovstiev sveta a, v prípade Spojeného kráľovstva, všetky zápasy záverečnej fázy Majstrovstiev sveta a EURO. Tieto zoznamy boli odoslané Komisii, ktorá rozhodla, že sú v súlade s právom Únie.

FIFA a UEFA napadli tieto rozhodnutia pred Všeobecným súdom, pričom spochybnili skutočnosť, že by všetky tieto zápasy mohli predstavovať udalosti veľkého významu pre spoločnosť v týchto štátoch. Keďže Všeobecný súd zamietol2 ich žaloby, podali odvolania na Súdny dvor.

Vo svojich dnešných rozsudkoch Súdny dvor najprv pripomína, že označenie určitých udalostí členským štátom ako udalostí veľkého významu pre jeho spoločnosť a zákaz ich exkluzívneho vysielania predstavujú obmedzenia slobodného poskytovania služieb, slobody usadiť sa, voľnej hospodárskej súťaže a práva vlastniť majetok. Takéto obmedzenia sú však odôvodnené cieľom ochrany práva na informácie a zabezpečenia prístupu širokej verejnosti k televíznemu vysielaniu týchto udalostí.

V tejto súvislosti Súdny dvor zdôrazňuje, že jedine členským štátom prislúcha označenie príslušných udalostí a že úloha Komisie v tejto oblasti sa obmedzuje na preverenie, či pri uplatňovaní svojej voľnej úvahy dodržali právo Únie. Preto ak členský štát platne označil udalosť za udalosť veľkého významu, Komisia musí uskutočniť obmedzenú kontrolu tohto označenia a predovšetkým je povinná preskúmať len jeho dôsledky pre práva a slobody priznané právom Únie, ktoré idú nad rámec dôsledkov nevyhnutne spojených s takýmto vymedzením.

Súdny dvor následne uvádza, že nie všetky zápasy záverečnej fázy Majstrovstiev sveta a EURO majú pre verejnosť rovnaký význam, keďže verejnosť priznáva osobitný význam rozhodujúcim zápasom najlepších tímov – ako sú finále a semifinále – a zápasom, ktorých sa zúčastňuje národný tím. V dôsledku toho sa tieto turnaje musia považovať za udalosti, ktoré v zásade možno rozdeliť na rôzne zápasy alebo fázy, pričom vymedzenie ako udalosti veľkého významu sa nemusí nevyhnutne vzťahovať na všetky z nich.

V tejto súvislosti Súdny dvor tiež konštatuje, že na rozdiel od odôvodnenia uvedeného v rozsudkoch Všeobecného súdu sú členské štáty povinné oznámiť Komisii dôvody, prečo sa domnievajú, že záverečná fáza Majstrovstiev sveta alebo EURO predstavuje ako celok jedinú udalosť veľkého významu pre ich spoločnosť.

Tieto pochybenia však nemali vplyv na prejednávané veci. Všeobecný súd totiž na základe dôkazov, ktoré predložili FIFA a UEFA, a vzhľadom na konkrétne vnímanie verejnosti v Spojenom kráľovstve a Belgicku konštatoval, že všetky zápasy záverečných fáz obidvoch turnajov skutočne vyvolávajú u tejto verejnosti dostatočný záujem na to, aby mohli byť udalosťou veľkého významu. Zo spisu predovšetkým na jednej strane vyplývalo, že tieto turnaje ako celky boli vždy veľmi populárne nielen u televíznych divákov, ktorí vo všeobecnosti sledujú v televízii futbalové zápasy, ale aj u širokej verejnosti. Na druhej strane tieto súťaže boli v týchto členských štátoch tradične vysielané na voľne prístupných televíznych kanáloch.

Súdny dvor nakoniec usúdil, že vzhľadom na obmedzenú právomoc Komisie v oblasti kontroly označenia udalosti členským štátom ako udalosti veľkého významu a vzhľadom na to, že vysielatelia boli veľmi dobre oboznámení s dôvodmi stojacimi za takýmto označením, Komisia môže odôvodniť svoje rozhodnutie o zozname udalostí veľkého významu, ktorý bol zostavený členským štátom, stručným spôsobom. Navyše vzhľadom na to, že dôsledky takéhoto označenia pre slobodné poskytovanie služieb, voľnú hospodársku súťaž a právo vlastniť majetok nejdú nad rámec dôsledkov, ktoré sú nevyhnutne spojené s vymedzením dotknutej udalosti ako udalosti veľkého významu, nie je potrebné osobitne odôvodniť jeho zlučiteľnosť s právom Únie. V danom prípade sa pritom nepreukázalo, že by dôsledky označenia celých záverečných fáz Majstrovstiev sveta a EURO ako udalostí veľkého významu pre práva a slobody priznané právom Únie mali takúto neprimeranú povahu.

Za týchto okolností Súdny dvor v celom rozsahu zamietol odvolania, ktoré podali FIFA a UEFA.

UPOZORNENIE: Proti rozsudku alebo uzneseniu Všeobecného súdu je možné na Súdny dvor podať odvolanie, ktoré sa obmedzuje len na právne otázky. Odvolanie v zásade nemá odkladný účinok. Ak je prípustné a dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu. Ak to stav konania dovoľuje, môže Súdny dvor vydať konečný rozsudok sám. V opačnom prípade vráti vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu, ktorý je viazaný rozhodnutím, ktoré Súdny dvor vydal v rámci odvolacieho konania.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudkov (C‑201/11 P, C‑204/11 PC‑205/11 P) sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudkov je k dispozícii na „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106

1 :

Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, s. 23; Mim. vyd. 06/001, s. 224), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Ú. v. ES L 202, s. 60; Mim. vyd. 06/002, s. 321).

2 :

Rozsudky Všeobecného súdu zo 17. februára 2011, FIFA a UEFA/Komisia (T‑385/07, T‑55/08T‑68/08), pozri tiež TK 9/11.


Side Bar