Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS PL SK SL BG RO HR

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Bírósága

92/13. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2013. július 18.

A C-201/11. P., C-204/11. P. és C-205/11. P. sz. ügyekben hozott ítélet

UEFA és FIFA kontra Bizottság

A Bíróság elutasítja a FIFA és az UEFA által a Törvényszéknek a Világbajnokság és az Európa‑bajnokság televíziós közvetítésére vonatkozó ítéleteivel szemben benyújtott fellebbezéseket

Bár ezen ítéletekben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, ez nincs hatással a jelen ügyekre

A televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó irányelv1 lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megtiltsák azon események kizárólagos közvetítését, amelyeket a társadalom számára kiemelten jelentősnek minősítenek, amennyiben az ilyen közvetítés a közönség jelentős részét megfosztaná az ezen eseményeknek ingyenes televíziós szolgáltatáson keresztül történő követésének lehetőségétől.

A Fédération internationale de football association (FIFA) szervezi a labdarúgó Világbajnokság (Világbajnokság) utolsó szakaszát, az Union des associations européennes de football (UEFA) pedig a labdarúgó Európa‑bajnokság (Eb) utolsó szakaszát. E versenyek televíziós közvetítése jogainak értékesítése bevételi forrásaik jelentős részét alkotja.

Belgium és az Egyesült Királyság egyaránt összeállította a társadalmuk számára kiemelten jelentősnek minősített események jegyzékét. E jegyzékek – többek között – Belgium vonatkozásában a Világbajnokság utolsó szakaszának valamennyi mérkőzését, az Egyesült Királyság vonatkozásában pedig a Világbajnokság és az Eb utolsó szakasza mérkőzéseinek összességét tartalmazták. E jegyzékeket megküldték a Bizottságnak, amely úgy határozott, hogy e jegyzékek összeegyeztethetők az uniós joggal.

A FIFA és az UEFA megtámadta e határozatokat a Törvényszék előtt, azon tényt vitatva, hogy e mérkőzések közül mindegyik kiemelten jelentős eseménynek minősül e tagállamok közönsége számára. A Törvényszék elutasította a kereseteket,2 a FIFA és az UEFA pedig fellebbezést nyújtott be a Bírósághoz.

A mai napon hozott ítéleteiben a Bíróság először is arra emlékeztet, hogy bizonyos eseményeknek valamely tagállam által társadalma számára kiemelten jelentőssé történő minősítése és ezek kizárólagos televíziós közvetítésének tilalma a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a letelepedés szabadsága, a verseny szabadsága és a tulajdonhoz való jog korlátozásának minősül. Mindazonáltal, ezeket a korlátozásokat az információhoz való jog védelmének és az ezen események televíziós közvetítéséhez való széles körű nyilvános hozzáférés biztosításának célkitűzése igazolja.

Ezen összefüggésben a Bíróság hangsúlyozza, hogy az események minősítése kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a Bizottság szerepe e területen annak ellenőrzésére korlátozódik, hogy a tagállamok mérlegelési jogkörük gyakorlása során tiszteletben tartották‑e az uniós jogot. Ennek megfelelően, ha valamely eseményt valamely tagállam érvényesen kiemelten jelentőssé minősített, a Bizottságnak e minősítés tekintetében korlátozott ellenőrzést kell végeznie, és elsősorban e minősítésnek az uniós jog által elismert szabadságokra és jogokra gyakorolt azon hatásait köteles megvizsgálni, amelyek túlmennek az ilyen minősítéshez szükségszerűen kapcsolódó hatásokon.

A Bíróság ezt követően megállapítja, hogy a Világbajnokság és az Eb utolsó szakaszának nem minden mérkőzése bír ugyanazon jelentőséggel a közönség számára, mivel ez különös figyelmet fordít a legjobb csapatok meghatározó mérkőzéseire – mint például a döntő és az elődöntő –, valamint azon mérkőzésekre, amelyekben a nemzeti válogatott szerepel. Következésképpen, e versenyeket olyan eseményeknek kell tekintetni, amelyek főszabály szerint különböző mérkőzésekre és szakaszokra oszthatók, amelyek közül nem mindegyik alkalmas szükségszerűen arra, hogy kiemelten jelentős eseménnyé minősítsék.

Ezen összefüggésben a Bíróság azt is megállapítja, hogy – a Törvényszék ítéleteivel kifejtett érveléssel szemben – a tagállamok kötelesek közölni a Bizottsággal azokat az indokokat, amelyek alapján úgy ítélik meg, hogy a Világbajnokság vagy az Eb utolsó szakasza olyan egységes eseménynek tekinthető, amely a társadalom számára a maga összességében kiemelten jelentős.

Mindazonáltal, e hibák nem voltak hatással a jelen ügyekre. A Törvényszék ugyanis a FIFA és az UEFA által szolgáltatott elemek alapján és az Egyesült Királyság és Belgium közönségének konkrét észlelésére figyelemmel megállapította, hogy, egyfelől, e két verseny utolsó szakaszának valamennyi érintett mérkőzése e közönségben ténylegesen olyan érdeklődést keltett, amely elegendő volt ahhoz, hogy e mérkőzések a kiemelten jelentős események közé tartozhassanak. Az ügy irataiból különösen az következik, hogy, egyfelől, e versenyek mérkőzései a maguk összességében mindig népszerűek voltak a széles közönség körében is, és nem csupán azon nézők körében, akik a labdarúgó‑mérkőzéseket szokásosan a televízióban követik. Másfelől, e versenyeket hagyományosan szabad hozzáférésű televíziós csatornákon közvetítették a tagállamokban.

Végül a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak egy esemény valamely tagállam által különösen jelentőssé történő minősítésével kapcsolatos korlátozott hatáskörére, valamint a műsorszolgáltatóknak az ilyen minősítés mögött álló indokokra vonatkozó elmélyült ismereteire tekintettel a Bizottság röviden indokolhatja a kiemelten jelentős események valamely tagállam által megállapított jegyzékére vonatkozó határozatát. Ráadásul, amennyiben a szolgáltatásnyújtás szabadságára, a verseny szabadságára és a tulajdonhoz való jogra gyakorolt hatások nem mennek túl az érintett eseménynek a kiemelten jelentőssé történő minősítéséhez szükségszerűen kapcsolódó hatásokon, nem szükséges egyedileg indokolni e határozatnak az uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Márpedig, a jelen ügyben nem került bizonyításra, hogy a Világbajnokság és az EB utolsó szakasza összessége kiemelten jelentős eseménnyé történő minősítésének az uniós jog által elismert szabadságokra és jogokra gyakorolt hatása ilyen kivételes jelleggel bír.

Ilyen körülmények között a Bíróság teljességében elutasítja a FIFA és az UEFA által benyújtott fellebbezéseket.

Emlékeztető: A Törvényszék ítéletével vagy végzésével szemben a Bírósághoz lehet fellebbezni, kizárólag jogkérdésekben. A fellebbezésnek főszabály szerint nincs halasztó hatálya. Ha a fellebbezés elfogadható és megalapozott, a Bíróság hatályon kívül helyezi a Törvényszék határozatát. Ha a per állása megengedi, a Bíróság a jogvitát maga is érdemben eldöntheti. Ellenkező esetben a Bíróság az ügyet visszautalja a Törvényszék elé, amely kötve van a fellebbezési eljárás során a Bíróság által hozott határozathoz.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

A kihirdetés napján az ítéletek teljes szövege (C-201/11 P, C-204/11 P és C-205/11 P) megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: „Europe by Satellite” (+32) 2 2964106

1 :

Az 1997. június 30‑i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 202., 60. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 321. o.) módosított, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3‑i 89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.).

2 :

A Törvényszék T-385/07., T-55/08. és T-68/08. sz. FIFA és UEFA kontra Bizottság ügyekben 2011. február 17‑én hozott ítéletei, lásd még a 9/11. sz. sajtóközleményt.


Side Bar