Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU PL SK SL BG RO HR

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 92/13

Lucemburku dne 18. července 2013

Rozsudky ve věcech C‑201/11 P, C‑204/11 P a C‑205/11 P

UEFA a FIFA v. Komise

Soudní dvůr zamítl kasační opravné prostředky FIFA a UEFA proti rozsudkům Tribunálu týkajícím se televizního přenosu mistrovství světa a turnaje EURO

Přestože tyto rozsudky trpí vadami spočívajícími v nesprávném právním posouzení, tyto vady neměly na projednávané věci vliv.

Směrnice o provozování televizního vysílání1 umožňuje členským státům zakázat, aby byly vysílány na základě výhradních práv události, jimž přikládají zásadní společenský význam, pokud by takové vysílání zbavilo významnou část veřejnosti možnosti sledovat tyto události ve volně dostupném televizním vysílání.

Fédération internationale de football association (FIFA) organizuje závěrečnou fázi mistrovství světa v kopané („mistrovství světa“) a Union des associations européennes de football (UEFA) organizuje závěrečnou fázi mistrovství Evropy v kopané („turnaj EURO“). Prodej práv na televizní přenos těchto soutěží tvoří významný zdroj jejich příjmů.

Belgie a Spojené království vypracovaly seznamy událostí považovaných za události zásadního společenského významu. V případě Belgie tento seznam obsahoval všechny zápasy závěrečné fáze mistrovství světa a v případě Spojeného království všechny zápasy závěrečné fáze mistrovství světa a turnaje EURO. Tyto seznamy byly zaslány Komisi, která rozhodla, že jsou slučitelné s unijním právem.

FIFA a UEFA tato rozhodnutí napadly před Tribunálem, přičemž zpochybňovaly, že by všechny tyto zápasy mohly pro veřejnost v těchto státech představovat události zásadního významu. Vzhledem k tomu, že Tribunál jejich žaloby zamítl2, podaly k Soudnímu dvoru kasační opravné prostředky.

dnešních rozsudcích Soudní dvůr nejprve připomněl, že označení určitých událostí členským státem za události zásadního společenského významu a zákaz jejich přenosu na základě výhradních práv jsou překážkami pro volný pohyb služeb, svobodu usazování, volnou hospodářskou soutěž a právo vlastnit majetek. Takovéto překážky jsou ale odůvodněny cílem spočívajícím v ochraně práva na informace a v zajištění širokého přístupu veřejnosti k televiznímu vysílání těchto událostí.

Soudní dvůr v této souvislosti zdůraznil, že označení předmětných událostí přísluší pouze členským státům a že úlohou Komise v této oblasti je pouze ověřit, zda členské státy dodržely při výkonu své posuzovací pravomoci unijní právo. Jestliže tedy byla určitá událost členským státem platně označena za událost zásadního významu, musí Komise tento úkon podrobit omezené kontrole a mimo jiné je povinna posuzovat pouze ty jeho dopady na svobody a práva uznané unijním právem, které jdou nad rámec dopadů, s nimiž je takováto kvalifikace nutně spojena.

Soudní dvůr dále poukázal na skutečnost, že zápasy závěrečné fáze mistrovství světa a turnaje EURO nemají pro veřejnost všechny stejný význam, neboť veřejnost věnuje zvláštní pozornost rozhodujícím zápasům nejlepších týmů, jako jsou finále či semifinále, a zápasům, kterých se účastní národní tým. V důsledku toho musí být tyto turnaje považovány za události, které jsou v zásadě rozdělitelné na jednotlivé zápasy či etapy, z nichž nemusí být všechny nutně kvalifikovány jako událost zásadního významu.

Soudní dvůr v tomto kontextu rovněž konstatoval, že na rozdíl od úvah obsažených v rozsudcích Tribunálu jsou členské státy povinny oznámit Komisi důvody, na jejichž základě se domnívají, že závěrečná fáze mistrovství světa nebo turnaje EURO představuje jako celek jednu událost zásadního společenského významu.

Tyto vady však neměly na projednávané věci vliv. Tribunál totiž na základě skutečností, jež poskytly FIFA a UEFA, a z hlediska konkrétního vnímání veřejnosti ve Spojeném království a v Belgii konstatoval, že všechny zápasy závěrečné fáze obou předmětných turnajů skutečně vzbuzují u této veřejnosti dostatečný zájem, aby mohly být zařazeny mezi události zásadního významu. Ze spisu zejména vyplývá, že tyto turnaje byly jako celek vždy velmi oblíbené nejen mezi televizními diváky, kteří zpravidla sledují fotbalové zápasy, ale také mezi širokou veřejností. Tyto soutěže byly dále v těchto členských státech tradičně vysílány ve volně dostupném televizním vysílání.

Soudní dvůr nakonec rozhodl, že s ohledem na omezenou pravomoc Komise v oblasti kontroly nad označováním událostí členskými státy za události zásadního významu a s ohledem na to, že subjekty televizního vysílání důkladně znají důvody, z nichž se při tomto označování vychází, smí Komise odůvodnit své rozhodnutí ohledně seznamu událostí zásadního významu vypracovaného členským státem stručně. Navíc v případě, kdy dopady takového označení za událost zásadního významu na volný pohyb služeb, na volnou hospodářskou soutěž a na právo vlastnit majetek nejdou nad rámec dopadů, s nimiž je nerozlučně spjata kvalifikace dotyčné události jako události zásadního významu, není nezbytné jeho slučitelnost s unijním právem konkrétním způsobem odůvodňovat. V projednávaných věcech přitom nebylo prokázáno, že by dopady, s nimiž bylo spjato označení celé závěrečné fáze mistrovství světa a turnaje EURO za události zásadního významu, na svobody a práva uznané unijním právem byly takto nepřiměřené.

Za těchto okolností Soudní dvůr kasační opravné prostředky FIFA a UEFA v plném rozsahu zamítl.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozsudku či usnesení Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, který je omezen na právní otázky. Kasační opravný prostředek zásadně nemá odkladný účinek. Je-li kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zruší. Pokud to soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr ve věci vydat sám konečné rozhodnutí. V opačném případě vrátí věc zpět k rozhodnutí Tribunálu, který je vázán rozhodnutím vydaným Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudků (C‑201/11 P, C‑204/11 PC‑205/11 P) se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 :

Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 298, s. 23; Zvl. vyd. 06/01, s. 224), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997 (Úř. věst. L 202, s. 60; Zvl. vyd. 06/02, s. 321).

2 :

Rozsudky Tribunálu ze dne 17. února 2011, FIFA a UEFA v. Komise (T‑385/07, T‑55/08T‑68/08), viz také TZ 9/11.


Side Bar