Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 90/13

Luxemburg, 11 juli 2013

Arresten in de zaken C‑429/11 P, C‑439/11 P, C‑440/11 P, C‑444/11 P

Gosselin Group/Commissie, Ziegler/Commissie, Commissie/Stichting Administratiekantoor Portielje, Team Relocations e.a./Commissie

Het Hof wijst de hogere voorzieningen af die vijf vennootschappen hadden ingesteld tegen de arresten waarbij het Gerecht de geldboeten had bevestigd die hun voor hun deelneming aan een kartel op de markt van internationale verhuizingen waren opgelegd

Bovendien bevestigt het Hof de aan Portielje opgelegde geldboete, die door het Gerecht nietig was verklaard

Bij beschikking van 11 maart 20081 heeft de Europese Commissie geldboeten voor een totaal bedrag van 32,76 miljoen EUR opgelegd aan tien ondernemingen, omdat deze in verschillende tijdvakken tussen oktober 1984 en september 2003 hadden deelgenomen aan een kartel op de markt van internationale verhuisdiensten in België. Het kartel betrof rechtstreekse en indirecte prijsafspraken, verdeling van de markt en manipulatie van de procedure van oproep tot indiening van offertes, in het bijzonder door de indiening van fictieve offertes aan klanten en door een systeem van financiële compensatie voor afgewezen offertes.

Het Gerecht heeft in zijn arresten van 16 juni 20112 deze beschikking van de Commissie grotendeels bevestigd. Met betrekking tot de vennootschap Gosselin heeft het Gerecht echter het bedrag van de geldboete van 3,28 miljoen EUR verlaagd tot 2,32 miljoen EUR. Met betrekking tot Stichting Administratiekantoor Portielje, de moederstichting van Gosselin, heeft het Gerecht geoordeeld dat deze stichting geen onderneming in de zin van het mededingingsrecht was. Bijgevolg heeft het Gerecht de geldboete van 270 000 EUR die Portielje gezamenlijk en hoofdelijk met Gosselin diende te betalen, nietig verklaard.

Vijf vennootschappen hebben bij het Hof van Justitie hogere voorziening ingesteld tegen deze arresten van het Gerecht. Daarnaast heeft de Commissie hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht waarbij de aan Portielje opgelegde geldboete nietig was verklaard.3

Bij zijn vandaag gewezen arresten wijst het Hof de hogere voorzieningen van de vennootschappen af. Bijgevolg worden de aan deze vennootschappen opgelegde geldboeten gehandhaafd.

Met betrekking tot de door de Commissie ingestelde hogere voorziening vernietigt het Hof het arrest van het Gerecht echter voor zover de aan Portielje opgelegde geldboete daarbij nietig was verklaard. Volgens het Hof heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat Portielje, de moederstichting van Gosselin, slechts kon worden bestraft indien zij, afzonderlijk beschouwd, als onderneming in de zin van het mededingingsrecht kon worden aangemerkt.4 Bovendien heeft het Gerecht, gelet op het feit dat Portielje 100 % zeggenschap had over Gosselin, ten onrechte geoordeeld dat het ontbreken van formele bestuursbesluiten van Portielje tijdens de periode waarvoor deze hoofdelijk tot betaling van de geldboete is gehouden, op zichzelf volstaat om het vermoeden van daadwerkelijke uitoefening van beslissende invloed op Gosselin te weerleggen.

Om deze redenen vernietigt het Hof het arrest van het Gerecht (in zaak C‑440/11 P) voor zover de aan Portielje opgelegde geldboete daarbij nietig was verklaard.

KARTEL OP DE MARKT VAN INTERNATIONALE VERHUISDIENSTEN

Zaaknummer

Naam van de zaak

Nationali-teit

Geldboete opgelegd door de Commissie

Beslissing van het Gerecht

Beslissing van het Hof

C‑429/11 P

Gosselin Group NV / Commissie

BE

3,28 miljoen EUR

Gevoegde zaken

T‑208/08

T‑209/08

Gosselin: Verlaging van de geldboete

2,32 miljoen EUR

Portielje: Nietigverklaring van de geldboete

Afwijzing van de hogere voorziening

C‑439/11 P

Ziegler SA / Commissie

BE

9,2 miljoen EUR

T‑199/08

Verwerping van het beroep

Afwijzing van de hogere voorziening

C‑444/11 P

Team Relocations N.V. e.a. / Commissie

BE, VK

Team Relocations: 3,49 miljoen EUR

Hoofdelijk:

Trans Euro / Team Relocations Ltd: 3 miljoen EUR

Amertranseuro / Trans Euro / Team Relocations Ltd: 1,3 miljoen EUR

Gevoegde zaken

T‑204/08

T‑212/08

Verwerping van het beroep

Afwijzing van de hogere voorziening

C‑440/11 P

Commissie / Stichting Administratiekan-toor Portielje

BE

Gosselin: 3,28 miljoen EUR

Gezamenlijk en hoofdelijk:

Portielje: 270 000 EUR

Gevoegde zaken

T‑208/08

T‑209/08

Nietigverklaring van de aan Portielje opgelegde geldboete

Vernietiging van het arrest van het Gerecht voor zover de aan Portielje opgelegde geldboete daarbij nietig is verklaard

NOTA BENE: Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. In het omgekeerde geval verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat aan de door het Hof in het kader van de hogere voorziening gegeven beslissing is gebonden.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De volledige teksten van de arresten (C‑429/11 P, C‑439/11 P, C‑440/11 P, C‑444/11 P) zijn op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

1 :

Beschikking C (2008) 926 definitief van de Commissie van 11 maart 2008 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/38.543 – Internationale verhuisdiensten). De Commissie heeft vervolgens het oorspronkelijke bedrag van de aan Gosselin Group opgelegde geldboete verlaagd bij beschikking C (2009) 5810 definitief van 24 juli 2009. Bijgevolg werd het totale bedrag van de opgelegde geldboeten verlaagd tot 31,54 miljoen EUR.

3 :

Gevoegde zaken T‑208/08, Gosselin Group en Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissie, en T‑209/08, Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissie.

4 :

Zie punt 45 van het arrest C‑440/11 P.


Side Bar