Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 83/13

Luxemburg, 4 juli 2013

Arrest in zaak C‑287/11 P

Commissie / Aalberts Industries NV e.a.

Het Hof wijst de hogere voorziening af die de Commissie heeft ingesteld tegen het arrest van het Gerecht houdende nietigverklaring van de geldboeten die aan Aalberts, Aquatis en Simplex waren opgelegd wegens deelname aan het kartel op de markt van koperen fittingen

De Europese Commissie legde bij beschikking van 20 september 20061 30 vennootschappen in totaal 314,76 miljoen EUR aan geldboeten op wegens deelname aan een kartel in de sector van koperen fittingen. Zij stelde met name de deelname vast van Aalberts Industries NV als moedermaatschappij en van haar dochterondernemingen, Comap SA (voorheen Aquatis France SAS) en Simplex Armaturen tussen 25 juni 2003 en 1 april 2004. De Commissie legde Aalberts een geldboete van 100,80 miljoen EUR op, waarvan 55,15 miljoen EUR hoofdelijk en gezamenlijk met haar dochterondernemingen Aquatis en Simplex, en een bijkomende geldboete hoofdelijk en gezamenlijk voor elk van deze twee vennootschappen.

De gestelde inbreuk bestond met name in prijsvaststelling en het sluiten van overeenkomsten over kortingen, rabatten en mechanismen tot vaststelling van prijsverhogingen, verdeling van nationale markten en van klanten, de uitwisseling van andere commerciële informatie en deelname aan regelmatige bijeenkomsten.

De ondernemingen verzochten het Gerecht primair om nietigverklaring van de beschikking van de Commissie en subsidiair om verlaging van de geldboeten.

Het Gerecht2 oordeelde bij arrest van 24 maart 2011 dat de vaststelling door de Commissie dat deze ondernemingen in de periode van 25 juni 2003 tot 1 april 2004 hadden deelgenomen aan het kartel, blijk gaf van een onjuiste beoordeling. Het Gerecht verklaarde de beschikking van de Commissie en de aan de ondernemingen opgelegde geldboeten nietig.

Het Hof wijst bij zijn arrest van vandaag de hogere voorziening van de Commissie af. Bijgevolg blijft de nietigverklaring door het Gerecht van de geldboeten gehandhaafd.

NOTA BENE: Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. In het omgekeerde geval verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat aan de door het Hof in het kader van de hogere voorziening gegeven beslissing is gebonden.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

MEDEDINGINGSREGELINGEN KOPEREN FITTINGEN

Zaak­nummer

Partijen

Nationaliteit

Door Commissie opgelegde geldboete

Beslissing van het Gerecht

Beslissing van het Hof

C‑276/11 P

Viega/Commissie

DE

54,29 miljoen EUR

T‑375/06

Verwerping van beroep

Afwijzing van hogere voorziening

C‑289/11 P

Legris Industries/Commissie

FR

46,8 miljoen EUR

T‑376/06

Verwerping van beroep

Afwijzing van hogere voorziening

C‑290/11 P

Comap/Commissie

FR

18,56 miljoen EUR

T‑377/06

Verwerping van beroep

Afwijzing van hogere voorziening

C‑264/11 P

Kaimer e.a./Commissie

DE, IT

7,97 miljoen EUR

T‑379/06

Verlaging van geldboete

7,15 miljoen EUR

Afwijzing van hogere voorziening

C‑286/11 P

Commissie/Tomkins

UK

5,25 miljoen EUR

T‑382/06

Verlaging van geldboete

4,25 miljoen EUR

Afwijzing van hogere voorziening

C‑287/11 P

Commissie/Aalberts Industries e.a.

NL, FR, DE

100,80 miljoen EUR

T‑385/06

Nietigverklaring van geldboete

Afwijzing van hogere voorziening

1 :

Beschikking C(2006) 4180 van de Commissie van 20 september 2006 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/F‑1/38.121 – Fittingen)

2 :

Arrest Gerecht van 24 maart 2011, Aalberts Industries e.a. / Commissie (T‑385/06) zie PC nr. 24/11


Side Bar